Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση και πώς λειτουργεί;

Από τη στιγμή που διαθέτετε λογαριασμό στην DEGIRO, αποκτάτε άμεσα πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια χρηματοπιστωτικά μέσα με το πάτημα ενός κουμπιού. Το ερώτημα είναι τι θα κάνετε στη συνέχεια. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ήδη σε τι θέλουν να επενδύσουν. Άλλοι θέλουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο αναζητώντας πού θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους.

Όσον αφορά την επιλογή μετοχών,υπάρχουν δύο σχολές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος: η τεχνική και η θεμελιώδης ανάλυση. Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε τη θεμελιώδη ανάλυση. Διαβάστε το άρθρο μας για την τεχνική ανάλυση εδώ.

Θεμελιώδης ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για τον εντοπισμό ευκαιριών στην αγορά. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη θεμελιώδη ανάλυση για να υπολογίζουν την πραγματική υποκείμενη αξία μιας μετοχής. Χρησιμοποιώντας βασικά δημοσιοποιημένα αριθμητικά στοιχεία, υπολογίζετε κατά πόσο μια εταιρεία συνιστά αξιόλογη επένδυση.

Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία συνήθως προέρχονται από τρεις διαφορετικές αλλά αλληλοσυνδεόμενες εκθέσεις τις οποίες μια εισηγμένη εταιρεία θα εκδώσει για τους επενδυτές της στο πλαίσιο των τριμηνιαίων ή των ετήσιων εκθέσεων: τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και την κατάσταση ταμειακών ροών.

 • Ο ισολογισμός συνοψίζει το ενεργητικό μιας εταιρείας (πόρους οι οποίοι διαθέτουν κάποια οικονομική αξία για την εταιρεία), το παθητικό (υποχρεώσεις που η εταιρεία οφείλει να εξοφλήσει) και τα ίδια κεφάλαια (την καθαρή αξία της εταιρείας). Ο τύπος ο οποίος συνδέει αυτά τα τρία στοιχεία μιας εταιρείας είναι ο εξής: Περιουσιακά στοιχεία = υποχρεώσεις + μετοχικό κεφάλαιο
 • Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (γνωστή και ως κατάσταση κερδών και ζημιών) συμπληρώνει τον ισολογισμό στην ετήσια έκθεση. Εμφανίζει τα έσοδα και τις δαπάνες μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου. Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η κατάσταση εσόδων και εξόδων περιλαμβάνουν τις πωλήσεις (ή τα έσοδα) και τα κέρδη ανά μετοχή.
 • Τέλος, η κατάσταση ταμειακών ροών εξετάζει όλους τους τρόπους με τους οποίους εισέρχονται και εξέρχονται από την εταιρεία μετρητά. Παρότι είναι παρεμφερής με την κατάσταση εσόδων και εξόδων που προαναφέρθηκε, η κατάσταση ταμειακών ροών αποτελεί περισσότερο λογιστικό ιστορικό παρά έκθεση απόδοσης. Οι ταμειακές ροές συνήθως προέρχονται από τρεις τομείς της επιχείρησης: τις εργασίες, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση.

Και οι τρεις αυτές εκθέσεις περιλαμβάνονται συνήθως στην ετήσια έκθεση μιας εταιρείας, αποτυπώνοντας με διαφάνεια, απέναντι στους μετόχους και στο ευρύ κοινό, την κατάσταση των εργασιών της. Πιο πολύπλοκα μοντέλα λαμβάνουν επίσης υπ’ όψιν εξωτερικούς παράγοντες, όπως τις μακροοικονομικές συνθήκες ή τη δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της εισαγωγικής παρουσίασης, θα περιοριστούμε στην ανάλυση που βασίζεται μόνο στα δεδομένα μιας εταιρείας.

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

Υπάρχει αφθονία πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι οποίες εντοπίζονται εύκολα στο διαδίκτυο. Ορισμένα από αυτά τα στατιστικά στοιχεία (όπως ο αριθμός των εργαζομένων και τα κέρδη) δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εξήγηση. Υπάρχουν όμως πιο περίπλοκα στοιχεία και δείκτες, με σκοπό να δώσουν μια ερμηνεία για κάποια πτυχή της χρηματοοικονομικής απόδοσης μιας εταιρείας. Εδώ θα παρουσιάσουμε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή αριθμητικά στοιχεία και δείκτες.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς – Είναι η συνολική αξία των μετοχών σε κυκλοφορία μιας εταιρείας μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Κεφαλαιοποίηση = τρέχων τιμή μετοχής * Συνολικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό για τον προσδιορισμό του κατά πόσο μια εταιρεία ταξινομείται ως μεγάλης κεφαλαιοποίησης, μεσαίας κεφαλαιοποίησης ή μικρής κεφαλαιοποίησης. Μεγάλης κεφαλαιοποίησης θεωρούνται συνήθως οι εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των $10 δισεκατομμυρίων. Οι μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς μεταξύ $2 και $10 δισεκατομμυρίων, ενώ οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης μεταξύ $300 εκατομμυρίων και $2 δισεκατομμυρίων.

