Ασφαλής & Αξιόπιστη

Η DEGIRO φροντίζει ώστε όλες οι επενδύσεις σας να διατηρούνται ασφαλείς. Οι επενδύσεις σας (συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που επενδύονται στα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς) διεξάγονται χωριστά από τη DEGIRO.

Our structure

Σε περίπτωση που κάτι συμβαίνει με την DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία στους πιστωτές της DEGIRO.

Στον ισολογισμό

-

-

-

Διατηρούνται ξεχωριστά

Μετοχές & Ομόλογα

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Παράγωγα

Στον ισολογισμό

Διατηρούνται ξεχωριστά

-

Μετοχές & Ομόλογα

-

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

-

Παράγωγα

Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων

Στην DEGIRO μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις σας κρατούνται με ασφάλεια. Η DEGIRO χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα (SPV) για να κρατά τα περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι κρατούνται ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO. Το μόνο καθήκον αυτής της οντότητας είναι να διαχειρίζεται και να διαφυλάσσει τις επενδύσεις σας. Σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία στους πιστωτές της DEGIRO, αλλά θα παραμείνουν στη φύλαξη της ξεχωριστής οντότητας. Αυτή η οντότητα θα κατέχει τα περιουσιακά σας στοιχεία με τρίτους. Όπου είναι εφικτό ή νομικά απαιτείται, η DEGIRO θα απαιτήσει από αυτά τα τρίτα μέρη να εξασφαλίσουν διαχωρισμό των περιουσιακών σας στοιχείων, ώστε, να προστατεύσουν τις επενδύσεις των πελατών της DEGIRO έναντι της πτώχευσής τους. Οι κανόνες όσον αφορά τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα (τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός της ΕΕ). Εάν δεν υπάρχει διαχωρισμός στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με τρίτο στην αλυσίδα θεματοφυλακής, τότε τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται με αυτό το τρίτο μέρος ενδέχεται να χαθούν σε περίπτωση πτώχευσης του εν λόγω μέρους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως δείτε τις Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες .

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Η DEGIRO δεν είναι τράπεζα αλλά μία επενδυτική επιχείρηση. Μια τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που κρατούν οι πελάτες της σε αυτήν για δικούς της (επιχειρηματικούς) σκοπούς, χορήγηση δανείων σε τρίτους και άλλες επενδύσεις. Δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται με ένα ρίσκο, το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες. Επειδή η DEGIRO δεν είναι τράπεζα, δεν επιτρέπεται να κατέχει χρήματα των πελατών της στον ισολογισμό της ή να τα χρησιμοποιεί για δικές της επενδύσεις. Έτσι δεν κρατάτε χρήματα στη DEGIRO. Τα χρήματα που λαμβάνει η DEGIRO από εσάς επενδύονται απευθείας (βάση της πάγια εντολής) σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς είναι επενδυτικά κεφάλαια που αποσκοπούν, με το μικρότερο δυνατό ρίσκο, για να επιτύχει απόδοση ίση με αυτή της αγοράς στο σχετικό νόμισμα. Η αξία αυτών των funds μπορεί να έχει διακυμάνσεις, όπως και με οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Αν δεν θέλετε να επενδύετε ή να επενδύσετε λιγότερα στα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς, μπορείτε να επενδύσετε την αξία αυτή σε άλλα Χρηματοπιστωτικά Μέσα της επιλογής σας. Ακόμα μπορείτε να δώσετε στη DEGIRO την εντολή να μεταφέρετε χρήματα πίσω στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία στα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς διαχειρίζονται χωριστά από τον εκδότη του κεφαλαίου και συνεπώς δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο σε περίπτωση χρεοκοπίας της DEGIRO ή του εκδότη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Εκχώρηση αξιογράφων

Όταν γίνεστε πελάτης, δίνετε στην DEGIRO το δικαίωμα να δανείσετε τους τίτλους σας. Αυτό γίνεται για να είναι σε θέση η διευκόλυνση της ανοιχτής θέσης; ‘Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα. Οι κίνδυνοι δανεισμού τίτλων διαχειρίζονται ως εξής:

- Πρώτον, η DEGIRO (και όχι ο δανειολήπτης) είναι ο «αντισυμβαλλόμενος» και ως εκ τούτου εγγυάται την έγκαιρη επιστροφή των δανεισθέντων περιουσιακών στοιχείων με ίδια κεφάλαια.

- Επιπλέον, η DEGIRO απαιτεί ασφάλεια από τον δανειζόμενο. Αυτό παρέχεται από το δικαίωμα δέσμευσης που έχει η DEGIRO στο υπόλοιπο αυτού του πελάτη και τα δανειζόμενα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην συνεχή παρακολούθηση του κινδύνου της DEGIRO.

- Η ζημία για έναν πελάτη του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία δανείζονται συνεπώς προκύπτει μόνο όταν ο δανειστής και η DEGIRO δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (δηλ. χρεοκόπησαν) και η αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώθηκε ή η αξία των χρεωστικών τίτλων έχει αυξηθεί. Το ποσό της ζημίας περιορίζεται στη διαφορά αξίας μεταξύ των Δανειζόμενων Αξιογράφων και της εγγύησης που παρέχει ο δανειολήπτης.

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών

Εφαρμόζεται το ολλανδικό καθεστώς προστασίας των επενδυτών (Beleggerscompensatiestelsel), καθώς η DEGIRO είναι εγκεκριμένη επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας από την Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM) για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Πληροφορίες σχετικά με το Ολλανδικό Σχέδιο Προστασίας Επενδυτών μπορείτε να βρείτε στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της De Nederlandsche Bank (Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα) εδώ.

Ποιος εποπτέυει τη DEGIRO;

Η DEGIRO λειτουργεί υπό την εποπτεία συμπεριφοράς της Ολλανδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM) και την προληπτική εποπτεία της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας (DNB). Η DEGIRO καταχωρείται επίσης στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό 595455.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.