Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies της DEGIRO

Η DEGIRO σέβεται και προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ανώνυμα. Η DEGIRO δεν ενδιαφέρεται για ονόματα ή άλλες πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες για εσάς ή τον υπολογιστή σας θα καταχωρηθούν μόνο στη DEGIRO για τεχνικούς λόγους ή σε σχέση με έναν πελάτη. Αυτό γίνεται με τα cookies ή με άλλα μέσα.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H DEGIRO λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, επεξηγεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, γιατί συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα, πώς διασφαλίζουμε ότι διατηρούνται ασφαλή, και εξηγεί τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη δήλωση για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η DEGIRO, ένα παράρτηματης flatexDEGIRO Bank AG, Γερμανία. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ολλανδία και είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή GDPR. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με γενικές ερωτήσεις, αυτές μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση clients@degiro.gr. Είναι επίσης πιθανό να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω του privacy@degiro.eu.

Η έδρα της DEGIRO είναι:
flatexDEGIRO Bank παράρτημα Ολλανδίας,
Rembrandt Tower - 9ος όροφος,
1096 HA Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Κεντρικά:
flatexDEGIRO Bank AG
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main, Γερμανία
Τηλ: +49 (0) 69 506041910
E-Mail: kundeninfo@flatexdegiro.com
Διαδίκτυο: www.flatexdegiro.com

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO):
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main, Γερμανία
Τηλ: +49 (0) 69 506041910
E-mail: datenschutz@flatexdegiro.com

Τι εννοούμε με τον όρο προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα αποτελούν οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με εσάς ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας.

Ως πελάτης της DEGIRO, μας παρέχετε μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτό περιλαμβάνει το όνομα, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει Πρωτόκολλο Ίντερνετ ή διευθύνσεις IP, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Σε περίπτωση που ένα εταιρικό ή επαγγελματικό μέρος σκοπεύει να γίνει πελάτης, θα συλλέξουμε επίσης προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα άτομα της εταιρείας, για παράδειγμα, διευθυντές, ΤΠΔ, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους κλπ.

Τι εννοούμε με τον όρο επεξεργασία;

Ο όρος επεξεργασία πρόκειται για μία έννοια, προερχόμενη από το νομικό χώρο. Είναι πολύ ευρεία έννοια που καλύπτει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

Όποτε η DEGIRO διεξάγει οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό γίνεται σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Παρακάτω θα βρείτε τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • όταν παρέχετε πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας ή της επενδυτικής εφαρμογής, μέσω τηλεφώνου, γραπτώς ή με άλλα μέσα. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα τις πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή, την εγγραφή σας για περισσότερες πληροφορίες, την εγγραφή σε μια προσφορά ή μια έρευνα,
 • όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, θα συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διαδρομής των κλικ και της κίνησης του ποντικιού, τις σελίδες που επισκεφθήκατε, τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς και άλλες πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας,
 • είναι πιθανό ότι θα λάβουμε πληροφορίες για εσάς από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αυτή η συλλογή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Συμφωνία Πελάτη,
 • για εταιρικούς πελάτες θα συλλέξουμε επίσης πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τους ΤΠΔ της εταιρείας,
 • εάν μας επισκεφθείτε προσωπικά, για λόγους ασφάλειας συλλέγουμε εικόνες επισκεπτών χρησιμοποιώντας συστήματα παρακολούθησης (CCTV),

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η DEGIRO συλλέγει προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις,
 • για δραστηριότητες Μάρκετινγκ και
 • για εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων,για παράδειγμα κοινή χρήση δεδομένων με θεματοφύλακες.

