Τι είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος και πώς λειτουργούν;

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος είναι ένα είδος συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης στο οποίο οι επενδυτές συνάπτουν μια συμφωνία για να αγοράσουν ή να πωλήσουν ομόλογα σε προκαθορισμένη τιμή και σε ορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για την αντιστάθμιση ή την κερδοσκοπία σε μελλοντικά επιτόκια.

Σε αντίθεση με τα δικαιώματα προαίρεσης,με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τόσο ο αγοραστής (θέση αγοράς) όσο και ο πωλητής (θέση πώλησης) αναλαμβάνουν εξ ορισμού μια υποχρέωση. Κατά τον χρόνο λήξης, ο αγοραστής υποχρεούται να αγοράσει τα υποκείμενα ομόλογα και ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα υποκείμενα ομόλογα. Για παράδειγμα, τα Euro-Bund Futures (FGBL), τα οποία διακινούνται στο Eurex, έχουν γερμανικά κρατικά ομόλογα ως υποκείμενο στοιχείο. Ως εκ τούτου, εάν ένας επενδυτής είχε μια θέση αγοράς, θα ήταν υποχρεωμένος να αγοράσει αυτά τα υποκείμενα γερμανικά κρατικά ομόλογα κατά τη λήξη, εφόσον η θέση δεν είχε κλείσει νωρίτερα.

Υπάρχει γενικά μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στα επιτόκια της αγοράς και στην τιμή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος. Εάν, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μειώσει τα επιτόκια, αυτό σημαίνει ότι η τιμή του υποκείμενου ομολόγου θα αυξηθεί και, κατά συνέπεια, θα αυξηθεί και η τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος.

Οι αγοραστές και οι πωλητές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος έχουν διαφορετικές προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η αξία του υποκείμενου στοιχείου. Οι αγοραστές αναμένουν μείωση των επιτοκίων και αύξηση των τιμών των ομολόγων. Από την άλλη πλευρά, οι πωλητές αναμένουν αύξηση των επιτοκίων και μείωση των τιμών των ομολόγων.

Πώς λειτουργούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος;

Σε αντίθεση με άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως τις μετοχές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης οι επενδυτές δεν καταβάλλουν από την αρχή το πλήρες ποσό σε μετρητά ούτε κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Αντ’ αυτού, καταθέτουν το αρχικό περιθώριο προκειμένου να ανοίξουν τη θέση του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης. Το ποσό περιθωρίου που απαιτείται είναι ένα ποσοστό επί της αξίας του συμβολαίου. Στην DEGIRO, η κατηγορία κινδύνου ενός προϊόντος εμφανίζεται δίπλα στην ονομασία του, η οποία αντιπροσωπεύει το ποσό του περιθωρίου που θα πρέπει να κατατεθεί προκειμένου να συναφθεί το συμβόλαιο.

Δεδομένου ότι αρχικά χρειάζεται να διατεθεί μόνο ένα ποσοστό της αξίας του συμβολαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος συνιστούν χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής μόχλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μικρές κινήσεις των τιμών μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Όταν η απαίτηση περιθωρίου είναι υψηλότερη, ο επενδυτής χρειάζεται κατά κανόνα να καταθέσει μεγαλύτερο περιθώριο για να ανοίξει τη θέση του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτό, με τη σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη μόχλευση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν ελάχιστη διαβάθμιση τιμής με βάση την οποία μπορεί να κυμαίνεται ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο, γνωστή ως «βήμα τιμής» (tick size). Αυτό καθορίζεται στις προδιαγραφές του συμβολαίου που ορίζονται από το χρηματιστήριο. Η αξία βήματος, από την άλλη, είναι το πραγματικό χρηματικό ποσό που αποτελεί κέρδος ή ζημία ανά συμβόλαιο ανά βήμα τιμής και ισούται με το βήμα τιμής επί το μέγεθος της σύμβασης.

Πώς και πότε διακανονίζονται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος;

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι το ότι διακανονίζονται σε ημερήσια βάση. Στο τέλος κάθε ημέρας συναλλαγών, καθορίζεται η τιμή κλεισίματος αγοράς από το χρηματιστήριο στο οποίο το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Είναι γνωστή ως η ημερήσια τρέχουσα τιμή αγοράς (mark-to-market – MTM) και είναι η ίδια για όλους. Πραγματοποιούνται ημερήσιοι διακανονισμοί στην τρέχουσα τιμή αγοράς έως τη λήξη του συμβολαίου ή το κλείσιμο της θέσης.

