Ασφαλής & Αξιόπιστη

Διασφαλίζουμε ότι όλες οι επενδύσεις σας διατηρούνται ασφαλείς. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία από τους πιστωτές. Επιπλέον, είμαστε μέρος μιας τράπεζας (flatexDEGIRO Bank AG) και τα μη επενδυμένα χρήματά σας προστατεύονται μέχρι 100.000 ευρώ στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων

Στην DEGIRO μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις σας κρατούνται με ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε μια ξεχωριστή νομική οντότητα (SPV) για να κρατά τα περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι κρατούνται ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO. Το μόνο καθήκον αυτής της οντότητας είναι να διαχειρίζεται και να διαφυλάσσει τις επενδύσεις σας. Σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία στους πιστωτές, αλλά θα παραμείνουν στη φύλαξη της ξεχωριστής οντότητας. Αυτή η οντότητα θα κατέχει τα περιουσιακά σας στοιχεία με τρίτους. Όπου είναι εφικτό ή νομικά απαιτείται, η DEGIRO θα απαιτήσει από αυτά τα τρίτα μέρη να εξασφαλίσουν διαχωρισμό των περιουσιακών σας στοιχείων, ώστε, να προστατεύσουν τις επενδύσεις των πελατών μας έναντι της πτώχευσής τους. Οι κανόνες όσον αφορά τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα (τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός της ΕΕ). Εάν δεν υπάρχει διαχωρισμός στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με τρίτο στην αλυσίδα θεματοφυλακής, τότε τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται με αυτό το τρίτο μέρος ενδέχεται να χαθούν σε περίπτωση πτώχευσης του εν λόγω μέρους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως δείτε τις Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες .

Λογαριασμός μετρητών

Όταν εγγραφείτε στην DEGIRO, θα ανοίξετε επίσης έναν τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμός Μετρητών) στην flatexDEGIRO Bank. Τα μη επενδυμένα χρήματά σας θα φυλάσσονται στη συνέχεια σε έναν διαχωρισμένο προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό με προσωπικό IBAN. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας είναι τότε επίσης εγγυημένα μέχρι 100.000 €, καθώς ισχύει το σχετικό γερμανικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Ο νέος σας λογαριασμός μετρητών θα συνδεθεί άμεσα με τον υφιστάμενο επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO. Δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του λογαριασμού μετρητών για άλλες τραπεζικές υποθέσεις. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε μόνο για τη φύλαξη χρημάτων ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για επενδύσεις στον λογαριασμό σας DEGIRO.

Εκχώρηση αξιογράφων

Όταν γίνεστε πελάτης, δίνετε στην DEGIRO το δικαίωμα να δανείσετε τους τίτλους σας. Αυτό γίνεται για να είναι σε θέση η διευκόλυνση της ανοιχτής θέσης; ‘Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα. Οι κίνδυνοι δανεισμού τίτλων διαχειρίζονται ως εξής:

- Πρώτον, η DEGIRO (και όχι ο δανειολήπτης) είναι ο «αντισυμβαλλόμενος» και ως εκ τούτου εγγυάται την έγκαιρη επιστροφή των δανεισθέντων περιουσιακών στοιχείων με ίδια κεφάλαια.

- Επιπλέον, η DEGIRO απαιτεί ασφάλεια από τον δανειζόμενο. Αυτό παρέχεται από το δικαίωμα δέσμευσης που έχει η DEGIRO στο υπόλοιπο αυτού του πελάτη και τα δανειζόμενα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην συνεχή παρακολούθηση του κινδύνου της DEGIRO.

- Η ζημία για έναν πελάτη του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία δανείζονται συνεπώς προκύπτει μόνο όταν ο δανειστής και η DEGIRO δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (δηλ. χρεοκόπησαν) και η αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώθηκε ή η αξία των χρεωστικών τίτλων έχει αυξηθεί. Το ποσό της ζημίας περιορίζεται στη διαφορά αξίας μεταξύ των Δανειζόμενων Αξιογράφων και της εγγύησης που παρέχει ο δανειολήπτης.

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών και σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Ως πελάτης, τα περιουσιακά στοιχεία σας διαχωρίζονται σε ξεχωριστές οντότητες και έτσι προστατεύονται από την αφερεγγυότητα της DEGIRO. Στην απίθανη περίπτωση που τα διαχωρισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να επιστραφούν σε πελάτες, η DEGIRO εμπίπτει στο Γερμανικό Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών, το οποίο αντισταθμίζει τυχόν απώλειες από μη επιστρεφόμενα περιουσιακά στοιχεία έως και 90% (με μέγιστο ποσό 20.000 ευρώ.
Επιπλέον, τυχόν χρήματα που κατατίθενται σε λογαριασμό μετρητών DEGIRO στο flatexDEGIRO Bank AG θα είναι εγγυημένα έως και ποσό EUR 100.000 στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων
Πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό σύστημα προστασίας επενδυτών και το γερμανικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά στον ιστότοπο BaFin εδώ.

Ποιος εποπτέυει τη DEGIRO;

Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch η οποία λειτουργεί με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό παράρτημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κυρίως από τη γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch υπόκειται στην εποπτεία ακεραιότητας από την DNB και στην εποπτεία από την AFM.

Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα

Ανακαλύψτε γιατί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πελάτες επιλέγουν την πλατφόρμα συναλλαγών μας.

Ανοίξτε τώρα δωρεάν λογαριασμό

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.