Η DEGIRO ως παράρτημα μιας Γερμανικής τράπεζας, έχει ορισμένες κανονιστικές υποχρεώσεις που απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων πελατών. ο προσδιορισμός πελάτη είναι ένας από τους κύριους λόγους που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, το DEGIRO απαιτείται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrore (Wwft)).Εκτός από τους οικονομικούς κανονισμούς, το DEGIRO πρέπει να συμμορφώνεται με τους ολλανδικούς φορολογικούς κανονισμούς και ως εκ τούτου απαιτείται να συλλέγει αριθμούς φορολογικού μητρώου και άλλα προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, στοιχεία διεύθυνσης, φορολογική κατοικία κ.λπ.). Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται αναφέρονται στις ολλανδικές φορολογικές αρχές , οι οποίες μπορεί να μεταφέρουν τα προσωπικά δεδομένα στις τοπικές φορολογικές αρχές της χώρας όπου ο πελάτης είναι φορολογικός κάτοικος. Η νομική βάση για αυτήν την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών είναι ο ολλανδικός νόμος για τη διεθνή βοήθεια στη φορολογία (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB)) στον οποίο κωδικοποιείται η οδηγία CRS. Ως ειδικευμένος ενδιάμεσος των ΗΠΑ (QI), η DEGIRO έχει συνάψει συμφωνία με την υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος (IRS) που επιτρέπει την παρακράτηση φόρου παρακράτησης στις ΗΠΑ με μειωμένο φορολογικό συντελεστή σύμφωνα με μια συνθήκη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρα φορολογικής κατοικίας και ΗΠΑ (εάν ισχύει). Η DEGIRO μπορεί να ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα με το IRSinsofar που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας QI. Επιπλέον, η DEGIRO αναφέρει προσωπικά δεδομένα πελατών με Σουηδική φορολογική κατοικία στις Σουηδικές φορολογικές αρχές. Επιπλέον, υπάρχουν πρόσθετες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούμε, σε συνεργασία με δικαστήρια και εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκλήματος. Δίπλα σε αυτό, όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με τη DEGIRO για να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή για να γίνουν πελάτες του DEGIRO, το DEGIRO πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με αυτόν τον πελάτη ή δυνητικό πελάτη ή μας ζητάτε να σας στέλνουμε τα περιοδικά ενημερωτικά δελτία μας. Η DEGIRO έχει επίσης συμβατικές υποχρεώσεις που σημαίνει ότι πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα των πελατών τους για να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις.

Όταν η DEGIRO επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, το κάνει χρησιμοποιώντας την ελάχιστη δυνατή ποσότητα δεδομένων για να διασφαλίσει ότι επιτυγχάνεται ο στόχος (ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων).

Σε τι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα;

Η DEGIRO μπορεί για παράδειγμα να κάνει τα ακόλουθα με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Αποδοχή πελάτη

Απαιτείται από το νόμο να επαληθεύσουμε την ταυτότητα των πελατών μας και χωρίς αυτές τις πληροφορίες η DEGIRO δεν θα μπορούσε να σας παρέχει τις υπηρεσίες της. Για να αναγνωρίσει και να επαληθεύσει τους πελάτες το DEGIRO, έχουν γραφτεί εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες βάσει τόσο κανονισμών όσο και κατευθυντήριων γραμμών από σχετικούς φορείς. Η DEGIRO επανεξετάζει αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες περιοδικά για να διασφαλίσει ότι είναι κατάλληλες. Η DEGIRO χρησιμοποιεί τη Fourthline, για να υποστηρίξει τη διαδικασίαKnow Your Customer (KYC). Με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούμε για παράδειγμα,

 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
 • να διενεργήσουμε τους σχετικούς ελέγχους, ώστε, να επιβεβαιώσουμε ότι μπορείτε να γίνετε πελάτης της DEGIRO,
 • να ελέγξουμε το αίτημά σας να γίνετε πελάτης μας ή να αλλάξετε το προφίλ σας,
 • να διατηρούμε τα στοιχεία σας στη διοίκησή μας και να τα ενημερώνουμε όταν υπάρχουν αλλαγές,
 • να διαχειριζόμαστε το/τα προφίλ σας συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου του ατομικού σας προφίλ, βασισμένα στις εσωτερικές πολιτικές αποδοχής πελάτη.
 • να διαχειριζόμαστε το/τα προφίλ σας συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου του ατομικού σας προφίλ, βασισμένα στις εσωτερικές πολιτικές αποδοχής πελάτη.

