Τι είναι ο μέσος όρος κόστους δολαρίου;

Ο μέσος όρος κόστους δολαρίου (dollar cost averaging) είναι μια στρατηγική με την οποία οι τοποθετήσεις των επενδύσεων πραγματοποιούνται επενδύοντας ίσα χρηματικά ποσά σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από την τιμή του περιουσιακού στοιχείου ή τις εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η στρατηγική αυτή αναφέρεται ως μέσος όρος κόστους στερλίνας. Αυτές οι τακτικές επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε όρους σταθερού ποσού συναλλάγματος ή σταθερού αριθμού μετοχών. Τα διαστήματα μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια ή όποτε εξυπηρετεί καλύτερα το επενδυτικό σχέδιο ενός ατόμου.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι όταν οι τιμές είναι υψηλές, μπορείτε να αγοράσετε ορισμένο μόνον αριθμό μετοχών. Όταν οι τιμές πέφτουν, μπορείτε να αγοράσετε περισσότερες μετοχές με το σταθερό ποσό που επενδύετε κάθε περίοδο. Στη συνέχεια, όταν η αγορά ανακάμπτει, επωφελείστε από την κατοχή περισσότερων μετοχών τις οποίες αγοράσατε σε χαμηλή τιμή.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μέσος όρος κόστους δολαρίου, θα αναπτύξουμε ένα υποθετικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι επενδύετε $100 το μήνα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεικτών επί πέντε μήνες. Καθώς οι τιμές των μετοχών ποικίλλουν από το ένα διάστημα στο άλλο, λαμβάνετε διαφορετικό αριθμό μετοχών κάθε φορά που επενδύετε $100, όπως απεικονίζεται στη συνέχεια:

Μήνας Επένδυση Τιμή μετοχής ($) Αγορασμένα τεμάχια Σύνολο μετοχών Συνολική αξία
1 $100 5 20 20 $100
2 $100 3 33 53 $159
3 $100 2 50 103 $206
4 $100 6 17 120 $720
5 $100 6.5 15 135 $878
Συνολικό ποσό επένδυσης= Μέση τιμή μετοχής= Σύνολο μονάδων που αγοράστηκαν= Αξία επένδυσης Κέρδη/Ζημίες
$500 $4.50 135 $878 $378

Σημείωση: οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται

Μετά την πραγματοποίηση μηνιαίων ισόποσων εισφορών, η συνολική σας επένδυση μετά από πέντε μήνες είναι $500. Με 135 μετοχές στο τέλος της περιόδου, η αξία της επένδυσης είναι $878. Επομένως, θα είχατε κερδίσει $378.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τη μέση τιμή ανά μετοχή σε σύγκριση με τη μέση τιμή ανά μετοχή που θα καταλήξετε να καταβάλλετε. Σε αυτήν την περίπτωση, η μέση τιμή ανά μετοχή στο τέλος των πέντε μηνών ήταν $4,50 ((5+3+2+6+6,5)/5)). Ωστόσο, η μέση τιμή που καταβάλατε ανά μετοχή ήταν σημαντικά χαμηλότερη, στα $3.70 ($500/135 μετοχές).

Φυσικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι η χρήση αυτής της στρατηγικής θα αποφέρει πάντα κέρδη ούτε μπορούμε να πούμε ότι θα προστατεύει τους επενδυτές από την πτώση των τιμών των μετοχών.

Μέσος όρος κόστους δολαρίου έναντι χρονισμού της αγοράς (timing the market)

Μια στρατηγική αντίθετη στον μέσο όρο κόστους δολαρίου είναι ο χρονισμός της αγοράς. Ο χρονισμός της αγοράς είναι μια στρατηγική επενδύσεων με την οποία οι επενδυτές επιχειρούν να νικήσουν τη χρηματιστηριακή αγορά προβλέποντας την απόδοσή της. Πρόκειται για μια ενεργή στρατηγική η οποία εστιάζει σε βραχυπρόθεσμη βάση και απαιτεί στενή προσοχή και παρακολούθηση της αγοράς. Μερικοί επενδυτές επιλέγουν αυτήν την προσέγγιση επειδή, εάν ο χρονισμός τους αποβεί σωστός, μπορούν να καταγράψουν αποδόσεις άνω του μέσου όρου. Ωστόσο, είναι αδύνατον να προβαίνει κανείς συνεχώς σε ακριβείς προβλέψεις για τις αγορές.

