Τι είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών και πώς λειτουργούν;

Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών είναι ένα είδος παραγώγου, στο πλαίσιο του οποίου τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να διαπραγματευτούν μετοχές συγκεκριμένης εταιρείας σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και τιμή. Η τιμή της σύμβασης καθορίζεται ειδικότερα από την τρέχουσα τιμή (spot price) της υποκείμενης μετοχής. Σε αντίθεση με τις συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης, τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής αναλαμβάνουν εξ ορισμού μια υποχρέωση. Κατά τον χρόνο της λήξης, ο αγοραστής υποχρεούται να αγοράσει τις υποκείμενες μετοχές και ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τις υποκείμενες μετοχές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα κερδοσκοπίας επί της μελλοντικής τιμής μιας συγκεκριμένης μετοχής. Στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν αντικρουόμενες πεποιθήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η αξία του υποκείμενου στοιχείου. Ο αγοραστής ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών θα πραγματοποιήσει ακαθάριστο κέρδος σε περίπτωση που η αξία του υποκείμενου στοιχείου έχει αυξηθεί κατά τη λήξη του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, και ακαθάριστη ζημία σε περίπτωση που η αξία μειωθεί. Από την άλλη πλευρά, ο πωλητής θα πραγματοποιήσει ακαθάριστο κέρδος, εάν η αξία του υποκείμενου στοιχείου μειωθεί κατά τη λήξη, και ακαθάριστη ζημία εάν η αξία έχει αυξηθεί.

Πώς λειτουργούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών;

Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα όπως τις μετοχές, δεν καταβάλλετε από την αρχή το πλήρες ποσό σε μετρητά ούτε κατέχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Αντίθετα, πρέπει να καταθέσετε το αρχικό περιθώριο προκειμένου να ανοίξετε τη θέση του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών. Το ποσό περιθωρίου που απαιτείται είναι ένα ποσοστό επί της αξίας του συμβολαίου. Για να βρείτε την αξία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών (θεωρητική αξία), πολλαπλασιάζετε την τιμή της υποκείμενης μετοχής με το μέγεθος της σύμβασης. Το μέγεθος της σύμβασης είναι ο παραδοτέος αριθμός των υποκείμενων μετοχών που αντιπροσωπεύεται σε κάθε σύμβαση. Μία σύμβαση έχει συνήθως 100 μετοχές του υποκείμενου τίτλου.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το μέγεθος της σύμβασης, το υποκείμενο στοιχείο και την ημερομηνία λήξης, μπορείτε να ελέγξετε το website του χρηματιστηρίου για τις προδιαγραφές της σύμβασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες στο website. Άλλες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του προϊόντος διατίθενται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (Key Information Document – KID) που το συνοδεύει. Επίσης, στην DEGIRO μπορείτε να βρείτε την κατηγορία κινδύνου ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών μετά την ονομασία του προϊόντος. Η κατηγορία κινδύνου είναι αντιπροσωπευτική του περιθωρίου που πρέπει να κατατεθεί

Δεδομένου ότι αρχικά χρειάζεται να διατεθεί μόνο ένα ποσοστό της αξίας του συμβολαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών συνιστούν μέσα υψηλής μόχλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μικρές κινήσεις των τιμών μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Όταν η απαίτηση περιθωρίου είναι υψηλότερη, ο επενδυτής χρειάζεται κατά κανόνα να καταθέσει μεγαλύτερο περιθώριο για να ανοίξει τη θέση του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτό, με τη σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη μόχλευση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν ελάχιστη διαβάθμιση τιμής με βάση την οποία μπορεί να κυμαίνεται ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο, γνωστή ως «βήμα τιμής» (tick size). Αυτό καθορίζεται στις προδιαγραφές του συμβολαίου που ορίζονται από το χρηματιστήριο. Η αξία βήματος, από την άλλη, είναι το πραγματικό χρηματικό ποσό που αποτελεί κέρδος ή ζημία ανά συμβόλαιο ανά βήμα τιμής και ισούται με το βήμα τιμής επί το μέγεθος της σύμβασης.

Πώς και πότε διακανονίζονται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών;

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι το ότι διακανονίζονται σε ημερήσια βάση. Στο τέλος κάθε ημέρας συναλλαγών, καθορίζεται η τιμή κλεισίματος αγοράς από το χρηματιστήριο στο οποίο το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Είναι γνωστή ως η ημερήσια τρέχουσα τιμή αγοράς (mark-to-market – MTM) και είναι η ίδια για όλους. Πραγματοποιούνται ημερήσιοι διακανονισμοί στην τρέχουσα τιμή αγοράς έως τη λήξη του συμβολαίου ή το κλείσιμο της θέσης.

