Είναι τα χρήματά μου ασφαλή με τη DEGIRO;

Τα χρήματά σας θα παραληφθούν στη DEGIRO από ένα ξεχωριστό ίδρυμα.
Εάν δεν επενδύσετε άμεσα, αυτά τα χρήματα θα επενδυθούν αυτόματα σε ένα από τα
αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς του Fundshare Fund Management.
Αυτό γίνεται με την πάγια εντολή που έχετε δώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, κατά την διάρκεια του 2021, μια νέα επιλογή θα προσφερθεί στους πελάτες μας για την κράτηση των μη επενδεδυμένων μετρητών. Παρακαλούμε επιλέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Aμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Η DEGIRO πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι πελάτες να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η δομή αυτών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Χρηματαγοράς. Η DEGIRO δεν είναι τράπεζα, αλλά επιχείρηση επενδύσεων. Στην Ολλανδία, οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχής τους χρήματα των πελατών. Επομένως, όταν γίνεστε πελάτης της DEGIRO, δίνετε μια πάγια εντολή να επενδύετε τα χρήματα σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς. Ως εκ τούτου, στη DEGIRO δεν κατέχετε χρήματα. Για κάθε διαθέσιμο νόμισμα στην πλατφόρμα διατίθεται επίσης ξεχωριστό Αμοιβαίο Κεφάλαια της Χρηματαγοράς. Ο στόχος ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Χρηματαγοράς είναι να επιτύχει απόδοση που ισούται με το επιτόκιο της αγοράς με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του χαμηλού κινδύνου είναι ότι οι συμμετοχές σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς, όπως ακριβώς και οι υπόλοιπες επενδύσεις σας, διατηρούνται αυστηρά ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς χρησιμοποιούνται συχνά από θεσμικούς επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, για τη διατήρηση μεγάλων χρηματικών ποσών με ασφαλή τρόπο. Περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ διακρατούνται σήμερα σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς στην Ευρώπη. (Πηγή)

"Ο στόχος των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς είναι να επιτύχει απόδοση που ισούται με το επιτόκιο της αγοράς με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο."

Φορέας Παροχής Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τα Cash Funds του FundShare διαχειρίζονται από το FundShare Fund Management. To FundShare Fund Management διαχειρίζεται αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς σε EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, και DKK. Όλα αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, που σημαίνει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρά απαιτούμενα.

Κίνδυνος

Ο κύριος σκοπός των αναγνωρισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς του FundShare Fund Management είναι να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Με την αυστηρή επενδυτική πολιτική, ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ χαμηλός. Σύμφωνα με το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του fund, είναι 1 σε κλίμακα από το 1 έως το 7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τον δείκτη κινδύνου όπως καθορίζεται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, σας παραπέμπουμε στο ενημερωτικό δελτίο, τις αναφορές θέσης και το Bασικό Έγγραφο Πληροφοριών Επενδυτών (KIID) που έχει εκδοθεί από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου στην ιστοσελίδα της FundShare Fund Management. Τα KIID μπορούν να βρεθούν στοκέντρο εγγράφωνμας.

Risicometer

Παρακαλώ σημειώστε: : οι απώλειες που προκαλούνται από αυτούς τους κινδύνους δεν θα αντισταθμιστούν από την DEGIRO. Αν επενδύετε, διατρέχετε οικονομικό κίνδυνο. Η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να διακυμαίνεται. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για μελλοντικές.

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς

Με βραχεία διάρκεια

Ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς έχει μέση βραχεία διάρκεια 60 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου αποπληρώνονται κατά μέσο όρο εντός 60 ημερών. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο μη-αποπληρωμής. Για παράδειγμα, είναι αρκετά απίθανο το ολλανδικό κράτος να μην είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός 60 ημερών.

Ένα χαρτοφυλάκιο με ρευστότητα

Ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς επενδύει σε λεγόμενα ρευστοποιήσιμα ομόλογα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εύκολα διαπραγματεύσιμα και επομένως μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε ρευστό χρήμα.

Ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο

Η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών παρακολουθείται συνεχώς, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα απρόβλεπτων καθυστερήσεων. Σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας μιας οντότητας, το αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται πλέον να επενδύει στο σχετικό δάνειο.

Κόστη, αποδόσεις και αποζημίωση των ΑΚΧΑ

Η επένδυση σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς είναι χαμηλού κινδύνου αλλά έχει ένα μειονέκτημα, εν ονόματι χαμηλή απόδοση. Για ορισμένα νομίσματα, αυτή η απόδοση είναι προς το παρόν αρνητική, λόγω των αρνητικών επιτοκίων της αγοράς για τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα του ευρώ. Μεταξύ άλλων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς του ευρώ έχει αρνητική απόδοση.

Ωστόσο, οποιαδήποτε θετική απόδοση, της επένδυσής σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς είναι δική σας. Μια αρνητική απόδοση ως αποτέλεσμα των τρεχόντων επιτοκίων και του κόστους των αμοιβαίων κεφαλαίων αντισταθμίζεται εν μέρει από την DEGIRO σε μη δεσμευτική βάση. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της χρηματαγοράς δεν έχουν κόστη εισόδου και εξόδου.

Πολιτική Αποζημίωσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Χρηματαγοράς

Η DEGIRO αντισταθμίζει την αρνητική απόδοση των ΑΚΧΑ του βασικού σας νομίσματος που είναι το ευρώ επιπλέον:

  • Η αποζημίωση θα δοθεί μόνο για τις πρώτες 2.500€ σε θέσεις του ΑΚΧΑ και μόνο για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς του FundShare στο ευρώ.