Μείωση των κινδύνων

Συμμεριζόμαστε την ευθύνη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχουμε επίσης ευθύνη σε εσάς και όλους τους πελάτες μας. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε και συνάμα να μειώσουμε τους κινδύνους.

Ίσως παρατηρήσετε για παράδειγμα:

 • εάν ο κίνδυνος στον λογαριασμό σας παραβιάζει τα επιτρεπόμενα όρια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας επιτρέψουμε να τον επαναφέρετε στα επιτρεπόμενα όρια.

Μπορεί να μην έχετε παρατηρήσει πολλά από τα παρακάτω, αλλά γίνονται επίσης για την προστασία σας:

 • Διατήρηση της διεύθυνσης IP σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς το ποιος έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή για την ασφάλεια της εταιρείας, για παράδειγμα προληπτικά μέτρα κατά των επιθέσεων DDoS.
 • Διασφάλιση καλών επιπέδων ασφάλειας και επένδυση σε πόρους οι οποίοι προστατεύουν τόσο εσάς όσο και τους εαυτούς μας ενάντια σε όλα τα είδη εγκλημάτων.
 • Εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας, για τον προσδιορισμό πιθανών ζητημάτων, κινδύνων και δοκιμών για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.
 • Διεξαγωγή σχετικών κανονιστικών εκθέσεων.
 • Διασφάλιση, πως παραμένουμε μία υγιής εταιρεία (διαχείριση κινδύνου).

Νομικές Υποχρεώσεις

Υπάρχουν διάφορες νομικές υποχρεώσεις που πρέπει να ακολουθήσει η DEGIRO ως εταιρεία επενδύσεων.

 • Αναγνώριση των πελατών: ελέγχουμε ποιοι είστε και διαβεβαιώνουμε πως διαθέτουμε επαρκείς γνώσεις, ώστε, να μας επιτρέπετε η παροχή υπηρεσιών μας.
 • Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένους οργανισμούς που έχουν εξουσιοδότηση να ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι φορολογικές αρχές, οι οικονομικές εποπτικές αρχές ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας ποινικής έρευνας.
 • Έχουμε επίσης ορισμένες υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Σύμφωνα με την οδηγία «Δικαιώματα μετόχων», η DEGIRO υποχρεούται να κοινοποιεί στον εκδότη πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των μετοχών, όταν του ζητηθεί.

Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Στη DEGIRO θέλουμε να σας ενημερώσουμε. Για παράδειγμα, με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά δελτία, προσφορές ή ενημερώσεις για την πλατφόρμα συναλλαγών ή την εφαρμογή για κινητά.Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχ. a GDPR). Ή βάσει έννομων συμφερόντων (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδ. στ GDPR). Μπορείτε, φυσικά, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, τη διεύθυνση e-mail και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου «κατάργηση εγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που παρέχετε για τους σκοπούς της λήψης του ενημερωτικού δελτίου θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγραφούν μετά την απεγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις e-mail για εγγραφή στις υπηρεσίες μας) παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό.

Βελτίωση και καινοτομία

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για αναλυτική έρευνα, αυτό μας επιτρέπει να βρούμε καλύτερες λύσεις και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε καινοτόμοι.

Όταν διεξάγουμε αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα και το κάνουμε αυτό με τρόπο τον οποίο οι πληροφορίες σας να είναι είτε ψευδώνυμα είτε ανώνυμες.

