Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς στρατηγικές δικαιωμάτων προαίρεσης?

Τα δικαιώματα προαίρεσης προσφέρουν πολλές δυνατότητες απόκρισης στις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Ο συνδυασμός αγοράς ή/και πώλησης δικαιωμάτων προαίρεσης παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να μετατρέπουν τις προσδοκίες σε στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης, η οποία μπορεί επίσης να συμβάλει στον περιορισμό των κινδύνων.

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε τις συνηθέστερες στρατηγικές διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης. Προτιμάτε να διαβάσετε περισσότερα για τα είδη των δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς λειτουργούν, προτού μάθετε σχετικά με τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης; Τότε διαβάστε πρώτα αυτό το άρθρο.

Ανοίγματα (spreads) δικαιωμάτων προαίρεσης

Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία συνήθως προέρχονται από τρεις διαφορετικές αλλά αλληλοσυνδεόμενες εκθέσεις τις οποίες μια εισηγμένη εταιρεία θα εκδώσει για τους επενδυτές της στο πλαίσιο των τριμηνιαίων ή των ετήσιων εκθέσεων: τον ισολογισμό, την κατάσταση εσόδων και εξόδων και την κατάσταση ταμειακών ροών.

 • Το κάθετο άνοιγμα (vertical spread) αφορά τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης με το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και την ίδια ημερομηνία λήξης, αλλά διαφορετικές τιμές άσκησης.
 • Το οριζόντιο άνοιγμα (horizontal spread) δημιουργείται χρησιμοποιώντας δικαιώματα προαίρεσης με το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και την ίδια τιμή άσκησης, αλλά διαφορετικές ημερομηνίες λήξης. Αναφέρεται επίσης ως ημερολογιακό (calendar spread) ή χρονικό άνοιγμα (time spread).
 • Το διαγώνιο άνοιγμα (diagonal spread) είναι ένας συνδυασμός κάθετων και οριζόντων ανοιγμάτων. Η στρατηγική αυτή δημιουργείται χρησιμοποιώντας δικαιώματα προαίρεσης με το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, αλλά διαφορετικές τιμές άσκησης και ημερομηνίες λήξης

Κατηγορίες στρατηγικών δικαιωμάτων προαίρεσης

Εκτός από τα ανοίγματα, οι στρατηγικές των δικαιωμάτων προαίρεσης μπορούν επίσης να ταξινομηθούν με βάση την αναμενόμενη κατεύθυνση της αγοράς. Με βάση τις προοπτικές, οι στρατηγικές ταξινομούνται ως ανοδικές (bullish), καθοδικές (bearish), ουδέτερες ή μεταβλητές:

 • Οι ανοδικές (bullish) στρατηγικέςχρησιμοποιούνται συνήθως όταν αναμένεται ότι η τιμή της υποκείμενης μετοχής θα αυξηθεί
 • Εάν αναμένετε μείωση της τιμής της υποκείμενης μετοχής, μπορείτε να επιλέξετε μια μια καθοδική στρατηγική (bearish).
 • Γενικά θα χρησιμοποιείτε ένα διαγώνιο άνοιγμα όταν αναμένετε ότι δεν θα μεταβληθεί η τιμή της υποκείμενης μετοχής ή ότι θα μεταβληθεί εντός περιορισμένου εύρους. Η στρατηγική αυτή είναι επίσης γνωστή ως μη κατευθυντική (non-directional).diagonal spread
 • Θα μπορούσατε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα διαγώνιο άνοιγμα εφόσον πιστεύετε ότι η υποκείμενη μετοχή θα παρουσιάσει μεγάλη διακύμανση τιμής, αλλά δεν είστε βέβαιοι για την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί.

Παραδείγματα συνηθέστερων στρατηγικών δικαιωμάτων προαίρεσης

Ακολουθούν επεξηγήσεις για ορισμένους από τους συνηθέστερους τύπους στρατηγικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χρησιμοποιούν οι επενδυτές. Περιλαμβάνουμε παραδείγματα για κάθε τύπο, έτσι ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις έννοιες αυτές. Σημειώστε ότι τα παραδείγματα και τα αποτελέσματα που δίνονται είναι ενδεικτικά και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα συναλλαγών.

Καλυμμένο δικαίωμα αγοράς (Covered call)

Με το καλυμμένο δικαίωμα αγοράς (covered call), πουλάτε ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, ενώ είτε κατέχετε ήδη την υποκείμενη μετοχή είτε την αγοράζετε. Σε αυτήν την περίπτωση, εισπράττετε ένα ασφάλιστρο από την πώληση του δικαιώματος αγοράς και η θέση πώλησης που έχετε λάβει «καλύπτεται» εάν ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα, επειδή εσείς κατέχετε τις υποκείμενες μετοχές και, ως εκ τούτου, μπορείτε να τις παραδώσετε.

