Τι είναι ο μέσος όρος κόστους δολαρίου;

Ο μέσος όρος κόστους δολαρίου (dollar cost averaging) είναι μια στρατηγική με την οποία οι τοποθετήσεις των επενδύσεων πραγματοποιούνται επενδύοντας ίσα χρηματικά ποσά σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από την τιμή του περιουσιακού στοιχείου ή τις εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η στρατηγική αυτή αναφέρεται ως μέσος όρος κόστους στερλίνας. Αυτές οι τακτικές επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε όρους σταθερού ποσού συναλλάγματος ή σταθερού αριθμού μετοχών. Τα διαστήματα μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια ή όποτε εξυπηρετεί καλύτερα το επενδυτικό σχέδιο ενός ατόμου.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι όταν οι τιμές είναι υψηλές, μπορείτε να αγοράσετε ορισμένο μόνον αριθμό μετοχών. Όταν οι τιμές πέφτουν, μπορείτε να αγοράσετε περισσότερες μετοχές με το σταθερό ποσό που επενδύετε κάθε περίοδο. Στη συνέχεια, όταν η αγορά ανακάμπτει, επωφελείστε από την κατοχή περισσότερων μετοχών τις οποίες αγοράσατε σε χαμηλή τιμή.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μέσος όρος κόστους δολαρίου, θα αναπτύξουμε ένα υποθετικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι επενδύετε $100 το μήνα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεικτών επί πέντε μήνες. Καθώς οι τιμές των μετοχών ποικίλλουν από το ένα διάστημα στο άλλο, λαμβάνετε διαφορετικό αριθμό μετοχών κάθε φορά που επενδύετε $100, όπως απεικονίζεται στη συνέχεια:

Μήνας Επένδυση Τιμή μετοχής ($) Αγορασμένα τεμάχια Σύνολο μετοχών Συνολική αξία
1 $100 5 20 20 $100
2 $100 3 33 53 $159
3 $100 2 50 103 $206
4 $100 6 17 120 $720
5 $100 6.5 15 135 $878
Συνολικό ποσό επένδυσης= Μέση τιμή μετοχής= Σύνολο μονάδων που αγοράστηκαν= Αξία επένδυσης Κέρδη/Ζημίες
$500 $4.50 135 $878 $378

Σημείωση: οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται

Μετά την πραγματοποίηση μηνιαίων ισόποσων εισφορών, η συνολική σας επένδυση μετά από πέντε μήνες είναι $500. Με 135 μετοχές στο τέλος της περιόδου, η αξία της επένδυσης είναι $878. Επομένως, θα είχατε κερδίσει $378.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τη μέση τιμή ανά μετοχή σε σύγκριση με τη μέση τιμή ανά μετοχή που θα καταλήξετε να καταβάλλετε. Σε αυτήν την περίπτωση, η μέση τιμή ανά μετοχή στο τέλος των πέντε μηνών ήταν $4,50 ((5+3+2+6+6,5)/5)). Ωστόσο, η μέση τιμή που καταβάλατε ανά μετοχή ήταν σημαντικά χαμηλότερη, στα $3.70 ($500/135 μετοχές).

Φυσικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι η χρήση αυτής της στρατηγικής θα αποφέρει πάντα κέρδη ούτε μπορούμε να πούμε ότι θα προστατεύει τους επενδυτές από την πτώση των τιμών των μετοχών.

Μέσος όρος κόστους δολαρίου έναντι χρονισμού της αγοράς (timing the market)

Μια στρατηγική αντίθετη στον μέσο όρο κόστους δολαρίου είναι ο χρονισμός της αγοράς. Ο χρονισμός της αγοράς είναι μια στρατηγική επενδύσεων με την οποία οι επενδυτές επιχειρούν να νικήσουν τη χρηματιστηριακή αγορά προβλέποντας την απόδοσή της. Πρόκειται για μια ενεργή στρατηγική η οποία εστιάζει σε βραχυπρόθεσμη βάση και απαιτεί στενή προσοχή και παρακολούθηση της αγοράς. Μερικοί επενδυτές επιλέγουν αυτήν την προσέγγιση επειδή, εάν ο χρονισμός τους αποβεί σωστός, μπορούν να καταγράψουν αποδόσεις άνω του μέσου όρου. Ωστόσο, είναι αδύνατον να προβαίνει κανείς συνεχώς σε ακριβείς προβλέψεις για τις αγορές.

