Τι είναι το επενδυτικό κεφάλαιο;

Το επενδυτικό κεφάλαιο περιγράφεται συχνά ως ένα καλάθι μετοχών (ή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων). Όταν συμμετέχετε σε ένα επενδυτικό κεφάλαιο, ο διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων επενδύει τα χρήματά σας για λογαριασμό σας. Θα κάνει ανάλυση της χρηματιστηριακής αγοράς και θα πραγματοποιεί αγορές ή πωλήσεις, με βάση το αποτέλεσμα της έρευνάς του. Αυτό αποτελεί και τη διαφορά ανάμεσα στα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) και στα επενδυτικά κεφάλαια. Κατά κανόνα, ένα ΔΑΚ έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ακολουθεί ένα υποκείμενο στοιχείο, όπως κάποιον δείκτη. Συνήθως δεν υπόκεινται σε ενεργή διαχείριση από διαχειριστή κεφαλαίου. Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε κάποιο θέμα όπως στις αναδυόμενες αγορές ή, για παράδειγμα, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να εστιάζει σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Είναι επίσης δυνατός ο συνδυασμός διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων.

Πώς λειτουργούν τα επενδυτικά κεφάλαια;

Τα επενδυτικά κεφάλαια έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές, ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα αρκετών εταιρειών. Επομένως, εάν συμμετέχετε σε αντίστοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο, επενδύετε αυτομάτως σε αρκετές εταιρείες ταυτόχρονα. Το πλεονέκτημα της μεγάλης διασποράς έχει σχέση με τη διαφοροποίηση. Όταν μία μετοχή έχει απογοητευτική απόδοση, αυτό έχει περιορισμένη επίδραση στην απόδοση που επιτυγχάνεται από ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο. Από την άλλη πλευρά, θετικές ακραίες τιμές μπορούν επίσης να έχουν περιορισμένη επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα.

Ο διαχειριστής κεφαλαίου καθορίζει τη σύνθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αποφασίζει σε ποιες μετοχές θα επενδύσει. Ως επενδυτής (ή συμμετέχων του αμοιβαίου κεφαλαίου), δεν επηρεάζετε με κανέναν τρόπο οι ίδιοι τη σύνθεση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι νομική απαίτηση ο διαχειριστής κεφαλαίου να παρέχει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (Key Investor Information Document – KIID) για αμοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Για αμοιβαία κεφάλαια που δεν είναι ΟΣΕΚΑ, απαιτείται το Βασικό Έγγραφο των Επενδυτών (Key Investor Document – KID) σύμφωνα με τον κανονισμό PRIIP. Οι πληροφορίες αυτές είναι συχνά διαθέσιμες στο website του σχετικού αμοιβαίου κεφαλαίου και στην πλατφόρμα συναλλαγών μας. Το έγγραφο περιγράφει τις σημαντικότερες πληροφορίες, όπως τη σύνθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου, το κόστος, τις προηγούμενες επιδόσεις και τα ποσοστά διανομής. Μπορεί να είναι σημαντικό να λάβετε μια καλά μελετημένη απόφαση επιλογής επενδυτικού κεφαλαίου. Μερικές φορές, για παράδειγμα, για να συμμετέχετε σε κάποιο επενδυτικό κεφάλαιο απαιτείται η ελάχιστη επένδυση. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, αναφέρεται σαφώς στο website του κεφαλαίου.

Επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού και κλειστού τύπου

Τα επενδυτικά κεφάλαια μπορεί να είναι ανοικτού τύπου και κλειστού τύπου. Σε ένα κεφάλαιο ανοικτού τύπου ο διαχειριστής κεφαλαίου επιτρέπεται, κατά κανόνα, να διευρύνει το καλάθι των μετοχών μόνον όταν εισέρχονται νέα χρηματικά ποσά. Τα κεφάλαια ανοικτού τύπου σημειώνουν πάντα την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ). Η τιμή ενός κεφαλαίου ανοικτού τύπου εξαρτάται από την εν λόγω ΚΑΕ. Η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτικών κεφαλαίων είναι ανοικτού τύπου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργούν περισσότερες μετοχές όποτε είναι επιθυμητό. Αντίθετα, ο αριθμός των μετοχών είναι καθορισμένος για τα επενδυτικά κεφάλαια κλειστού τύπου. Η τιμή ενός κεφαλαίου κλειστού τύπου καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση για το κεφάλαιο. Όταν υποβάλλετε μια εντολή για ένα επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου, είναι σημαντικό να καθορίζετε εκ των προτέρων το ποσό που είστε διατεθειμένοι να καταβάλετε ή που επιθυμείτε να εισπράξετε. Μπορεί να οριστεί κάποιο όριο, εάν επιθυμείτε.