Google analytics

Για να διασφαλιστεί ότι ο δικτυακός τόπος της DEGIRO, είναι εύκολος στη χρήση για τους πελάτες και για να αξιολογήσει την επιτυχία των καμπανιών, η DEGIRO κάνει χρήση του Google Analytics. Η DEGIRO έχει υπογράψει συμφωνία για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας και εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα όσο το δυνατόν περισσότερο, περιλαμβάνει επίσης την κάλυψη μέρους της διεύθυνσης IP.

Από ποιον έχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Μπορούμε να έχουμε (μερικά) προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε έχει επαφή με τη DEGIRO. Εάν ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες, θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του αιτήματος.

Απαιτείται δια νόμου η διακράτηση των προσωπικών πληροφοριών που αφορούν όλους τους πελάτες μας. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και ζητούνται όταν είναι απαραίτητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη για την επαλήθευση ή τη συλλογή πληροφοριών.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Δεδομένα σχετικά με εσάς

Αυτό περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που είστε εταιρικός πελάτης, θα συλλέξουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή το ίδρυμά σας. Εάν ανοίξετε έναν λογαριασμό για ανηλίκους ή έναν κοινό λογαριασμό, θα συλλεχθούν επίσης οι πληροφορίες που αφορούν τους κατόχους δευτερεύοντος λογαριασμού. Θα ζητήσουμε επίσης αντίγραφα ταυτοτήτων και των προσωπικών σας αριθμών, όπως τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου ή τα σχετικά αναγνωριστικά στοιχεία.

Ιστορικό Συναλλαγών

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει η DEGIRO σε σχέση με τους πελάτες μας, διατηρούμε επίσης ένα αρχείο σχετικά με το ιστορικό συναλλαγών και εντολών.

Ιστορικό Επικοινωνίας

Παρακολουθούμε τις περιόδους κατά τις οποίες επικοινωνήσατε με τη DEGIRO, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών εγγραφών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλους τρόπους με τους οποίους επικοινωνήσατε μαζί μας.

Επισκέψεις στην ιστοσελίδα και χρήση της εφαρμογής

Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της DEGIRO, θα συλλέξουμε επίσης τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται. Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP σας, για παράδειγμα μέσω του Google Analytics, αυτό θα γίνει με ανώνυμο τρόπο.

Εξωτερικές πηγές δεδομένων

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η DEGIRO θα χρησιμοποιήσει εξωτερικούς παρόχους δεδομένων, όπως έλεγχο με το σχετικό εμπορικό επιμελητήριο ή σε περίπτωση που απαιτείται εξέταση πιστωτικού κινδύνου.

Σε περίπτωση που η DEGIRO πραγματοποιήσει πιστωτικούς ελέγχους (BKR), εφαρμόζει την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα σε αυτές τις πληροφορίες. Κάθε άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες το πράττει μόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και διασφαλίζει ότι τηρείται πλήρως ο σχετικός κανονισμός προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις για το πότε διενεργούνται οι έλεγχοι BKR, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραδείο Εξυπηρέτησης της DEGIRO.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το ποινικό ιστορικό, τα βιομετρικά δεδομένα, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η σεξουαλικότητα ή η εθνική καταγωγή κλπ. Εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες γι 'αυτό.

Στην DEGIRO δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνική καταγωγή.

Έχουμε νομική υποχρέωση να αναγνωρίζουμε τους πελάτες μας, επομένως απαιτούμε τον αριθμό φορολογικού μητρώου για να πραγματοποιηθεί αυτό. Με τη χρήση Touch ID ή Face ID για σύνδεση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή DEGIRO για κινητά, οι σαρώσεις των δακτυλικών αποτυπωμάτων του προσώπου σας αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές τσιπ στο τηλέφωνό σας. Το DEGIRO δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το τσιπ και ως εκ τούτου αυτά τα βιομετρικά δεδομένα είναι άγνωστα στο DEGIRO.