Ο μέσος όρος κόστους δολαρίου, από την άλλη, συνιστά παθητική επενδυτική στρατηγική. Η στρατηγική αυτή δεν απαιτεί τον ίδιο βαθμό προσοχής στην αγορά, διότι επενδύετε το ίδιο χρηματικό ποσό σε τακτική βάση. Επίσης, αντί να εισέρχεστε και να εξέρχεστε από διαφορετικές θέσεις, δημιουργείτε μία θέση σε μια μετοχή, ένα ομόλογο ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Πλεονεκτήματα του μέσου όρου κόστους δολαρίου

Το πλεονέκτημα του μέσου όρου κόστους δολαρίου έγκειται στο ότι απομακρύνει τον συναισθηματικό παράγοντα από τις επενδύσεις. Από τη στιγμή που πραγματοποιείτε τακτικά επενδύσεις ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τα συναισθήματα δεν υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, εάν η αγορά βρίσκεται σε πτωτική πορεία, κάποιοι επενδυτές ενδέχεται να πανικοβληθούν και να πωλήσουν τις συμμετοχές τους. Με την προσέγγιση αυτή, η αγορά σε χαμηλές τιμές μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία, έχοντας κατά νου ότι αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται συνήθως για μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες.

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω παράδειγμα, η συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική μπορεί επίσης να συμβάλλει στην εξισορρόπηση των διακυμάνσεων στις τιμές των μετοχών και στη μείωση της τιμής που καταβάλλετε ανά μετοχή. Εφόσον αγοράζετε περισσότερες μετοχές όταν οι τιμές είναι χαμηλές, αυτό γενικά συντείνει στο ότι το μέσο κόστος ανά μετοχή που καταβάλλετε είναι χαμηλότερο από τη μέση τιμή μετοχής.

Μειονεκτήματα του μέσου όρου κόστους δολαρίου

Όπως και οποιαδήποτε άλλη επενδυτική στρατηγική, ο μέσος όρος κόστους δολαρίου έχει και τις αρνητικές του πλευρές. Πρώτον, ορισμένοι ειδικοί αναφέρουν ότι η χρήση αυτής της στρατηγικής μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με την επένδυση ενός εφάπαξ ποσού. Το επιχείρημα σε αυτήν την περίπτωση αφορά το ότι οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν την τάση να παρουσιάζουν άνοδο με την πάροδο του χρόνου και, ως εκ τούτου, αφήνοντας κανείς χρήματα εκτός αγοράς μπορεί να χάσει μεγάλα κέρδη.

Άλλο δυνητικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι οι περισσότερες προμήθειές. Εάν επενδύετε με χρηματιστή, πρέπει συνήθως να καταβάλλετε χρηματιστηριακές αμοιβές για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε. Συνεπώς, εάν επενδύετε σε τακτά διαστήματα έναντι ενός εφάπαξ ποσού, ενδέχεται να καταλήξετε να πληρώσετε περισσότερες αμοιβές. Ωστόσο, η DEGIRO προσφέρει χαμηλές αμοιβές συναλλαγών και διαθέτει επίσης μια επιλογή ETF, στα οποία μπορείτε να επενδύετε χωρίς προμήθεια

Συνδεόμενοι κίνδυνοι

Η επιλογή να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική κόστους δολαρίου μπορεί να είναι ανταποδοτική, αλλά ενέχει κινδύνους. Στην DEGIRO διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα ταιριάζουν στις γνώσεις σας. Επιπρόσθετα, δεν συνιστάται η επένδυση χρησιμοποιώντας χρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα πάντα ξεκινούν από την απόφαση του τι είδους επενδυτής θέλετε να είστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στην ειδική ιστοσελίδα για τους κινδύνους.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.