Τα καλυμμένα δικαιώματα αγοράς θεωρούνται ουδέτερη στρατηγική, καθότι χρησιμοποιείται συνήθως όταν πιστεύετε ότι η τιμή του υποκείμενου στοιχείου δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερη μεταβολή στο προσεχές μέλλον. Το μέγιστο κέρδος αυτής της στρατηγικής είναι το ασφάλιστρο που λαμβάνεται από την πώληση του δικαιώματος αγοράς συν η διαφορά ανάμεσα στην τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και στην τιμή αγοράς των υποκείμενων μετοχών. Η μέγιστη δυνητική ζημία ισούται με την τιμή αγοράς του υποκείμενου στοιχείου, μείον το ασφάλιστρο που εισπράττεται.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα καλυμμένου δικαιώματος αγοράς:

 • Αγορά: 100 μετοχές XYZ £50 ανά μετοχή
 • Πώληση: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £55 με ασφάλιστρο £2
 • Καθαρό ασφάλιστρο = £2
Παράδειγμα διαγράμματος της "covered call" option στρατηγικής

Εάν το ασφάλιστρο που λαμβάνεται είναι £2, τότε το σημείο εξισορρόπησης είναι £48. Εάν η τιμή του υποκείμενου στοιχείου ανέλθει πάνω από το σημείο εξισορρόπησης, τότε καταγράφετε κέρδος, με μέγιστο ποσό τις £700 (£5 διαφορά στις τιμές, συν το ασφάλιστρο των £2 που εισπράττεται, επί 100, το μέγεθος σύμβασης). Σε αυτήν την περίπτωση προκύπτουν ζημίες εάν οι τιμές υποχωρήσουν κάτω από το σημείο εξισορρόπησης. Αντισταθμίζονται με το ασφάλιστρο που εισπράττεται, αλλά θεωρητικά οι ζημίες μπορεί να είναι σημαντικές εάν η τιμή του υποκείμενου στοιχείου υποχωρήσει.

Ανοδικό άνοιγμα με δικαίωμα αγοράς (Bull call spread)

Το ανοδικό άνοιγμα με δικαίωμα αγοράς (bull call spread) είναι ένας τύπος στρατηγικής κάθετου ανοίγματος. Όπως υπονοεί και η ονομασία του, το ανοδικό άνοιγμα με δικαίωμα αγοράς χρησιμοποιείται όταν ακολουθείτε ανοδική στρατηγική σε σχέση με την τιμή του υποκείμενου στοιχείου. Για να ασκήσετε αυτήν τη στρατηγική, αγοράζετε και πωλείτε ίσο ποσό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς με την ίδια ημερομηνία λήξης και το ίδιο υποκείμενο στοιχείο. Η αγορά δικαιώματος αγοράς αναμένεται να έχει χαμηλότερη τιμή άσκησης σε σύγκριση με την πώληση δικαιώματος αγοράς.

Με αυτήν τη στρατηγική, τόσο τα κέρδη όσο και οι ζημίες είναι περιορισμένα. Το δυνητικό κέρδος είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο τιμές άσκησης μείον το καθαρό ασφάλιστρο. Η δυνητική ζημία είναι το καθαρό ασφάλιστρο.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ανοδικού ανοίγματος δικαιώματος αγοράς:

 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £60 με ασφάλιστρο 3£
 • Πώληση: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £65 με ασφάλιστρο £1,50
 • Καθαρό ασφάλιστρο = £1,50 (£3 - £1,50)
Παράδειγμα διαγράμματος της "bull call spread" option στρατηγικής

Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται είναι £1,50, συνεπώς, το σημείο εξισορρόπησης είναι στις £61,50 (τιμή άσκησης αγοράς δικαιώματος αγοράς + καθαρό ασφάλιστρο). Εάν η τιμή του υποκείμενου στοιχείου ανέλθει πάνω από τις £65, τότε καταγράφετε κέρδος με μέγιστο ποσό τις £350 (£5 διαφορά στις τιμές, μείον το καθαρό ασφάλιστρο των £1,50, επί 100, το μέγεθος σύμβασης). Ζημίες προκύπτουν εάν η τιμή του υποκείμενου στοιχείου υποχωρήσει κάτω από το σημείο εξισορρόπησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η μέγιστη απώλεια είναι £150.