Με ποιον ανταλλάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Καταρχήν δεν ανταλλάσουμε τις πληροφορίες σας με άλλους. Είναι πιθανό ότι μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου, τα οποία είναι μέρος της DEGIRO. Όλα τα μέλη του Ομίλου, τα οποία είναι μέλος της DEGIRO, έχουν την ίδια αυστηρή Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η αστυνομία, το δικαστικό σώμα, οι ρυθμιστικές αρχές και η φορολογική αρχή μπορούν επίσης να ζητήσουν πληροφορίες από εμάς για νομικούς λόγους. Ωστόσο, ακολουθούμε διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών είναι νόμιμη και αναλογική.

flatexDEGIRO Bank AG

Καθώς η flatexDEGIRO Bank AG παρέχει τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατοχή χρημάτων πελατών, η DEGIRO μοιράζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για να διασφαλίσει ότι η flatexDEGIRO Bank AG μπορεί να συμμορφωθεί με τον σχετικό τραπεζικό κανονισμό. Οι πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων παρέχονται ως μέρος της ενσωμάτωσης του τραπεζικού λογαριασμού, εάν χρειάζεστε ένα αντίγραφο αυτού, επικοινωνήστε με το ServiceDesk της DEGIRO.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε φορέα παροχής υπηρεσιών για να υποστηρίξει τη DEGIRO, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για τη χρήση ενός τρίτου μέρους και να περιορίσουμε την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών αυστηρά σε ό,τι απαιτείται για τη συγκεκριμένη εργασία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα Liquidity Funds της Morgan Stanley, είναι πιθανό ότι θα χρειαστεί να τους παράσχουμε πληροφορίες για το ποιοι είστε, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές θα παρασχεθούν στη Morgan Stanley με τις σχετικές διασφαλίσεις.
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018 για μηνύματα εξυπηρέτησης, λειτουργικότητας και μάρκετινγκ. Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ GDPR) για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου των ενημερωτικών δελτίων και των μηνυμάτων push εφαρμογής. Το Braze επεξεργάζεται δεδομένα χρήστη όπως email, push token, δεδομένα αλληλεπίδρασης και διεύθυνση IP για να ελέγχει την αποστολή μηνυμάτων υπηρεσιών, λειτουργικών και μάρκετινγκ και να αναλύει τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Braze στην πολιτική απορρήτου της Braze https://www.braze.com/privacy/. Έχουμε συνάψει μια λεγόμενη «Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων» με την Braze, στην οποία υποχρεώνουμε την Braze να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας, να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους και, σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στις Η.Π.Α. , για συμμόρφωση με τις διατάξεις των τυπικών συμβατικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR.

Με άλλες εταιρείες με δική σας απαίτηση

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μοιραζόμαστε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες εταιρείες όταν αυτό ζητηθεί συγκεκριμένα από εσάς. Όταν αυτό γίνει, θα το διευκρινίσουμε στη συμφωνία για να μοιραστούμε τις πληροφορίες.

Κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς

Ως παράρτημα Γερμανικής τράπεζας, υπάρχουν στιγμές που λαμβάνουμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου να παρέχουμε στις ρυθμιστικές αρχές αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, έχουμε νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν την ανταλλαγή πληροφοριών με κυβερνητικούς οργανισμούς και αρμόδιες νομικές αρχές. Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων που καλύπτουν τη DEGIRO ισχύουν επίσης για αυτούς τους οργανισμούς.

Η DEGIRO, ως Εξουσιοδοτημένος Διαμεσολαβητής, μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες απευθείας με την Υπηρεσία Εσωτερικών Εισοδημάτων για να διαπιστώσει την ιδιότητά σας ως ατόμου non-US Person και, κατά περίπτωση, να αποκτήσει μειωμένο ποσοστό παρακράτησης.

