Τι είναι τα μοχλευμένα και τα αντίστροφα κεφάλαια ETF;

Στην DEGIRO, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επενδύετε έχοντας επαρκή γνώση ή/και εμπειρία. Επίσης, θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι πραγματοποιείτε συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους σας. Αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι τα μοχλευμένα και τα αντίστροφα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (Exchange Traded Funds – ETF) και πώς μπορείτε να διαπραγματευτείτε σε αυτά.

Παραδοσιακά Exchange Traded Funds

Κανονικά, η αγορά μεγάλου αριθμού διαφορετικών μετοχών απαιτεί έναν διόλου αμελητέο προϋπολογισμό και είναι χρονοβόρα υπόθεση. Παρόλα αυτά, ορισμένα προϊόντα, όπως τα κεφάλαια ETF, επιτρέπουν τη διαφοροποίηση με αποδοτικό και μη δαπανηρό τρόπο. Για παράδειγμα, ένα S&P 500 ETF θα ακολουθεί τις 500 μετοχές που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο δείκτη. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων με μία μόνο αγορά. Το ακρωνύμιο ETF σημαίνει Exchange Traded Fund (Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο), το οποίο είναι επίσης γνωστό ως «tracker». Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο ακολουθεί έναν δείκτη, ένα ομόλογο ή έναν συνδυασμό προϊόντων. Σε αντίθεση με κάποια άλλα αμοιβαία κεφάλαια, μπορείτε να αγοράζετε ή να πωλείτε κεφάλαια ETF στο χρηματιστήριο. Η επίδοση ενός ETF ακολουθεί τις κινήσεις των τιμών των υποκείμενων προϊόντων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κεφάλαια ETF μπορεί να είναι μοχλευμένα ή μη μοχλευμένα. Διαβάστε περισσότερες γενικές πληροφορίες για τα κεφάλαια ETF εδώ.

Μη μοχλευμένα έναντι μοχλευμένων κεφαλαίων ETF

Η επίδοση ενός μη μοχλευμένου κεφαλαίου ETF ακολουθεί την επίδοση του υποκείμενου στοιχείου. Πρόκειται συνήθως για δείκτη. Όταν, για παράδειγμα, ο δείκτης σημειώνει άνοδο 2%, το ETF κατά πάσα πιθανότητα θα σημειώσει επίσης άνοδο περίπου 2%. Η τιμή ενός κεφαλαίου ETF δεν είναι ανάλογη της αξίας του. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα αγοράς ενός μοχλευμένου κεφαλαίου ETF. Εάν ένα ETF έχει μόχλευση, σημαίνει ότι δανείζεστε χρήματα από τον φορέα έκδοσης για να επενδύσετε στα υποκείμενα προϊόντα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που επενδύετε. Τα εν λόγω μοχλευμένα κεφάλαια ETF μπορεί να είναι σχετικά πολύπλοκα και να εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Γενικά, δεν είναι κατάλληλα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Είναι πιθανόν να ενέχουν πολύ υψηλούς κινδύνους και κόστος και, ως εκ τούτου, είναι λιγότερο κατάλληλα για αρχάριους επενδυτές.

Τι είναι το αντίστροφο κεφάλαιο ETF;

Τα αντίστροφα (inverse) κεφάλαια ETF συχνά ονομάζονται «short» ή «bear» ETF. Επιδιώκουν την απόδοση αντίστροφου αποτελέσματος σε σχέση με το αποτέλεσμα του υποκείμενου στοιχείου που παρακολουθούν. Για παράδειγμα, εάν η αξία του υποκείμενου στοιχείου μειωθεί, η αξία του αντίστροφου κεφαλαίου ETF αυξάνεται, και το αντίθετο. Χρησιμοποιούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως παράγωγα, για να αναπαραγάγουν ένα αντίστροφο αποτέλεσμα αντί να λάβουν μια θέση πώλησης επί του υποκείμενου στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, πολλές φορές ενδέχεται να μην υπάρχει ακριβής συσχέτιση με τον υποκείμενο δείκτη αγοράς.

Για την αγορά ενός αντίστροφου ETF δεν απαιτείται η χρήση περιθωρίου. Το κεφάλαιο ETF είναι, σε γενικές γραμμές, ένα προϊόν διαθεσίμων και οι επενδυτές θα πρέπει να επενδύσουν όλο το ποσό σε μετρητά. Όταν επενδύετε σε αντίστροφο ETF, οι δυνητικές ζημίες είναι περιορισμένες, σε αντίθεση με τη διατήρηση μιας θέσης πώλησης σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο, η οποία έχει απεριόριστες πιθανότητες ζημίας, εφόσον η αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου εξακολουθεί να αυξάνεται. Η δυνητική ζημία με ένα αντίστροφο (ή «short») ETF περιορίζεται στο ποσό που επενδύεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τι είναι το μοχλευμένο κεφάλαιο ETF;