Ο ημερήσιος διακανονισμός σε μετρητά είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή κλεισίματος t-1 και στην τιμή t. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, είτε χρεώνεται είτε πιστώνεται ο λογαριασμός του κατόχου του συμβολαίου. Για παράδειγμα, εάν κατά τον ημερήσιο διακανονισμό υπάρχει αύξηση της αξίας του ομολόγου, αυτό θα οδηγήσει σε πίστωση του λογαριασμού του αγοραστή και σε χρέωση του λογαριασμού του πωλητή.

Στην DEGIRO, εάν μια χρέωση έχει ως αποτέλεσμα το υπόλοιπο στον λογαριασμό του κατόχου της θέσης πώλησης να υποχωρήσει κάτω από το περιθώριο ασφαλείας (maintenance margin), ο εν λόγω κάτοχος θα λάβει όχληση καταβολής περιθωρίου και θα πρέπει να καταθέσει περισσότερα κεφάλαια στον λογαριασμό ή να ρευστοποιήσει τις θέσεις. Εάν ο επενδυτής δεν αναπληρώσει το έλλειμμα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην όχληση καταβολής περιθωρίου, η DEGIRO θα παρέμβει και θα κλείσει θέσεις για λογαριασμό του επενδυτή προκειμένου να καλύψει το ελλιπές ποσό. Σε περίπτωση που η DEGIRO οφείλει να παρέμβει, αυτό συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις.

Στη λήξη ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος, συνήθως γίνεται φυσική παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι σε μια θέση αγοράς, ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να παραλάβει τα υποκείμενα ομόλογα. Αντιθέτως, άλλα είδη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως τα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών, διακανονίζονται σε μετρητά.

Η DEGIRO δεν διευκολύνει τη φυσική παράδοση των υποκείμενων ομολόγων στη λήξη. Οι επενδυτές θα πρέπει, επομένως, να κλείσουν τη θέση ή τις θέσεις τους πριν από τη λήξη. Με μια θέση αγοράς, ο επενδυτής μπορεί να κλείσει τη θέση υποβάλλοντας μιαν αντίθετη εντολή για την πώληση του αριθμού των συμβολαίων στα οποία κατέχει μια θέση. Με μια θέση πώλησης, ο επενδυτής υποβάλλει εντολή για την αγορά του αριθμού των συμβολαίων στα οποία κατέχει μια θέση, προκειμένου να την κλείσει.

Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος;

Καθότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος είναι τυποποιημένες συμβάσεις που τίθενται υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο, πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της σύμβασης διατίθενται στο website του χρηματιστηρίου. Άλλες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του προϊόντος διατίθενται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (Key Information Document – KID) που το συνοδεύει. Το έγγραφο KID ενός προϊόντος διατίθεται στην πλατφόρμα της DEGIRO κάνοντας κλικ στην ονομασία ενός προϊόντος και, στη συνέχεια, επιλέγοντας «Έγγραφα» . Το σύμβολο και ο κωδικός ISIN ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος είναι μοναδικά και αφορούν αποκλειστικά το αντίστοιχο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της επένδυσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος;

Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος μπορεί να είναι ανταποδοτική, ωστόσο συνεπάγεται επίσης κίνδυνο απώλειας. Είναι πιθανόν να χάσετε ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που επενδύσατε. Δεδομένου ότι η τιμή των υποκείμενων ομολόγων δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω του μηδενός, η μέγιστη ζημία σε θέση αγοράς επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος περιορίζεται στη συμβατική αξία της θέσης. Καθώς η τιμή των υποκείμενων ομολόγων μπορεί θεωρητικά να αυξάνεται απεριόριστα, το κέρδος από μια θέση αγοράς είναι απεριόριστο. Όσον αφορά τις θέσεις πώλησης, η δυνητική ζημία είναι απεριόριστη και το κέρδος περιορίζεται στη συμβατική αξία της θέσης.

Επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος με την DEGIRO

Στην DEGIRO τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε διάφορα συνδεδεμένα χρηματιστήρια παραγώγων. Όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που προσφέρουμε είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα επιλέγοντας Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από την καρτέλα Προϊόντα

Για τις συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η DEGIRO χρεώνει αμοιβές σύνδεσης, έξοδα συναλλαγών και έξοδα διακανονισμού. Τα έξοδα αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Χρεώσεων της εταιρείας μας. Είναι πιθανόν το χρηματιστήριο στο οποίο το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης τίθεται υπό διαπραγμάτευση να χρεώνει επίσης προμήθεια. Οι χρεώσεις αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Χρεώσεων .

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.