Συναλλαγές

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε σχεδόν σε όλα τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο, για μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων αγορών ανατρέξτε στην «Προϊόντα και αγορές».

Η DEGIRO λειτουργεί με ένα μοντέλο περιθώριο με βάση το χαρτοφυλάκιο για να καθορίσει τον κίνδυνο ολόκληρου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

 

Για τον υπολογισμό του κινδύνου σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης η DEGIRO χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. Το μοντέλο αυτό υπολογίζει την αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης που επηρεάζεται από, για παράδειγμα, την υποκείμενη αξία και την εφαρμόζουσα μεταβλητότητα. Η DEGIRO εφαρμόζει ένα σύνολο σεναρίων σε μια μετοχή ή ένα δικαίωμα προαίρεσης για να υπολογίσει τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου.

 

Το μοντέλο κινδύνου για τα δικαιώματα προαίρεσης ισχύει και για τις επιλογές τόσο των μετοχών και δεικτών, και θα κάνει μια ένδειξη του κινδύνου, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Σε αυτή την περίπτωση κινδύνου θεωρείται ως το ποσό που η DEGIRO κατέχει ως η αντιληπτή αξία του μεταλλάξεων που μπορεί να λάβουν χώρα μέσα σε δύο ημέρες διαπραγμάτευσης.

 

Το μοντέλο κινδύνου λαμβάνει το υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις αξίες δικαιωμάτων προαίρεσης:

 

Αξία της υποκείμενης μετοχής

Επίπεδο έμμεσης μεταβλητότητας

Χρόνος μέχρι τη λήξη

Επίπεδο μερίσματος

Επίπεδο των επιτοκίων

 

Για να διαπιστωθεί ο κίνδυνος μίας συγκεκριμένης θέσης δικαιώματος προαίρεσης, το μοντέλο κινδύνου συνδυάζει τα διάφορα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Ένα σενάριο δημιουργείται όταν οι διάφορες λειτουργίες σχετίζονται η μία με την άλλη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο DEGIRO διαχειρίζεται τον κίνδυνο, ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο Κινδύνου Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» μας.

Βεβαίως. Για να επενδύσετε σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης πρέπει να έχετε προφίλ «Active» ή «Trader». Μπορείτε να αναβαθμίσετε το προφίλ σας αφού εγγραφείτε και κάνετε είσοδο στο λογαριασμό σας.

Ναι. Μπορείτε να πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης, τόσο εντός της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορείτε να πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης σε διάφορα προϊόντα και σε ένα πλήθος χρηματιστηρίων. Αν πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης, θα πωλήσετε μετοχές που δεν κατέχετε, με σκοπό να τις αγοράσετε αυτές αργότερα σε χαμηλότερη τιμή. Όλα τα καθήκοντα διαχείρισης που σχετίζονται με το δανεισμό μετοχών γίνεται αυτόματα από τη DEGIRO. Προκειμένου να πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης θα χρειαστεί να έχετε προφίλ «Active» ή «Trader», το οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε μόλις έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας και έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας.

Ναι μπορείτε να διαπραγματευτείτε Αμερικανικού Τύπου Δικαιώματα Προαίρεσης . Ανατρέξτε στο «Προϊόντα και αγορές» στην ιστοσελίδα μας για όλες τις αγορές που διατίθενται σήμερα για Δικαιώματα Προαίρεσης. Για να διαπραγματευτείτε Αμερικανικού Τύπου Δικαιώματα Προαίρεσης θα χρειαστείτε μια «Active» ή του λογαριασμού «Trader», το οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε μόλις έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας και έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας.

Επί του παρόντος, φόρος επί των συναλλαγών χρεώνεται για την αγορά της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, και οι μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της πώλησης των ελληνικών μετοχών.

 

Ο φόρος επιβάλλεται μόνο για τις συναλλαγές σε γαλλικές εταιρίες με κεφαλαιοποίηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για τις ιταλικές επιχειρήσεις η ελάχιστη κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.

 

Χαρτόσημα χρεώνονται για τις συναλλαγές στα χρηματιστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, με ορισμένες εξαιρέσεις.

 

Μια επισκόπηση του ακριβούς ποσού μπορεί να βρεθεί εδώ

Σύντομα θα είναι δυνατό να αγοράσετε κλάσματα των προϊόντων (π.χ. μετοχές) με τη DEGIRO. Αυτό λειτουργεί μέσω μιας συνδυασμένης εντολής. Μπορείτε να επιλέξετε το συνολικό ποσό για το οποίο θα θέλατε να αγοράσετε ένα συνδυασμό των προϊόντων. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναγράφετε το ποσοστό που θα θέλατε να επενδύσετε σε κάθε μεμονωμένο προϊόν. Μετοχές για ακριβώς τα ποσά αυτά μπορούν στη συνέχεια να αγοραστούν στην ανακοινωθείσα τιμή. Αυτό καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου πολύ απλά με την επένδυση από μόλις € 1 σε κλάσματα των μετοχών.

Οι πληρωμές μερισμάτων από τις θέσεις σε μετοχές θα καταβάλλονται στο λογαριασμό σας με όλους τους ισχύοντες φόρους παρακράτησης ήδη να έχουν αφαιρεθεί. Την Ημερομηνία Πληρωμής η αντίστοιχη τιμή θα διατηρείται στο λογαριασμό σας και θα πιστώνεται αμέσως μετά.

Ναι, αυτό είναι δυνατό για όλες τις μετοχέςn που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Euronext. Η ίδια η εταιρεία πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα βέβαια.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούμε να στείλετε ένα μήνυμα στο ca@degiro.gr . Ανά εκκαθαρισμένο μέρισμα που η DEGIRO διευθετεί χρεώνεται διοικητικό τέλος € 7,50. Το αίτημα για το μέρισμα σε μετοχές πρέπει να αποσταλεί εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex-dividend date).

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση μέσω email μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή του αιτήματός σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη DEGIRO στο ca@degiro.gr.