  • Εάν έχετε πληρώσει 350€ ή περισσότερα σε τέλη συναλλαγών σε περίοδο 60 ημερών, θα ισχύσει για εσάς ένα νέο όριο στα 100.000€. Αυτό θα επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση.

Όταν γίνεστε πελάτης, δίνετε την πάγια εντολή να επενδύετε το ταμειακό υπόλοιπό σας στο Αμοιβαία Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς του FundShare Fund Management στο νόμισμα του EUR.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση (από τα τέλη Ιούνιος) των αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, του KIID και του ενημερωτικού δελτίου. Για την ακριβέστερη απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων, ανατρέξτε στον ιστότοπο του διαχειριστή του αμοιβαίου.

Απόδοση Ιουνίου 2020KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,64% KIID
USD +1,04% KIID
GBP +0,10% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,41% KIID
NOK +0,46% KIID
DKK -0,79% KIID

Οι αποδόσεις που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν δεν εγγυώνται τη μελλοντική απόδοση. Για τις πιο πρόσφατες αποδόσεις, ανατρέξτε στον ιστότοπο του διαχειριστή κεφαλαίων.

Παρακαλούμε σημειώστε: η αποζημίωση που παρέχεται από την DEGIRO είναι σε μη δεσμευτική. Η DEGIRO δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει και μπορεί να αλλάξει ή να τερματίσει την αποζημίωση ανά πάσα στιγμή. Φυσικά, θα σας κοινοποιούμε πάντοτε τέτοιες αλλαγές. Η αποζημίωση ισχύει μόνο για τις αρνητικές αποδόσεις ως αποτέλεσμα των αρνητικών τόκων και των δαπανών διαχείρισης. Η ζημία που προκλήθηκε από μια επένδυση από το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα αντισταθμιστεί από την DEGIRO. Αυτός ο κίνδυνος είναι χαμηλός.

Eonia interest rate

cashfund

Ερωτήσεις

Κατ 'αρχήν, εάν ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός συμβεί με δάνειο χωρίς εξασφάλιση, μπορεί να χαθεί ολόκληρο το ποσό που έχει επενδυθεί στο ίδρυμα έκδοσης. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτίθενται σε ποσοστό 5% σε ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός, τότε η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί κατά 5%. Κάθε 100 ευρώ στις συμμετοχές του ταμείου μετρητών αποτιμάται έπειτα 95 ευρώ. Ο κίνδυνος για ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός είναι πολύ χαμηλός.
Όχι, στην Ολλανδία οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα πελατών. Ως εκ τούτου, έχει συσταθεί η δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου της χρηματαγοράς.
Δεν υπάρχει κανένα κόστος που να συνδέεται με την αγορά και πώληση συμμετοχών στα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Το κόστος διαχείρισης για του αμοιβαίου κεφαλαίου χρηματαγοράς περιλαμβάνεται στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό το κόστος μπορεί να βρεθεί στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, δείτε την ιστοσελίδα του FundShare Fund Management Η DEGIRO έχει αποφασίσει να αποζημιώνει αυτή την αρνητική απόδοση ως αποτέλεσμα του κόστους διαχείρισης και του αρνητικού επιτκοκίου της αγοράς σε μία δεσμευτική βάση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ερώτηση "Πως λειτουργεί η αποζημίωση της αρνητικής απόδοσης του των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς του FundShare Fund Management;

Για πολλούς πελάτες, το επιτόκιο της αγοράς του τοπικού τους νομίσματος θα είναι αρνητικό. Θέλουμε να εμποδίσουμε τους πελάτες μας να επηρεαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτό το αρνητικό επιτόκιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να αποζημιώσουμε μερικώς σε μη δεσμευτική βάση την αρνητική απόδοση στα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς ως αποτέλεσμα του κόστους των τόκων και της διαχείρισης.

Είναι πιθανόν η αξία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Χρηματαγοράς να πέσει ως αποτέλεσμα των ζημιών που επέρχεται σε μια επένδυση που πραγματοποιείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αυτό μπορεί να συμβεί αν, για παράδειγμα, το ολλανδικό ή το γερμανικό κράτος μπορεί απροσδόκητα να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής τους. Στην περίπτωση αυτή, η DEGIRO δεν θα προσφέρει καμία αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη. Αυτός ο κίνδυνος είναι, ωστόσο, πολύ χαμηλός.

Η αποζημίωση είναι εντελώς μη δεσμευτική και δεν δημιουργεί δικαιώματα και δεν υποχρεώνει τη DEGIRO να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση στο μέλλον. Η DEGIRO καταβάλλει αυτή την αποζημίωση βάσει εμπορικών εκτιμήσεων. Η DEGIRO διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από αυτή την αποζημίωση. Η DEGIRO θα σας ενημερώσει εγκαίρως σε περίπτωση τέτοιων αλλαγών.

Η DEGIRO αποζημιώνει μόνο εν μέρει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς του (EUR.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αποζημίωσης, κάντε κλικ εδώ.

Για την ευκολία των πελατών της, η DEGIRO παρέχει το ενημερωτικό δελτίο σε πολλές γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση του ενημερωτικού δελτίου (μπορεί να βρεθεί εδώ) θα είναι η αρχική έκδοση.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.