Τι είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένες συμβάσεις οι οποίες, όπως και τα δικαιώματα προαίρεσης, συνάπτονται μεταξύ δύο μερών σε καθορισμένη τιμή και ημερομηνία λήξης. Πρόκειται για μια σύμβαση παράδοσης ενός υποκείμενου προϊόντος σε συμφωνημένη χρονική στιγμή στο μέλλον και σε συμφωνημένη τιμή, εξού και η ονομασία. Πρόκειται για ένα είδος παραγώγου επειδή το υποκείμενο προϊόν αυτό καθαυτό δεν βρίσκεται στην κατοχή κανενός. Αντίθετα, αποκτά την αξία του από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό μπορεί να είναι δείκτης, χρηματοπιστωτικό μέσο ή εμπόρευμα.

Πώς λειτουργούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;

Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια διαπραγματεύσιμη σύμβαση που αφορά την αγορά (long) ή την πώληση (short) ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η παράδοση θα λάβει χώρα στο μέλλον σε συμφωνημένη ημερομηνία και τιμή. Οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν αντικρουόμενες προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η αξία του υποκείμενου στοιχείου. Ο αγοραστής θα πραγματοποιήσει ακαθάριστο κέρδος, εάν υπάρξει αύξηση της αξίας του υποκείμενου στοιχείου στο κλείσιμο, και ακαθάριστη ζημία εάν η αξία του υποκείμενου στοιχείου μειωθεί. Με άλλα λόγια, εάν λάβετε μια θέση αγοράς κατά τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, πιστεύετε ότι η υποκείμενη τιμή θα αυξηθεί. Όπως πολλά άλλα παράγωγα, έχουν συγκεκριμένο μέγεθος σύμβασης, με βάση το οποίο κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης έχει ορισμένο αριθμό υποκείμενων προϊόντων ως υποκείμενη αξία.

Πώς διακανονίζονται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;

Η πληρωμή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης πραγματοποιείται στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου. Γίνεται με φυσική παράδοση ή με διακανονισμό σε μετρητά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών, όπως τα FTSE futures, συνήθως διακανονίζονται σε μετρητά. Με τη φυσική παράδοση, τα καθορισμένα αγαθά παραδίδονται στην πράξη. Αυτό όμως δεν συμβαίνει συχνά, διότι κανονικά πωλούνται προτού λήξουν. Ένας από τους κύριους λόγους επένδυσης σε αυτού του είδους το χρηματοπιστωτικό προϊόν είναι η άντληση κέρδους αξιοποιώντας τις διαφορές στις τιμές των υποκείμενων τίτλων. Ως εκ τούτου, ο διακανονισμός σε μετρητά είναι συνηθέστερος από τη φυσική παράδοση. Με την αγορά και την πώληση δεν υφίσταται ροή χρημάτων. Η συμφωνημένη τιμή πρέπει να καταβάλλεται μόνο κατά την παράδοση. Ωστόσο, ένας χρηματιστής θα ζητήσει προκαταβολή λόγω της μεγάλης δέσμευσης που έχει αναληφθεί.

Ας υποθέσουμε ότι πιστεύετε πως ένας χρηματιστηριακός δείκτης θα σημειώσει άνοδο. Βρίσκεται στις 600 μονάδες και εσείς εξετάζετε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με μέγεθος σύμβασης 200. Η αξία αυτού του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης θα είναι €120.000. Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν καταβάλλετε ολόκληρο το ποσό αυτό τη στιγμή της αγοράς, αλλά, κατά κανόνα, καταθέτετε ένα αρχικό περιθώριο για να συνάψετε τη σύμβαση. Ας υποθέσουμε ότι το ποσοστό του περιθωρίου είναι 15%. Θα λάβετε έκθεση ύψους €120.000 επί του υποκείμενου στοιχείου, καταθέτοντας τουλάχιστον €18.000 ως περιθώριο στον λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι, με ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, μπορείτε να έχετε μεγάλη έκθεση έναντι μικρού αρχικού περιθωρίου. Εάν ο δείκτης σημειώσει πτώση και το περιθώριό σας υποχωρήσει κάτω από 15%, θα λάβετε όχληση καταβολής περιθωρίου, με την οποία θα σας ζητείται να το αυξήσετε πάνω από το όριο του 15%.