Ένα κλασικό ETF συνήθως προσπαθεί να ακολουθήσει έναν υποκείμενο δείκτη στη βάση του «ένας προς έναν». Ένα μοχλευμένο ETF, από την άλλη πλευρά, αποδίδει στο πολλαπλάσιο τα κέρδη ή τις ζημίες του υποκείμενου στοιχείου. Είναι σχεδιασμένο για να μεγεθύνει την επίδοση του υποκείμενου στοιχείου, το οποίο είναι συνήθως κάποιος δείκτης. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ως στόχο να διπλασιάσει ή ακόμη και να τριπλασιάσει την επίδοση του υποκείμενου στοιχείου. Προκειμένου να επιτύχει το ποσοστό αυτό, ένα μοχλευμένο ETF είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει χρηματοπιστωτικά παράγωγα και χρεωστικούς τίτλους. Αυτό το μεγεθυντικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Με κέρδος 1%, ένα μοχλευμένο ETF θα αποφέρει κέρδος 2% ή ακόμα και 3% ανάλογα με το ποσοστό. Υπάρχει ωστόσο και η άλλη πλευρά του νομίσματος, όπου το αποτέλεσμα είναι ζημία 1%. Με ένα μοχλευμένο ETF, αυτό θα μετατραπεί σε ζημία 2% ή ακόμη και 3%. Πρόκειται, επομένως, για προϊόντα υψηλού κινδύνου.

Η διατήρηση του μοχλευμένου ETF για περισσότερο από μία ημέρα είναι πιθανόν να οδηγήσει σε απόδοση διαφορετική από το ακριβές πολλαπλάσιο των αποδόσεων του υποκείμενου στοιχείου. Αυτό οφείλεται στο αποτέλεσμα του ανατοκισμού. Επιπρόσθετα, το ενσωματωμένο κόστος του κεφαλαίου ETF ενδέχεται επίσης να έχει αντίκτυπο στις αποδόσεις.

Τι είναι το μοχλευμένο αντίστροφο κεφάλαιο ETF;

Είναι επίσης δυνατόν να συνδυαστούν αυτοί οι δύο τύποι κεφαλαίων ETF, δημιουργώντας ένα μοχλευμένο αντίστροφο ETF. Αυτός ο τύπος ETF, που ονομάζεται επίσης «ultra-short» ETF, έχει σχεδιαστεί για να μεγεθύνει αντίστροφα την επίδοση ενός δείκτη. Όπως ακριβώς και τα αντίστροφα κεφάλαια ETF, χρησιμοποιούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως παράγωγα, για να αναπαραγάγουν ένα αντίστροφο αποτέλεσμα αντί να λάβουν μια θέση πώλησης επί του υποκείμενου στοιχείου, προσθέτοντας το αποτέλεσμα της μόχλευσης.

Ποιο είναι το κόστος της επένδυσης σε μοχλευμένα ή αντίστροφα κεφάλαια ETF;

Εκτός από τυχόν αμοιβές που χρεώνει ο χρηματιστής σας, ο εκδότης του κεφαλαίου ETF ενδέχεται να χρεώσει αμοιβές εισόδου, εξόδου ή/και τρέχουσες αμοιβές. Το κόστος αυτό ενσωματώνεται στο προϊόν και θα επισημαίνεται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (Key Information Document – KID) ή στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (Key Investor Information Document – KIID). Το ενσωματωμένο κόστος για τα μοχλευμένα και τα αντίστροφα ETF πολλές φορές είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος για άλλα κεφάλαια ETF.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της επένδυσης σε κεφάλαια ETF;

Το έγγραφο KID ή το KIID προσφέρει απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο κεφάλαιο ETF, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ κινδύνου και απόδοσης.

Οι επενδύσεις σε κεφάλαια ETF μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις. Κατά κανόνα, τα κεφάλαια ETF δεν υπόκεινται σε ενεργή διαχείριση. Ο κίνδυνος έγκειται στο ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν μεταβολές, όπως οι εξαγορές εταιρειών ή κάποια μεταβολή στη σύνθεση του δείκτη.

Παρότι τα κεφάλαια ETF αποτελούνται από ένα σύνολο προϊόντων και, κατά συνέπεια, είναι συνήθως εκ φύσεως διαφοροποιημένα, η χρονική στιγμή των επενδύσεών σας μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις αποδόσεις σας. Αντί να επενδύσετε ένα εφάπαξ ποσό σε μία μόνο φορά, εκθέτοντας, ως εκ τούτου, τον εαυτό σας στο κόστος των τίτλων σας σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε να επενδύσετε σταδιακά κατά τη διάρκεια μεγαλύτερης χρονικής περιόδου. Επενδύοντας μικρότερα ποσά, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση φερ’ ειπείν, θα έχετε μεν μικρότερη έκθεση στην τιμή που καταβάλατε κατά τον χρόνο της επένδυσης, αλλά η επένδυση θα είναι εξισορροπημένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως «ορισμός μέσου κόστους ανά μονάδα» (unit cost averaging). Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαφοροποίηση σε αυτό το άρθρο.

Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους σημαντικούς παράγοντες. Είναι χρήσιμο να καθορίσετε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα είναι τα καλύτερα για εσάς. Επίσης, δεν συνιστάται η επένδυση χρημάτων τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν δωρεάν λογαριασμό και ενταχθείτε σε πάνω από 2 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Ας ξεκινήσουμε

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 90+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.