Καθοδικό άνοιγμα δικαιώματος πώλησης

Τα καθοδικά ανοίγματα δικαιωμάτων πώλησης (bear put spreads) είναι επίσης ένας τύπος στρατηγικής κάθετου ανοίγματος, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως όταν αναμένετε μείωση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η στρατηγική αυτή αφορά την αγορά και την πώληση ίσου ποσού δικαιωμάτων πώλησης με το ίδιο υποκείμενο στοιχείο και την ίδια ημερομηνία λήξης. Το δικαίωμα πώλησης που πωλείται θα πρέπει να έχει χαμηλότερη τιμή άσκησης σε σύγκριση με το δικαίωμα πώλησης που αγοράζεται.

Το μέγιστο κέρδος από το καθοδικό άνοιγμα δικαιώματος πώλησης ισούται με τη διαφορά στις τιμές άσκησης ανάμεσα στα δικαιώματα πώλησης μείον το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται. Από την άλλη μεριά, η μέγιστη δυνητική ζημία είναι το ασφάλιστρο που καταβάλλεται.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα καθοδικού ανοίγματος δικαιώματος πώλησης:

 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα πώλησης £60 με ασφάλιστρο £4
 • Πώληση: 1 XYZ δικαίωμα πώλησης £55 με ασφάλιστρο £2
 • Καθαρό ασφάλιστρο = £2 (£4 - £2)
Παράδειγμα διαγράμματος της “bear put spread” option στρατηγικής

Το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται είναι £2 και, ως εκ τούτου, το σημείο εξισορρόπησης είναι £58. Αποκομίζετε κέρδος εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο υποχωρήσει κάτω από το σημείο εξισορρόπησης. Σε αυτό το παράδειγμα, το κέρδος μεγιστοποιείται στις £300 (£5 διαφορά στις τιμές, μείον το καθαρό κέρδος £2, επί 100, το μέγεθος σύμβασης). Όταν η τιμή του υποκείμενου στοιχείου ανέλθει πάνω από τις £58, τότε υφίστασθε ζημία έως £200 το ανώτατο.

Αγορά (long) straddle

Με αυτήν την στρατηγική, αποκομίζετε κέρδος από τις σημαντικές μεταβολές των τιμών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και, ως εκ τούτου, θεωρείται στρατηγική μεταβλητότητας. Όταν η τιμή παραμένει σχεδόν σταθερή, μπορεί να χάσετε χρήματα. Για να ασκήσετε τη στρατηγική αυτή, αγοράζετε ίσο ποσό δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης, τα οποία έχουν την ίδια υποκείμενη μετοχή, τιμή άσκησης και ημερομηνία λήξης. Οι τιμές άσκησης, σε αυτήν την περίπτωση, είναι στην τρέχουσα τιμή.

Με αυτήν τη στρατηγική, υπάρχουν δύο σημεία εξισορρόπησης, η τιμή άσκησης μείον το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται και η τιμή άσκησης συν το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται. Ο κίνδυνος μιας στρατηγικής straddle δικαιωμάτων προαίρεσης περιορίζεται στο ασφάλιστρο που καταβάλλεται. Εάν η τιμή κινηθεί τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, η καθαρή αξία ενεργητικού ενός εκ των δικαιωμάτων προαίρεσης αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται (εν μέρει) ανάκτηση του ασφαλίστρου που καταβάλλεται ή ότι ο επενδυτής μπορεί ακόμα και να καταγράψει κέρδος με την αύξηση αυτή. Με αυτήν τη στρατηγική, τα κέρδη μπορεί να αυξάνονται απεριόριστα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα αγοράς straddle:

 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £50 με ασφάλιστρο £3
 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα πώλησης £50 με ασφάλιστρο £1
 • Καθαρό ασφάλιστρο = £4 (£3 + £1)
Παράδειγμα διαγράμματος της “long straddle” option στρατηγικής

Το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται είναι £4 και οι τιμές του σημείου εξισορρόπησης είναι £46 και £54. Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου υποχωρήσει κάτω από τις £46 ή ξεπεράσει τις £54, θα καταγράψετε κέρδος. Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κυμανθεί μεταξύ £46 και £54, θα καταγράψετε ζημία. Η ζημία αυτή μεγιστοποιείται στις £400 (£4 καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται επί 100, το μέγεθος σύμβασης).

Αγορά (long) strangle

Με αυτήν τη στρατηγική δικαιωμάτων προαίρεσης, επωφελείστε από τις σημαντικές κινήσεις των τιμών. Αυτή η στρατηγική είναι παρεμφερής με την αγορά straddle. Η διαφορά έγκειται στο ότι σε αυτήν την περίπτωση, οι τιμές άσκησης δεν είναι ίσες. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης, ενώ και τα δύο έχουν μηδενική εσωτερική αξία. Το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και η ημερομηνία λήξης είναι ίδια και για τα δύο. Εάν η τιμή της μετοχής στη λήξη είναι ίση με ή μεταξύ των τιμών άσκησης, και οι δύο συμβάσεις θα λήξουν χωρίς καμία αξία.