Ο μέσος όρος κόστους δολαρίου, από την άλλη, συνιστά παθητική επενδυτική στρατηγική. Η στρατηγική αυτή δεν απαιτεί τον ίδιο βαθμό προσοχής στην αγορά, διότι επενδύετε το ίδιο χρηματικό ποσό σε τακτική βάση. Επίσης, αντί να εισέρχεστε και να εξέρχεστε από διαφορετικές θέσεις, δημιουργείτε μία θέση σε μια μετοχή, ένα ομόλογο ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Πλεονεκτήματα του μέσου όρου κόστους δολαρίου

Το πλεονέκτημα του μέσου όρου κόστους δολαρίου έγκειται στο ότι απομακρύνει τον συναισθηματικό παράγοντα από τις επενδύσεις. Από τη στιγμή που πραγματοποιείτε τακτικά επενδύσεις ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τα συναισθήματα δεν υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, εάν η αγορά βρίσκεται σε πτωτική πορεία, κάποιοι επενδυτές ενδέχεται να πανικοβληθούν και να πωλήσουν τις συμμετοχές τους. Με την προσέγγιση αυτή, η αγορά σε χαμηλές τιμές μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία, έχοντας κατά νου ότι αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται συνήθως για μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες.

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω παράδειγμα, η συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική μπορεί επίσης να συμβάλλει στην εξισορρόπηση των διακυμάνσεων στις τιμές των μετοχών και στη μείωση της τιμής που καταβάλλετε ανά μετοχή. Εφόσον αγοράζετε περισσότερες μετοχές όταν οι τιμές είναι χαμηλές, αυτό γενικά συντείνει στο ότι το μέσο κόστος ανά μετοχή που καταβάλλετε είναι χαμηλότερο από τη μέση τιμή μετοχής.

Επιπλέον, η εν λόγω στρατηγική παρέχει στους επενδυτές που δεν διαθέτουν μεγάλο εφάπαξ χρηματικό ποσό τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διαχρονικά μια θέση σε συγκεκριμένο προϊόν. Για παράδειγμα, κάποιοι επενδυτές ενδέχεται να έχουν $10.000 για να τα επενδύσουν άμεσα. Αντίθετα, κάποια άλλα άτομα ενδέχεται να μην διαθέτουν ανάλογο ποσό τη δεδομένη χρονική στιγμή, μπορούν όμως να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη στρατηγική για να δημιουργήσουν μια θέση αξίας $10.000.

Μειονεκτήματα του μέσου όρου κόστους δολαρίου

Όπως και οποιαδήποτε άλλη επενδυτική στρατηγική, ο μέσος όρος κόστους δολαρίου έχει και τις αρνητικές του πλευρές. Πρώτον, ορισμένοι ειδικοί αναφέρουν ότι η χρήση αυτής της στρατηγικής μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με την επένδυση ενός εφάπαξ ποσού. Το επιχείρημα σε αυτήν την περίπτωση αφορά το ότι οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν την τάση να παρουσιάζουν άνοδο με την πάροδο του χρόνου και, ως εκ τούτου, αφήνοντας κανείς χρήματα εκτός αγοράς μπορεί να χάσει μεγάλα κέρδη.

Άλλο δυνητικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι οι περισσότερες προμήθειές. Εάν επενδύετε με χρηματιστή, πρέπει συνήθως να καταβάλλετε χρηματιστηριακές αμοιβές για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε. Συνεπώς, εάν επενδύετε σε τακτά διαστήματα έναντι ενός εφάπαξ ποσού, ενδέχεται να καταλήξετε να πληρώσετε περισσότερες αμοιβές. Ωστόσο, η DEGIRO προσφέρει χαμηλές αμοιβές συναλλαγών και διαθέτει επίσης μια επιλογή ETF, στα οποία μπορείτε να επενδύετε χωρίς προμήθεια

Συνδεόμενοι κίνδυνοι

Η επιλογή να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική κόστους δολαρίου μπορεί να είναι ανταποδοτική, αλλά ενέχει κινδύνους. Στην DEGIRO διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα ταιριάζουν στις γνώσεις σας. Επιπρόσθετα, δεν συνιστάται η επένδυση χρησιμοποιώντας χρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα πάντα ξεκινούν από την απόφαση του τι είδους επενδυτής θέλετε να είστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στην ειδική ιστοσελίδα για τους κινδύνους.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.