Η DEGIRO θα ανταλλάσσει, σε ειδικές περιστάσεις, πληροφορίες και με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν γίνετε πελάτης της DEGIRO θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διάρκεια της σχέσης μας. Μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μέχρι το τέλος όλων των νομικά απαιτούμενων περιόδων αποθήκευσης και διατήρησης.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ασφάλεια

Ξοδεύουμε πολύ χρόνο και πόρους για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματά μας και τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων μας, θα το αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές και θα διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν λάβει γνώση.

Διαθέτουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή αποκάλυψης των δεδομένων σας. Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, επομένως μόνο οι εργαζόμενοι που χρειάζονται πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορούν. Για να διασφαλιστεί οποιαδήποτε νέα επεξεργασία είναι δικαιολογημένη και συμβατή με το νόμο, ολοκληρώνουμε τις εκτιμήσεις επιπτώσεων για την προστασία δεδομένων και πραγματοποιούμε την παρακολούθηση τυχόν επεξεργαστών εξωτερικών δεδομένων.

Εμπιστευτικότητα

Όλοι οι υπάλληλοί μας υπέγραψαν συμφωνία εμπιστευτικότητας, συμφώνησαν σε έναν εσωτερικό κώδικα δεοντολογίας και ακολούθησαν τον Όρκο της υπόσχεσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εποπτεία

 • Μας εποπτεύει η Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz.hessen.de) για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τα GDPR.
 • Η DEGIRO, το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG, εποπτεύεται κυρίως από το γερμανικό Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Στην Ολλανδία, η DEGIRO υπόκειται σε εποπτεία ακεραιότητας από την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα (DNB) και διενεργεί εποπτεία από την Ολλανδική Αρχή για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές (AFM). »

Χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων;

Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, όταν αλλάζετε προφίλ από Basic σε Active ή Trader ή Day Trader, να ελέγχουμε αυτόματα τον λογαριασμό σας σε σχέση με τις πληροφορίες από τη Bureau Krediet Registrationtie. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα κατά την παροχή των υπηρεσιών Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα, το Γραφείο Εξυπηρέτησης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και πώς να προχωρήσετε σε αυτή την περίπτωση.

Τα δικαιώματά σας

 1. Δικαίωμα πρόσβασης:

  έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που κρατά η DEGIRO για εσάς. Μπορούμε να παράσχουμε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών, για να το ζητήσετε αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχετικό Γραφείο Εξυπηρέτησης της DEGIRO που μπορεί να σας παράσχει αυτές τις πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της ασφάλειας.

 2. Δικαίωμα διόρθωσης:

  Εάν διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα σας είναι λανθασμένα ή παρωχημένα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης της DEGIRO για να ζητήσετε ενημέρωση αυτών των δεδομένων.

 3. Παράπονα:

  Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχετικό Γραφείο Εξυπηρέτησης της DEGIRO ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της privacy@degiro.gr

 4. d. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit:

  Βάσει του GDPR έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Σύμφωνα με το GDPR έχετε κάποια άλλα δικαιώματα που μπορεί να γίνουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

 1. Δικαίωμα Διαγραφής:

  υπό ορισμένες συνθήκες, είναι δυνατόν να διαγράψουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

 2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

  Μπορείτε να ζητήσετε από την DEGIRO να περιορίσει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 3. Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων:

  Είναι δυνατό να ζητηθεί η παροχή των δεδομένων σας σε εσάς για αποστολή σε τρίτους.

 4. Δικαίωμα προβολής ενστάσεων:

  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν η επεξεργασία αυτή γίνεται βάσει νόμιμου συμφέροντος.

 5. Δικαίωμα διακοπής διαφήμισης:

  είναι πιθανό να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του κουμπιού διαγραφής στα emails μάρκετινγκ ή επικοινωνώντας με το σχετικό Γραφείο Εξυπηρέτησης. Λάβετε υπόψη ότι για κάποια επικοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε και γι 'αυτό δεν θα είναι δυνατή η διαγραφή της εγγραφής σας ενώ είστε πελάτης, αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα αλλαγές στην συμφωνία πελάτη.

Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτείται συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη σχετικά με τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή.