Με τη στρατηγική αγοράς strangle δικαιωμάτων προαίρεσης, οι ζημίες προκύπτουν όταν η τιμή του υποκείμενου στοιχείου διαμορφώνεται μεταξύ των τιμών του σημείου εξισορρόπησης. Υπάρχουν δύο τιμές σημείου εξισορρόπησης, η υψηλότερη τιμή άσκησης συν το καθαρό ασφάλιστρο και η χαμηλότερη τιμή άσκησης μείον το καθαρό ασφάλιστρο. Οι δυνητικές ζημίες περιορίζονται στο ασφάλιστρο που καταβάλλεται. Για τα κέρδη, από την άλλη πλευρά, υπάρχει η πιθανότητα να είναι απεριόριστα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα αγοράς strangle:

 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £52 με ασφάλιστρο £2
 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα πώλησης £48 με ασφάλιστρο £1
 • Καθαρό ασφάλιστρο = £3 (£2 + £1)
Παράδειγμα διαγράμματος της “long strangle” option στρατηγικής

Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται είναι £3. Ως εκ τούτου, οι τιμές του σημείου εξισορρόπησης είναι £45 και £55. Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου υποχωρήσει κάτω από τις £45 ή ξεπεράσει τις £55, θα καταγράψετε κέρδος. Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κυμανθεί μεταξύ £45 και £55, θα καταγράψετε ζημία. Η ζημία αυτή μεγιστοποιείται στις £300 (£3 ασφάλιστρο που καταβάλλεται επί 100, το μέγεθος σύμβασης).

Άνοιγμα Butterfly

Αυτή η στρατηγική δικαιωμάτων προαίρεσης butterfly (πεταλούδα) είναι ένας συνδυασμός δύο κάθετων ανοιγμάτων και θεωρείται ουδέτερη στρατηγική. Πρόκειται για μια τριμερή στρατηγική, με την οποία αγοράζετε ένα δικαίωμα προαίρεσης, πωλείτε δύο δικαιώματα προαίρεσης με υψηλότερη τιμή άσκησης και αγοράζετε ένα δικαίωμα προαίρεσης με ακόμα υψηλότερη τιμή άσκησης. Έχουν όλα το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και την ίδια ημερομηνία λήξης και οι τιμές άσκησης έχουν ίση απόσταση. Η ονομασία της προέρχεται από το σχήμα της γραφικής παράστασης που δημιουργείται με τον συνδυασμό των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης

Το μέγιστο δυνητικό κέρδος και η ζημία είναι περιορισμένα. Οι μέγιστες ζημίες περιορίζονται στο καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται. Ζημίες προκύπτουν όταν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου υποχωρήσει κάτω από τη χαμηλότερη τιμή άσκησης ή ξεπεράσει την υψηλότερη τιμή άσκησης. Το μέγιστο δυνητικό κέρδος ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στις ενδιάμεσες τιμές άσκησης και στη χαμηλότερη τιμή άσκησης, μείον το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται. Το μέγιστο κέρδος πραγματοποιείται όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο διαμορφώνεται στην τιμή άσκησης της πώλησης δικαιωμάτων αγοράς.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ανοίγματος butterfly αγοράς με δικαιώματα αγοράς:

 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £45 με ασφάλιστρο £5
 • Πώληση: 2 XYZ δικαίωμα αγοράς £50 με ασφάλιστρο 2£
 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £55 με ασφάλιστρο 1£
 • Καθαρό ασφάλιστρο = £2 (£5 + £1 – (2 x £2))
Παράδειγμα διαγράμματος της “butterfly spread” option στρατηγικής

Το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται είναι £2. Ως εκ τούτου, οι τιμές του σημείου εξισορρόπησης είναι £47 και £53 (χαμηλότερη τιμή άσκησης συν καθαρό ασφάλιστρο και υψηλότερη τιμή άσκησης μείον καθαρό ασφάλιστρο). Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κυμανθεί μεταξύ £47 και £53, θα καταγράψετε κέρδος. Το κέρδος αυτό φτάνει στο ανώτατο σημείο των £300 (μέση τιμή άσκησης £50, μείον χαμηλότερη τιμή άσκησης £45, μείον καθαρό ασφάλιστρο £2, επί 100, το μέγεθος σύμβασης). Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου υποχωρήσει κάτω από τις £47 ή ξεπεράσει τις £53, θα καταγράψετε ζημία. Η ζημία ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των £200.