Σε αντίθεση με τα δικαιώματα προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διακανονίζονται σε ημερήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι, εάν στο τέλος της ημέρας συναλλαγών το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης έχει κερδίσει 3 μονάδες, θα λάβετε 3 φορές τον πολλαπλασιαστή των €200, δηλαδή το ποσό των €600. Σημειώστε ότι, επειδή το μέγεθος της σύμβασης είναι μεγαλύτερο από το περιθώριο, είναι επίσης πιθανόν να χάσετε ποσό μεγαλύτερο από την κατάθεσή σας για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και αντιστάθμιση

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένα σύνηθες παράγωγο που χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Εταιρείες και επενδυτές τα χρησιμοποιούν για να εξουδετερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο. Αυτό επιτυγχάνεται εξαλείφοντας την αβεβαιότητα της μελλοντικής τιμής για κάποιο στοιχείο ή χρηματοπιστωτικό προϊόν. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αντισταθμίσεις πώλησης και αγοράς. Με την αντιστάθμιση πώλησης, κάποιος λαμβάνει μια θέση πώλησης επί της σύμβασης. Εκκινούνται, κατά κανόνα, από συναλλασσομένους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ένα περιουσιακό στοιχείο και ανησυχούν μήπως οι τιμές υποχωρήσουν προτού λήξουν οι πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η αντιστάθμιση αγοράς προκύπτει όταν κάποιος λαμβάνει μια θέση αγοράς. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία γνωρίζει ότι πρέπει να αγοράσει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο σε μελλοντική ημερομηνία και η τρέχουσα τιμή για άμεση παράδοση (spot price) είναι υψηλότερη από τη μελλοντική τιμή, μπορεί να κλειδώσει τη χαμηλότερη τιμή. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται η αβεβαιότητα για τη μελλοντική τιμή του προϊόντος.

Κόστος και περιθώριο που συνεπάγονται οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Για τις συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η DEGIRO χρεώνει αμοιβές σύνδεσης, έξοδα συναλλαγών και έξοδα διακανονισμού. Μπορείτε να βρείτε τα έξοδα αυτά στην επισκόπηση εξόδων. Πληρώνετε τα έξοδα διακανονισμού μόνο με τον τελικό διακανονισμό κατά τη λήξη και όχι νωρίτερα.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο χρηματιστής απαιτεί ασφάλεια για τη δέσμευση που έχει αναληφθεί. Αυτό το ποσό που δεσμεύεται ονομάζεται «αρχικό περιθώριο». Δεδομένου του υψηλού κινδύνου, μπορεί να πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό ποσό. Η DEGIRO δημιούργησε ένα μοντέλο κινδύνων, το οποίο χρησιμοποιείται για να καθορίζεται το απαιτούμενο πόσο ασφάλειας. Σε περίπτωση που η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από αυτήν που αναμένατε, με αυτό το δεσμευμένο ποσό μπορείτε συνήθως να εκπληρώσετε την υποχρέωσή σας.

 Επεξήγηση του πως να υπολογίσετε την αξία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και πως να υπολογίσετε το πόσο περιθώριο πρέπει να έχετε.

Πώς μπορείτε να επενδύετε σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με την DEGIRO;

Στην DEGIRO μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε διάφορα συνδεδεμένα χρηματιστήρια παραγώγων. . Λόγω του σχετικά υψηλού κινδύνου που ενέχουν και του σύνθετου χαρακτήρα τους, δεν είναι κατάλληλα για μη πεπειραμένους επενδυτές. Συνεπώς, έχοντας λογαριασμό στην DEGIRO, δεν μπορείτε να συναλλάσσεστε απευθείας σε παράγωγα. Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Active ή Trader, ο οποίος συνοδεύεται από πρόσθετα τεστ καταλληλότητας καθώς και όρους και προϋποθέσεις.