Τα παραπάνω αιτήματα θα ληφθούν υπόψη από την DEGIRO και θα απαντηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις αιτήσεις ενδέχεται να μην χορηγηθούν, παραδείγματος χάριν σε περιπτώσεις όπου αυτές θα οδηγούσαν σε μη τήρηση νομικής απαίτησης από την DEGIRO ή στην ικανότητα άσκησης ή υπεράσπισης νομικής απαίτησης.

Η άποψή μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Στην DEGIRO, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μεταξύ μας σχέση. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και επεξεργάζονται μόνο όταν έχουν εξουσιοδοτηθεί να το κάνουν.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, βεβαιώνουμε πάντοτε ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό. Όποτε είναι δυνατόν, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ανώνυμα ή όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διασφαλίσουμε επίσης ότι η έννοια της προστασία της ιδιωτικής ζωής βάσει σχεδιασμού» («Privacy by design») βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξής μας.

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται τακτικά, καθώς οι νόμοι και οι κανονισμοί υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές, θα αναθεωρούμε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσουμε πως αυτή είναι ενημερωμένη.

Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που έχετε κάποιες επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο ή τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο εξυπηρέτησης της DEGIRO όπου θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης privacy@degiro.gr. Σημειώστε ότι όταν επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, αυτή η ανακοίνωση θα απαντηθεί στα ολλανδικά ή στα αγγλικά. Ο ΥΠΔ θα εξετάσει στη συνέχεια το παράπονό σας και θα εργαστεί για την επίλυση του προβλήματος.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ader Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz.hessen.de)και να υποβάλετε ένα παράπονο μαζί τους.

Για ποιο λόγο η DEGIRO χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία;

Η DEGIRO καταγράφει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει κατόπιν αιτήσεως όταν γίνετε πελάτης της DEGIRO και μόνο μετά από ρητή άδειά σας. Χωρίς αυτές τις δηλώσεις, η DEGIRO δεν μπορεί και δεν πρέπει να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι εταιρείες του ομίλου DEGIRO θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παράσχουν υπηρεσίες που σας ενημερώνουν για (νέα) προϊόντα και υπηρεσίες από την DEGIRO και τις εταιρείες του ομίλου για ανώνυμη στατιστική ανάλυση και συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις.

Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του πελάτη και της DEGIRO καταγράφονται. Αυτές οι εγγραφές αποθηκεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • την παράδοση εγγράφων, όπως η διαφορά ερμηνείας ή το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας,
 • (Απάτη) ανίχνευση και διερεύνηση της,
 • αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών,
 • την κατάρτιση, την καθοδήγηση και τους σκοπούς αξιολόγησης.

Ευθύνη

Η DEGIRO θεωρεί σημαντικό να διεξάγεται η επεξεργασία των (προσωπικών) πληροφοριών σας κατά τρόπο που να συμβαδίζει με τις υπάρχουσες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Η DEGIRO συμμορφώνεται με τους κανόνες του νόμου περί προστασίας δεδομένων και του νόμου περί χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε όλες τις δραστηριότητές της. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός των εταιρειών του ομίλου DEGIRO και της DEGIRO χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτούνται νομικές υποχρεώσεις από την DEGIRO.

Ιστοσελίδες τρίτων

Η DEGIRO και οι εταιρείες του ομίλου δεν είναι υπεύθυνες για τα μέτρα άλλων ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν όρους, ακόμα και όταν συνδέονται με τους δικτυακούς τόπους της DEGIRO και του Ομίλου με υπερσυνδέσμους ή με άλλο τρόπο.