Άνοιγμα Iron condor

Η θέση αγοράς σε άνοιγμα condor είναι μια τετραμερής στρατηγική και είναι παρόμοια με το άνοιγμα butterfly, επειδή χρησιμοποιεί επίσης δύο κάθετα ανοίγματα και θεωρείται ουδέτερη στρατηγική. Τα τέσσερα δικαιώματα προαίρεσης που συμμετέχουν έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης και το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, αλλά έχουν όλα διαφορετικές τιμές άσκησης.

Για τη δημιουργία του, αγοράζετε ένα δικαίωμα πώλησης, πωλείτε ένα δικαίωμα πώλησης με υψηλότερη τιμή άσκησης από την τιμή του δικαιώματος πώλησης που αγοράσατε, πωλείτε ένα δικαίωμα αγοράς με υψηλότερη τιμή άσκησης από την τιμή του δικαιώματος πώλησης που πωλήσατε και αγοράζετε ένα δικαίωμα αγοράς με την υψηλότερη τιμή άσκησης όλων των δικαιωμάτων προαίρεσης που συμμετέχουν. Το άνοιγμα δικαιώματος αγοράς και το άνοιγμα δικαιώματος πώλησης έχουν το ίδιο εύρος.

Το μέγιστο δυνητικό κέρδος και η ζημία είναι περιορισμένα. Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου διαμορφωθεί ενδιάμεσα στα σημεία εξισορρόπησης, αποκομίζετε κέρδος το οποίο μεγιστοποιείται στο καθαρό ασφάλιστρο που λαμβάνετε. Σε σύγκριση με το άνοιγμα butterfly, υπάρχουν περισσότερες τελικές τιμές με τις οποίες μπορείτε να επιτύχετε μέγιστο κέρδος. Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου διαμορφωθεί εκτός του προαναφερόμενου εύρους, καταγράφετε ζημία. Η μέγιστη ζημία που σημειώνεται ισούται με τη διαφορά στις τιμές άσκησης των ανοιγμάτων μείον το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλεται.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα στρατηγικής iron condor:

 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα πώλησης £45 με ασφάλιστρο £1,50
 • Πώληση: 1 XYZ δικαίωμα πώλησης £50 με ασφάλιστρο 2£
 • Πώληση: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £55 με ασφάλιστρο 2,50£
 • Αγορά: 1 XYZ δικαίωμα αγοράς £60 με ασφάλιστρο 1£
 • Καθαρό ασφάλιστρο = £2 (-(£1,50+1) + (£2+£2,50))
Παράδειγμα διαγράμματος της “iron condor spread” option στρατηγικής

Το καθαρό ασφάλιστρο είναι £2. Ως εκ τούτου, οι τιμές του σημείου εξισορρόπησης είναι £48 και £57 (τιμή άσκησης της πώλησης δικαιώματος πώλησης μείον το καθαρό ασφάλιστρο και τιμή άσκησης της πώλησης δικαιώματος αγοράς συν το καθαρό ασφάλιστρο). Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κυμανθεί μεταξύ £48 και £57, θα καταγράψετε κέρδος. Το κέρδος αυτό φτάνει στο ανώτατο σημείο των £200. Εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου υποχωρήσει κάτω από τις £48 ή ξεπεράσει τις £57, θα καταγράψετε ζημία. Η ζημία αυτή μεγιστοποιείται στις £300 (£5 είναι η διαφορά ανάμεσα στις τιμές άσκησης, μείον το ασφάλιστρο £2 που εισπράττεται, επί 100, το μέγεθος σύμβασης).

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενέχει η επένδυση σε δικαιώματα προαίρεσης;

Προτού επενδύσετε σε δικαιώματα προαίρεσης, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε πρώτα για τι είδους δικαιώματα προαίρεσης πρόκειται, αλλά το σημαντικότερο είναι να κατανοείτε τους κινδύνους. Τα δικαιώματα προαίρεσης και άλλα σύνθετα προϊόντα δεν προορίζονται για αρχάριους επενδυτές και ορισμένες στρατηγικές είναι πιο προηγμένες από άλλες.

Παρότι ορισμένες από τις στρατηγικές δικαιωμάτων προαίρεσης που αναφέρονται αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου, εάν η στρατηγική δεν διεξαχθεί σωστά, διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε το σύνολο της επένδυσής σας ή περισσότερα. Θα πρέπει να επενδύετε αποκλειστικά σε προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας και είναι κατάλληλα για το δικό σας επενδυτικό σχέδιο..

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.