Ασφαλής & Αξιόπιστη

Η DEGIRO διασφαλίζει ότι όλες οι επενδύσεις σας διατηρούνται ασφαλείς. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία από τους πιστωτές της DEGIRO

Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων

Στην DEGIRO μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις σας κρατούνται με ασφάλεια. Η DEGIRO χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα (SPV) για να κρατά τα περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι κρατούνται ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO. Το μόνο καθήκον αυτής της οντότητας είναι να διαχειρίζεται και να διαφυλάσσει τις επενδύσεις σας. Σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία στους πιστωτές της DEGIRO, αλλά θα παραμείνουν στη φύλαξη της ξεχωριστής οντότητας. Αυτή η οντότητα θα κατέχει τα περιουσιακά σας στοιχεία με τρίτους. Όπου είναι εφικτό ή νομικά απαιτείται, η DEGIRO θα απαιτήσει από αυτά τα τρίτα μέρη να εξασφαλίσουν διαχωρισμό των περιουσιακών σας στοιχείων, ώστε, να προστατεύσουν τις επενδύσεις των πελατών της DEGIRO έναντι της πτώχευσής τους. Οι κανόνες όσον αφορά τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα (τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός της ΕΕ). Εάν δεν υπάρχει διαχωρισμός στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με τρίτο στην αλυσίδα θεματοφυλακής, τότε τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται με αυτό το τρίτο μέρος ενδέχεται να χαθούν σε περίπτωση πτώχευσης του εν λόγω μέρους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως δείτε τις Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες .

Λογαριασμός μετρητών

Οι πελάτες της DEGIRO μπορούν να κρατήσουν μη επενδυμένα χρήματα σε έναν προσωπικό λογαριασμό μετρητών με έναν IBAN, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον λογαριασμό επένδυσης DEGIRO. Αυτός ο λογαριασμός μετρητών προσφέρεται από τον συνεργάτη μας flatex Bank, μια οργανωμένη τράπεζα με έδρα τη Γερμανία. Διαβάστε περισσότερα για τους λογαριασμούς μετρητών εδώ.

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Με την εισαγωγή των λογαριασμών μετρητών, θα σταματήσουμε σταδιακά τη λύση των Αμοιβαίων Κεφάλαων Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) για την κατοχή μη επενδυμένων χρημάτων. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, δεν θα μπορείτε πλέον να κρατάτε αυτόματα τα χρήματά σας σε ΑΚΧΑ μέσω της πάγιας εντολής.

Προς το παρόν, είναι επίσης δυνατό να κρατήσετε χρήματα σε ένα ΑΛΧΑ σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΑΚΧΑ, κάντε κλικ εδώ.

Εκχώρηση αξιογράφων

Όταν γίνεστε πελάτης, δίνετε στην DEGIRO το δικαίωμα να δανείσετε τους τίτλους σας. Αυτό γίνεται για να είναι σε θέση η διευκόλυνση της ανοιχτής θέσης; ‘Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα. Οι κίνδυνοι δανεισμού τίτλων διαχειρίζονται ως εξής:

- Πρώτον, η DEGIRO (και όχι ο δανειολήπτης) είναι ο «αντισυμβαλλόμενος» και ως εκ τούτου εγγυάται την έγκαιρη επιστροφή των δανεισθέντων περιουσιακών στοιχείων με ίδια κεφάλαια.

- Επιπλέον, η DEGIRO απαιτεί ασφάλεια από τον δανειζόμενο. Αυτό παρέχεται από το δικαίωμα δέσμευσης που έχει η DEGIRO στο υπόλοιπο αυτού του πελάτη και τα δανειζόμενα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην συνεχή παρακολούθηση του κινδύνου της DEGIRO.

- Η ζημία για έναν πελάτη του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία δανείζονται συνεπώς προκύπτει μόνο όταν ο δανειστής και η DEGIRO δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (δηλ. χρεοκόπησαν) και η αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώθηκε ή η αξία των χρεωστικών τίτλων έχει αυξηθεί. Το ποσό της ζημίας περιορίζεται στη διαφορά αξίας μεταξύ των Δανειζόμενων Αξιογράφων και της εγγύησης που παρέχει ο δανειολήπτης.

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών και σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της DEGIRO διαχωρίζονται σε ξεχωριστές οντότητες και έτσι προστατεύονται από την αφερεγγυότητα της DEGIRO. Στην απίθανη περίπτωση που τα διαχωρισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να επιστραφούν σε πελάτες, η DEGIRO εμπίπτει στο Γερμανικό Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών, το οποίο αντισταθμίζει τυχόν απώλειες από μη επιστρεφόμενα περιουσιακά στοιχεία έως και 90% (με μέγιστο ποσό 20.000 ευρώ.
Επιπλέον, τυχόν χρήματα που κατατίθενται σε λογαριασμό μετρητών DEGIRO στο flatexDEGIRO Bank AG θα είναι εγγυημένα έως και ποσό EUR 100.000 στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων
Πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό σύστημα προστασίας επενδυτών και το γερμανικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά στον ιστότοπο BaFin εδώ.

Ποιος εποπτέυει τη DEGIRO;

H flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, η οποίο διαπραγματεύεται με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό παράρτημα της flatexDEGIRO Bank AG. Ως γερμανική ρυθμιζόμενη τράπεζα, η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κυρίως από τη γερμανική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή, την Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).Η Bafin είναι το γερμανικό ισοδύναμο της Ολλανδικής Αρχής για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές (AFM). Επιπλέον, η flatexDEGIRO Bank AG εμπίπτει στην έμμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στην Ολλανδία, η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα (DNB) είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της ακεραιότητας της DEGIRO και υπόκειται σε εποπτεία από τον AFM. Μπορείτε να δείτε την εγγραφή μας στο δημόσιο μητρώο της DNB εδώ.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.