Οι συναλλαγές σε παράγωγα, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μπορεί να είναι πολύ επικερδείς, αλλά εμπεριέχουν σημαντικούς κινδύνους. Όταν βρίσκονται σε άνοδο, μπορείτε να επωφεληθείτε από την επίδραση της μόχλευσης, η οποία σάς επιτρέπει να επιτυγχάνετε υψηλή απόδοση για την επένδυσή σας. Όταν, ωστόσο, βρίσκονται σε πτώση, είναι πιθανόν να χάσετε περισσότερα χρήματα από την αρχική σας επένδυση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Στην DEGIRO διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα όταν ανοίγετε μια θέση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Ωστόσο, με το συμβόλαιο αυτό αναλαμβάνετε μια υποχρέωση. Η DEGIRO δεν διευκολύνει τον διακανονισμό συμβάσεων με φυσική παράδοση. Ενημερώνουμε τους πελάτες σχετικά με την επικείμενη λήξη και ζητούμε το έγκαιρο κλείσιμο της θέσης. Εάν δεν συμβεί αυτό, η DEGIRO κλείνει τη θέση για λογαριασμό του επενδυτή, ώστε να αποτρέψει, για παράδειγμα, την υποχρέωση αγοράς ορισμένου αριθμού βαρελιών πετρελαίου. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε ασφάλεια. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι απώλειες που υφίσταται ένας επενδυτής μπορεί να είναι υψηλότερες από τη συγκεκριμένη ασφάλεια. Εάν, σύμφωνα με το μοντέλο κινδύνων της εταιρείας μας, έχετε ανεπαρκή ασφάλεια, θα σας ζητήσουμε να κάνετε κατάθεση ή να μειώσετε τον κίνδυνο. Εάν δεν αναπληρώσετε το έλλειμμα εγκαίρως ή εάν ο κίνδυνος που έχετε αναλάβει γίνει υπερβολικά υψηλός σύμφωνα με το μοντέλο, η DEGIRO μπορεί να παρέμβει. Συνιστάται να αναλαμβάνετε μόνο τις υποχρεώσεις που μπορείτε να εκπληρώσετε με χρήματα τα οποία δεν χρειάζεστε βραχυπρόθεσμα.

Κίνδυνοι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι χρήσιμα για τους επενδυτές για τον περιορισμό της έκθεσης σε κίνδυνο στις συναλλαγές και την αντιστάθμιση έναντι των πτώσεων της αγοράς. Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε όταν επενδύετε σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης:

  • Η επένδυση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αίρει την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου και επιτρέπει τη δέσμευση μιας συγκεκριμένης τιμής αγοράς ή πώλησης. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να εξαλείψουν την ασάφεια των αναμενόμενων δαπανών και κερδών.
  • Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης περιλαμβάνει μόχλευση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες μεγαλύτερες από την αρχική επένδυση ή σε σημαντικά κέρδη.
  • Ο επιπρόσθετος κίνδυνος στις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προέρχεται από τη φύση και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και όχι από τον εγγενή κίνδυνο του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Για τη συνετή διαχείριση της μόχλευσης, οι επενδυτές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιούν συνετές εντολές stop-loss για να περιορίσουν τις πιθανές απώλειες.
  • Οι επιτυχημένοι επενδυτές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εφαρμόζουν καλή διαχείριση χρημάτων και διατηρούν επαρκές ελεύθερο επενδυτικό κεφάλαιο για να καλύπτουν τις μειώσεις μετοχών. Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης απαιτεί περισσότερες δεξιότητες και ενεργή διαχείριση σε σύγκριση με την παραδοσιακή επένδυση σε μετοχές.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.