Ο ημερήσιος διακανονισμός σε μετρητά είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή κλεισίματος t-1 και στην τιμή t. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, είτε χρεώνεται είτε πιστώνεται ο λογαριασμός του κατόχου του συμβολαίου. Για παράδειγμα, εάν κατά τον ημερήσιο διακανονισμό υπάρχει αύξηση της αξίας του συμβολαίου, αυτό θα οδηγήσει σε πίστωση του λογαριασμού του κατόχου της θέσης αγοράς και σε χρέωση του λογαριασμού του κατόχου της θέσης πώλησης.

Στην DEGIRO, εάν η χρέωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το υπόλοιπο στον λογαριασμό του κατόχου της θέσης πώλησης να υποχωρήσει κάτω από το περιθώριο ασφαλείας (maintenance margin), ο εν λόγω κάτοχος θα λάβει όχληση καταβολής περιθωρίου και θα πρέπει να καταθέσει περισσότερα κεφάλαια στον λογαριασμό. Εάν ο επενδυτής δεν αναπληρώσει το έλλειμμα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην όχληση καταβολής περιθωρίου, η DEGIRO θα παρέμβει και θα κλείσει θέσεις για λογαριασμό του επενδυτή προκειμένου να καλύψει το ελλιπές ποσό. Στις περιπτώσεις που η DEGIRO οφείλει να παρέμβει, αυτό συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις.

Στη λήξη ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών, υπάρχει ένας τελευταίος ημερήσιος διακανονισμός και, στη συνέχεια, η θέση αφαιρείται από το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Είτε διακανονίζεται σε μετρητά είτε διακανονίζεται με φυσική παράδοση, ανάλογα με τη σύμβαση. Με τον διακανονισμό με φυσική παράδοση, οι υποκείμενες μετοχές παραδίδονται στον συμβαλλόμενο που τις παραλαμβάνει. Με τον διακανονισμό σε μετρητά, η πίστωση ή η χρέωση που λαμβάνεται υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην τρέχουσα τιμή της μετοχής στη λήξη μείον την τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης.

Εάν θέλατε να εξέλθετε από τη θέση σας πριν από την ημερομηνία λήξης, αυτό είναι δυνατόν λαμβάνοντας μιαν αντίθετη θέση. Για παράδειγμα, εάν είχατε μια θέση αγοράς, θα μπορούσατε να κλείσετε τη θέση ανοίγοντας μια θέση πώλησης με το ίδιο υποκείμενο στοιχείο και την ίδια λήξη.

Επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών με την DEGIRO

A Στην DEGIRO μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε διάφορα συνδεδεμένα χρηματιστήρια παραγώγων. . Θα βρείτε όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που προσφέρουμε μόλις συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και επιλέξετε «συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης» από την καρτέλα «προϊόντα». Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών στο οποίο θέλετε να επενδύσετε, μπορείτε να το εντοπίσετε από τη γραμμή αναζήτησης στην πλατφόρμα. Κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών έχει έναν μοναδικό κωδικό ISIN και είναι ένας τρόπος για να το αναζητήσετε.

Για τις συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η DEGIRO χρεώνει αμοιβές σύνδεσης, έξοδα συναλλαγών και έξοδα διακανονισμού. Μπορείτε να βρείτε τα έξοδα αυτά στον Πίνακα χρεώσεων. Πληρώνετε τα έξοδα διακανονισμού μόνο με τον τελικό διακανονισμό κατά τη λήξη και όχι νωρίτερα. Είναι πιθανόν το χρηματιστήριο στο οποίο το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών τίθεται υπό διαπραγμάτευση να χρεώνει επίσης προμήθεια. Οι χρεώσεις αυτές αναφέρονται στον Πίνακα χρεώσεων.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές;

Η διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι δυνατόν να προσφέρει υψηλή ανταμοιβή, ωστόσο συνεπάγεται και σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Είναι πιθανόν να χάσετε ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που επενδύσατε. Εάν ανοίξετε μια θέση αγοράς σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών, το μέγιστο κέρδος που μπορείτε να λάβετε είναι απεριόριστο. Αυτό συμβαίνει επειδή, θεωρητικά, το υποκείμενο στοιχείο μπορεί να αυξηθεί χωρίς όρια. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν έχετε θέση πώλησης, οι δυνητικές ζημίες είναι για τον ίδιο λόγο απεριόριστες. Συνιστάται να αναλαμβάνετε μόνο τις υποχρεώσεις που μπορείτε να εκπληρώσετε με χρήματα τα οποία δεν χρειάζεστε βραχυπρόθεσμα

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.