Τι είναι τα ομόλογα;

Το ομόλογο είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο παρέχει σε έναν επενδυτή τη δυνατότητα να δανείζει χρήματα σε κάποια οντότητα έκδοσης. Σε αντάλλαγμα για την κατοχή του ομολόγου, οι δανειοδότες εισπράττουν τόκο, που ονομάζεται επίσης τοκομερίδιο. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια μορφή δανεισμού. Ο αγοραστής του ομολόγου είναι εξ ορισμού ο δανειοδότης, ενώ ο εκδότης είναι ο δανειολήπτης. Η έκδοση ομολόγων είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι οντότητες μπορούν να χρηματοδοτούνται οι ίδιες. Τα χρήματα που μια εταιρεία λαμβάνει από τα ομόλογα που εκδίδονται θεωρούνται δάνειο. Γενικά, πρέπει εν καιρώ να επιστρέφονται κατά την ημερομηνία που συμφωνείται εκ των προτέρων. Έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο κάτοχος των ομολόγων (δανειοδότης) λαμβάνει πληρωμές τόκων. Οι οντότητες έκδοσης μπορεί να είναι επιχειρήσεις, πόλεις ή ακόμα και εθνικές κυβερνήσεις.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για τα ομόλογα

Τρία είναι τα βασικά στοιχεία του ομολόγου τα οποία είναι σημαντικό να κατανοήσετε: το τοκομερίδιο, η ονομαστική αξία και η ημερομηνία λήξης.

Τοκομερίδιο:

Το τοκομερίδιο (ή κουπόνι) είναι το επιτόκιο που καταβάλλει ο εκδότης ενός ομολόγου. Για παράδειγμα, ένα ομόλογο των $1.000 με ετήσιο τοκομερίδιο 5% θα καταβάλλει $50 τον χρόνο. Η λέξη «τοκομερίδιο» προέρχεται από την εποχή που τα ομόλογα συνοδεύονταν από ένα κουπόνι σε έντυπη μορφή, το οποίο μπορούσε να εξαργυρωθεί για την πληρωμή.

Ονομαστική αξία:

Η ονομαστική αξία είναι η αξία ενός ομολόγου. Αναφέρεται επίσης συνήθως ως «αξία στο άρτιο». Πρόκειται για το ποσό που καταβάλλεται στον κάτοχο του ομολόγου όταν λήξει. Εάν το επιτόκιο αυξηθεί και είναι υψηλότερο από το τοκομερίδιο, τότε το ομόλογο θα διακινείται υπό το άρτιο. Όταν το επιτόκιο υποχωρεί και είναι χαμηλότερο από το τοκομερίδιο, το ομόλογο θα διακινείται υπέρ το άρτιο.

Ημερομηνία λήξης:

Πρόκειται για τη συμφωνημένη ημερομηνία κατά την οποία το ομόλογο πρέπει να επιστραφεί. Τα ομόλογα συνήθως θεωρούνται προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Οι καταβολές τόκων και οι ημερομηνίες λήξης ορίζονται εκ των προτέρων, καθιστώντας το με τον τρόπο αυτό μια σταθερή και προβλέψιμη πηγή εισοδήματος. Οι εξαιρέσεις αφορούν τις περιπτώσεις που το ομόλογο δεν διακρατείται έως τη λήξη ή όταν ο φορέας έκδοσης κηρύξει πτώχευση

Ποιος εκδίδει ομόλογα;

Παρότι υπάρχουν αρκετές οντότητες που μπορούν να εκδώσουν ομόλογα, σε γενικές γραμμές διακρίνονται δύο τύποι εκδοτών:

 • Κρατικά ομόλογα

  Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν γενικά ομόλογα προκειμένου να συγκεντρώνουν χρήματα για τη χρηματοδότηση δαπανών, όπως για δρόμους, σχολεία, γέφυρες ή άλλες υποδομές. Για ορισμένες χώρες, οι δαπάνες ενός (απρόβλεπτου) πολέμου ενδέχεται επίσης να καταστήσουν αναγκαία τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Τα ομόλογα έχουν συνήθως διάρκεια δέκα ετών ή μεγαλύτερη και θεωρούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

 • Εταιρικά ομόλογα

  Τα εταιρικά ομόλογα εκδίδονται από εταιρείες για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Με την έκδοσή τους, οι εταιρείες μπορούν να αγοράζουν ακίνητα και εξοπλισμό και να αναλαμβάνουν επικερδή έργα. Τα επιπλέον έσοδα ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη ή για την πρόσληψη εργαζομένων. Οι εταιρείες μπορεί να χρειαστούν περισσότερα χρήματα από όσα μπορεί να τους προσφέρει μια τράπεζα μεσαίου μεγέθους. Τα ομόλογα λύνουν το πρόβλημα αυτό παρέχοντας σε πολλούς μεμονωμένους επενδυτές τη δυνατότητα να δανείσουν χρήματα. Το εταιρικό χρέος μπορεί να κυμαίνεται από εξαιρετικά ασφαλές έως άκρως επισφαλές.

Τέσσερις διαφορετικοί τύποι ομολόγων

Εκτός από τους διάφορους εκδότες, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ομολόγων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Οι τέσσερις συνηθέστεροι τύποι είναι:

 • Διηνεκή ομόλογα

  Τα ομόλογα αυτά δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην αποπληρωθούν ποτέ.

 • Μετατρέψιμα ομόλογα

  Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της εταιρείας.

 • Αξιόγραφο κυμαινόμενου επιτοκίου

  Τα ομόλογα αυτά έχουν μεταβλητό επιτόκιο.

 • Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

  Σε περίπτωση που η οντότητα έκδοσης χρεοκοπήσει, τα ομόλογα αυτά αποπληρώνονται μόνον αφότου αποπληρωθούν όλα τα άλλα ληξιπρόθεσμα ομόλογα. Για τον λόγο αυτόν, οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις είναι σχετικά υψηλοί.