Κέρδη ανά μετοχή (Earnings per share – EPS) – Είναι το ποσό των κερδών ανά μετοχή από τις μετοχές σε κυκλοφορία μιας εταιρείας. Όπως υποδεικνύει η ονομασία, πρόκειται για τη συνολική αξία που κάθε μετοχή αποφέρει στην εταιρεία. Ένα μέγεθος EPS ύψους £5,00 σημαίνει ότι κάθε μετοχή που εκδίδεται αποφέρει στην εταιρεία £5,00 καθαρών εσόδων.

EPS = (Καθαρό εισόδημα - μερίσματα προνομιούχων μετοχών) / Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

Καθώς δεν υπάρχει γενικός δείκτης αναφοράς, το μέγεθος EPS επιδέχεται διάφορες ερμηνείες. Ένα υψηλό EPS αποτελεί ένδειξη υψηλών κερδών. Για πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη μακροπρόθεσμη ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη με την πάροδο του χρόνου, καθώς και στην εξέταση των EPS άλλων εταιρειών σε παρεμφερείς κλάδους.

 • Μέρισμα ανά μετοχή – Όπως και τα EPS, το μέρισμα ανά μετοχή (dividend per share – DPS) συνιστά βασικό αριθμητικό στοιχείο, σκοπός του οποίου είναι να δώσει έναν απλό υπολογισμό της δυνατότητας μιας εταιρείας να παράγει κέρδη. . DPS is the number of dividends paid per share. DPS = (Σύνολο μερισμάτων - Μερίσματα από προνομιούχες μετοχές) / Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
 • Δείκτης τιμής προς κέρδη – Ίσως ο πιο γνωστός από όλους τους βασικούς δείκτες είναι ο δείκτης τιμής προς κέρδη ή Δείκτης P/E. Ο δείκτης P/E εκφράζεται ως πολλαπλάσιο της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη της.Ο δείκτης P/E είναι επίσης γνωστός ως πολλαπλασιαστής κερδών. P/E Αριθμοδείκτης = Τιμή μετοχής / Κέρδη ανά μετοχή (EPS)

  Για παράδειγμα, εάν η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας διακινείται για £10,00, και ο υπολογισμένος EPS είναι £2,00, ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 5.

 • Απόδοση ιδίων κεφαλαίων – Το τελευταίο βασικό αριθμητικό στοιχείο είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – ROE). Το ROE είναι ο λόγος των εσόδων προς τα ίδια κεφάλαια. Δείχνει την κερδοφορία μιας εταιρείας (δυνατότητα να παράγει κέρδη) που δημιουργείται από το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί. ROE = Καθαρό εισόδημα / Μετοχικό κεφάλαιο

  Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία είχε συνολικά έσοδα £10 εκατομμύρια στη διάρκεια ενός έτους, κατά το οποίο τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα £25 εκατομμύρια, τότε το ROE θα ισούται με 40%.

  Όπως και οι υπόλοιποι δείκτες, ο ROE εξετάζεται καλύτερα σε σχέση με μια εταιρεία σε βάθος χρόνου και σε σχέση με έναν κλάδο. Μια εταιρεία με αυξανόμενο ROE με την πάροδο του χρόνου μπορεί να υποδεικνύει αύξηση της αποδοτικότητας (υψηλότερα κέρδη με λιγότερες ανάγκες για επενδεδυμένα κεφάλαια).

Περιορισμοί της θεμελιώδους ανάλυσης

Παρότι η θεμελιώδης ανάλυση είναι μία μέθοδος, έχει περιορισμούς. Ένας εξ αυτών είναι το γεγονός ότι η υπόθεση της αποδοτικής αγοράς (efficient-market-hypothesis – EMH) έρχεται σε αντίθεση με τη μέθοδο αυτή. Αυτή η αρχή των οικονομικών δηλώνει ότι οι τιμές της αγοράς αντανακλούν πληροφορίες του παρελθόντος. Συνεπώς, δεν προσφέρει κανένα όφελος η ανάλυση των τάσεων με εστίαση στα μοτίβα. Πέραν αυτού υφίσταται η αυτοεκπληρούμενη διάσταση της θεμελιώδους ανάλυσης. Όταν αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ίδιες ενδείξεις και πληροφορίες για να αποφασίσουν ποιες μετοχές να αγοράσουν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι ίδιοι τις αναμενόμενες διακυμάνσεις. Αυτό θα προκαλέσει το φαινόμενο της χιονοστιβάδας.

Τέλος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η θεμελιώδης ανάλυση, προτού την εφαρμόσουμε σε πραγματικά χρηματικά ποσά, ώστε να αποφύγουμε τις απώλειες. Είναι καλή ιδέα να πειραματιστείτε με διάφορες στρατηγικές και να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες σε συνδυασμό μεταξύ τους, ώστε να σας προσφέρουν χρήσιμα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα ταιριάζουν στις γνώσεις σας. Επιπρόσθετα, δεν συνιστάται η επένδυση χρησιμοποιώντας χρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα πάντα ξεκινούν από την απόφαση του τι είδους επενδυτής θέλετε να είστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στα έγγραφα Πληροφοριών για Υπηρεσίες Επενδυτών ή στην ειδική ιστοσελίδα για τους κινδύνους της εταιρείας μας..

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.