Άσκηση δικαιωμάτων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τις πληροφορίες σας και, όταν είναι απαραίτητο, να βελτιώσετε ή να διορθώσετε αυτές τις πληροφορίες. Γι 'αυτό, επικοινωνήστε με την DEGIRO μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με (νέα) προϊόντα και υπηρεσίες από την DEGIRO και τις εταιρείες του ομίλου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε αυτό, μπορείτε να το προσδιορίσετε μέσω clients@degiro.grΠληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)


Ατομικό δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) GDPR(επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον) και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR(επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων)- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει της παρούσας διάταξης κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθ. 4 GDPR. Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (marketing)

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να πραγματοποιήσουμε άμεσο μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης- αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση διαφήμιση. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.
Η αντίρρηση μπορεί να γίνει χωρίς έντυπο και θα πρέπει κατά προτίμηση να απευθύνεται στη διεύθυνση: flatexDEGIRO Bank AG Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18 60312 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69 5060419 19
E-mail: kundeninfo@flatexdegiro.com

Αλλαγές

Η DEGIRO διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτή τη δήλωση. Ως εκ τούτου, συνιστάται να συμβουλευτείτε τακτικά αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο.

Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτή τη δήλωση ή είστε δυσαρεστημένοι με μια άλλη πτυχή της υπηρεσίας μας; Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η καταγγελία σας θα διεκπεραιωθεί από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης της DEGIRO. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την αξιολόγηση της DEGIROs, επικοινωνήστε με την Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, PO Box 93257, 2509 AG in The Hague (www.kifid.nl).

Cookies

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.

Logo

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά 100 € στις χρεώσεις συναλλαγών

Εάν ενεργοποιήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO πριν από την 1η Μαΐου 2024, η DEGIRO θα σας επιστρέψει τις χρεώσεις συναλλαγών μέχρι 100 ευρώ. Για την προσφορά αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

 • Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Απριλίου 2024.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, οι νέοι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει έναν λογαριασμό θα λάβουν επιστροφή έως και 100 ευρώ σε χρεώσεις συναλλαγών.
 • Οι πρώτες χρεώσεις συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης έως 100 ευρώ εντός του χρονικού πλαισίου έως τις 31 Μαΐου 2024 θα επιστραφούν.
 • Τα τέλη χειρισμού συναλλάγματος (AutoFX και Manual) δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων με αυτή την προωθητική ενέργεια.
 • Θα σας επιστρέψουμε τις χρεώσεις συναλλαγών και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης που δαπανήσατε (έως 100 € κατ' ανώτατο όριο) στο λογαριασμό σας στην DEGIRO στις αρχές Ιουνίου 2024.
 • Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέους πελάτες με ελληνικό λογαριασμό DEGIRO.
 • Μόλις υπογράψετε τη Συμφωνία Πελάτη, ο λογαριασμός σας ενεργοποιείται και αρχίζει η περίοδος προσφοράς.
 • Για να ξεκινήσει τις συναλλαγές και να χρησιμοποιήσει το κουπόνι των 100 ευρώ, ο νέος πελάτης πρέπει να κάνει μια πρώτη κατάθεση (το ελάχιστο ποσό είναι 0,01 ευρώ).
 • Οι νέοι πελάτες που ξεκίνησαν την εγγραφή τους πριν από την περίοδο της προσφοράς, αλλά ενεργοποιούν το λογαριασμό τους στην DEGIRO κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσφοράς, είναι επίσης επιλέξιμοι για αυτή την προσφορά.
 • Εάν ένας υφιστάμενος λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με τη διεύθυνση του νέου πελάτη, η συμμετοχή αποκλείεται.
 • Κάθε νέος πελάτης μπορεί να διεκδικήσει την πίστωση συναλλαγών 100 ευρώ μόνο μία φορά.
 • Η παρούσα προωθητική ενέργεια διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο.

Αποδοχή των όρων της προσφοράς

Με τη συμμετοχή στην προσφορά, ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Η DEGIRO μπορεί να τερματίσει την προσφορά πρόωρα ή να αλλάξει τους όρους της εκστρατείας. Η DEGIRO θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στη DEGIRO έως και τις 30 Απριλίου 2024.

icon_close