Πώς αγοράζονται τα ομόλογα

Ο συνηθέστερος τρόπος αγοράς ομολόγων είναι μέσω χρηματιστή. Οι προμήθειες για την αγορά ποικίλλουν ανάλογα με τον χρηματιστή. Με την DEGIRO, μπορείτε να αγοράζετε κρατικά και εταιρικά ομόλογα ηλεκτρονικά σε ευρεία γκάμα χρηματιστηρίων. Η αμοιβή συναλλαγής εξαρτάται από την αγορά ομολόγων. Σε αντίθεση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα ομόλογα δεν αποτιμώνται σε νόμισμα αλλά ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας τους. Αυτός ο τρόπος διευκολύνει τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου.

Τι καθορίζει την τιμή ενός ομολόγου;

Η τιμή στην οποία αγοράζονται ή πωλούνται τα ομόλογα μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Παρόλο που το επιτόκιο του κουπονιού και η ονομαστική αξία είναι σταθερές, η αξία τους μπορεί να αυξομειώνεται. Ακολουθούν οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή ενός ομολόγου:

Συνθήκες της αγοράς: τα ομόλογα είναι αντικυκλικά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αξία τους. Όταν η χρηματιστηριακή αγορά πηγαίνει καλά, τα ομόλογα συχνά ενδιαφέρουν λιγότερο τους επενδυτές, επειδή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως οι μετοχές, φαίνονται πιο κερδοφόρα. Αυτό προκαλεί πτώση της αξίας ενός ομολόγου. Στην περίπτωση αυτή, οι εκδότες πρέπει να υποσχεθούν υψηλότερες πληρωμές τόκων για να διατηρήσουν το ομόλογο ελκυστικό για επένδυση.

Πολιτική επιτοκίων: Τα περισσότερα ομόλογα πληρώνουν σταθερό κουπόνι, το οποίο γίνεται πιο ελκυστικό αν τα επιτόκια μειωθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση και να ανεβαίνει η τιμή του ομολόγου. Αντίθετα, αν τα επιτόκια αυξηθούν, το σταθερό επιτόκιο που καταβάλλει ένα ομόλογο γίνεται λιγότερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές, με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή του. Σε γενικές γραμμές, η αξία ενός ομολόγου κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επιτόκιο. Η έννοια απλοποιείται στην παρακάτω εικόνα:

Επίδραση αύξησης ή μείωσης των επιτοκίων στα ομόλογα.

Πιθανός κίνδυνος: Όταν οι μέτοχοι πιστεύουν ότι υπάρχει αύξηση του κινδύνου, η τιμή ενός ομολόγου μπορεί να πέσει. Καθώς ο κίνδυνος αυξάνεται, οι επενδυτές θέλουν μεγαλύτερη αποζημίωση.

Διάρκεια: τα ομόλογα με μεγαλύτερη διάρκεια, για παράδειγμα δέκα έτη, πληρώνουν περισσότερο από εκείνα με μικρότερη διάρκεια, όπως ένα έτος. Ο λόγος είναι ότι οι δανειστές πληρώνονται για την επένδυση των χρημάτων τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι πιθανό να έχουν υψηλότερο κουπόνι από τα βραχυπρόθεσμα. Ο χρόνος μέχρι τη λήξη μπορεί επίσης να επηρεάσει την αξία ενός ομολόγου. Εδώ, όσο πλησιάζει η λήξη, τόσο περισσότερο η τιμή προσεγγίζει την ονομαστική αξία.

Αξιολόγηση: οι οίκοι αξιολόγησης (π.χ. Moody's & Standard Poor's) αποδίδουν πιστοληπτικές αξιολογήσεις στα ομόλογα. Αυτές βασίζονται ουσιαστικά στην ασφάλεια του ομολόγου. Καθώς η πιστοληπτική αξιολόγηση μειώνεται, η τιμή των ομολόγων πιθανότατα θα μειωθεί επίσης, καθιστώντας τα λιγότερο ελκυστικά για τους επενδυτές.

Οι επενδυτές που σκοπεύουν να κρατήσουν το ομόλογο μέχρι τέλους δεν χρειάζεται να ανησυχούν πραγματικά για τις μεταβολές των τιμών στην αγορά, καθώς κατά τη λήξη του ομολόγου θα λάβουν ολόκληρο το αρχικό κεφάλαιο που έχουν επενδύσει (εκτός από την αθέτηση εκδότη). Από την άλλη πλευρά, οι κινήσεις των τιμών αφορούν εκείνους που θέλουν να πουλήσουν τα ομόλογα πριν από τη λήξη τους.

Τα πλεονεκτήματα των ομολόγων

Το προφανέστερο πλεονέκτημα ενός ομολόγου έγκειται στο γεγονός ότι είναι μια σχετικά ασφαλής επένδυση. Εάν το διατηρήσετε έως την ημερομηνία λήξης, η ονομαστική αξία θα επιστραφεί, εκτός εάν η οντότητα αθετήσει την πληρωμή.

Κίνδυνοι ομολόγων

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Είναι χρήσιμο να σκεφτείτε το επίπεδο κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και τι είδους προϊόντα είναι τα πλέον κατάλληλα για να επιτύχετε τους στόχους σας. Παρότι η ημερομηνία λήξης ενός ομολόγου καθορίζεται εκ των προτέρων, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο φορέας έκδοσης να αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτός είναι ο λόγος που στα ομόλογα απονέμεται συχνά μια ταξινόμηση κινδύνου από ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οι Moody’s και Standard & Poor’s.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Έχετε υπ’ όψιν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή σύνταξης του αρχικού άρθρου. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.