Τα funds ανοιχτού τύπου μπορούν να αλλάξουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο όταν προστίθενται νέα κεφάλαια στο fund. Τα κλειστού τύπου fund δεν θα αλλάξουν.

Το κόστος της επένδυσης σε επενδυτικό κεφάλαιο

Κατά κανόνα, τα επενδυτικά κεφάλαια υπόκεινται σε ενεργή διαχείριση από διαχειριστή κεφαλαίου, το οποίο συνεπάγεται κάποιο αντίτιμο. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του επενδυτικού κεφαλαίου. Οι περισσότεροι επιβάλλουν χρέωση ύψους μεταξύ 0,5%-2,0% σε ετήσια βάση. Είναι σημαντικό να ελέγχετε τη χρέωση αυτή προτού επενδύσετε, διότι οι τρέχουσες επιβαρύνσεις μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της επένδυσης. Το κόστος αναφέρεται με ακρίβεια στο έγγραφο KIID ή στο KID και στο Ενημερωτικό Δελτίο. Μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα αυτά στην πλατφόρμα της DEGIRO όταν επιλέγετε επενδυτικό κεφάλαιο και στη συνέχεια επιλέγετε «Έγγραφα». Εκτός από το εσωτερικό κόστος, ο χρηματιστής σας χρεώνει έξοδα συναλλαγών για την αγορά και την πώληση της θέσης σας. Δείτε τις αμοιβές της DEGIRO στον πίνακα χρεώσεων μας.

Διαφορετικοί τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι επενδυτικών κεφαλαίων. Στους κυριότερους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια, τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών. Στη συνέχεια ακολουθούν σύντομες περιγραφές ανά τύπο αμοιβαίου κεφαλαίου, έτσι ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τους διάφορους τύπους

 • Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

  επενδύουν σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν γενικά ως στόχο συγκεκριμένη περιοχή, κλάδο ή θέμα.

 • Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

  επενδύουν σε εταιρικά, κρατικά και ημικρατικά ομόλογα. Με αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια οι κίνδυνοι είναι συνήθως πολύ περιορισμένοι, δεδομένου ότι, σε γενικές γραμμές, οι κυβερνήσεις εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ενέχουν κινδύνους

 • Τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια

  συνιστούν έναν συνδυασμό μετοχών και ομολόγων. Χάρη σε αυτόν τον συνδυασμό, ο κίνδυνος είναι μικρότερος λόγω της διαφοροποίησης σε τύπους προϊόντων. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια δεν ενέχουν κινδύνους

 • Τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια

  συχνά επενδύουν σε πολλά διαφορετικά μέσα και παράγωγα. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να αντισταθμίζουν τους κινδύνους ή επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις

 • Τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών

  ακολουθούν τη σύνθεση και την απόδοση ενός δείκτη, όπως του δείκτη S&P 500. Αυτός ο τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σχεδιασμένος για να προσαρμόζεται στον κίνδυνο και στην απόδοση της σχετικής αγοράς.

Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε επενδυτικό κεφάλαιο

 • Επενδύοντας σε ένα επενδυτικό κεφάλαιο, επωφελείστε από τις γνώσεις και την εμπειρία του διαχειριστή κεφαλαίου. Ο διαχειριστής κεφαλαίου υποστηρίζεται από αρκετούς ειδικούς.
 • Έχετε την επιλογή να επενδύσετε με πολύ διαφοροποιημένο τρόπο και σχετικά λίγα χρήματα. Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποιήση, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.
 • Ως ιδιώτης επενδυτής, μπορεί να είναι δύσκολο να εισέλθετε σε ορισμένες αγορές και κλάδους. Ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια ενδέχεται να σας παρέχουν πρόσβαση σε περισσότερες αγορές.
 • Εάν επρόκειτο να αγοράσετε οι ίδιοι ένα καλάθι μετοχών, πολλές φορές θα δαπανούσατε περισσότερα χρήματα για τα έξοδα συναλλαγών παρά εάν κάνατε την ίδια αγορά μέσω ενός επενδυτικού κεφαλαίου.

Τα μειονεκτήματα της επένδυσης σε επενδυτικό κεφάλαιο

 • Παρά την εμπειρία του διαχειριστή κεφαλαίου και των ειδικών, είναι πιθανό να υπάρξει αρνητική απόδοση.
 • Η δυνατότητα συναλλαγής συχνά παρέχεται μόνο 1 φορά την ημέρα ή λιγότερο. Η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου προσαρμόζεται επίσης μόνο μία φορά την ημέρα
 • Επειδή τα επενδυτικά κεφάλαια πρέπει να διατηρούνται από ειδικευμένο προσωπικό, τα έξοδα είναι γενικά πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με τα έξοδα των ΔΑΚ που ακολουθούν παθητικά έναν δείκτη. Δυστυχώς, αυτά τα υψηλότερα έξοδα δεν εξασφαλίζουν καλύτερα αποτελέσματα.

Ο κίνδυνος της συμμετοχής σε επενδυτικό κεφάλαιο

Η συμμετοχή σε επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί να είναι ανταποδοτική, αλλά ενέχει κινδύνους. Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις. Όταν ένα επενδυτικό κεφάλαιο διαθέτει καλή διασπορά, συνήθως ο κίνδυνος είναι σχετικά περιορισμένος. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις ενέχουν πάντα κινδύνους. Έχετε υπ’ όψιν ότι τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια δεν τίθενται συχνά υπό διαπραγμάτευση. Για τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, αυτό συμβαίνει μία φορά την ημέρα, αλλά κάποια αμοιβαία κεφάλαια τίθενται υπό διαπραγμάτευση μία φορά την εβδομάδα, μία φορά τον μήνα ή ακόμη πιο αραιά. Συχνά, η εντολή σας πρέπει να δίνεται μία ημέρα πριν, προκειμένου να εκτελεστεί συγκεκριμένη ώρα κατά τις ώρες συναλλαγής της επόμενης ημέρας. Η ώρα στην οποία πρέπει να υποβληθεί η εντολή σας εξαρτάται από τον χρηματιστή σας. Στο έγγραφο KIID του Κεφαλαίου θα βρείτε την ακριβή ώρα διαπραγμάτευσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Παρότι ένα επενδυτικό κεφάλαιο υψηλότερου κινδύνου μπορεί να έχει πιθανότητες υψηλότερης απόδοσης, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς αυτό. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος να χάσετε την επένδυσή σας.

Έχετε υπ’ όψιν ότι τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια δεν τίθενται συχνά υπό διαπραγμάτευση. Για τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, αυτό συμβαίνει μία φορά την ημέρα, αλλά κάποια αμοιβαία κεφάλαια τίθενται υπό διαπραγμάτευση μία φορά την εβδομάδα, μία φορά τον μήνα ή ακόμη πιο αραιά. Συχνά, η εντολή σας πρέπει να δίνεται μία ημέρα πριν, προκειμένου να εκτελεστεί συγκεκριμένη ώρα κατά τις ώρες συναλλαγής της επόμενης ημέρας. Η ώρα στην οποία πρέπει να υποβληθεί η εντολή σας εξαρτάται από τον χρηματιστή σας. Στο έγγραφο KIID ή KIID του Κεφαλαίου θα βρείτε την ακριβή ώρα διαπραγμάτευσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο KID ή KIID μπορείτε να βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης κινδύνου στο έγγραφο KID ή KIID αξιολογεί τον κίνδυνο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από το ένα έως το επτά. Σε αυτήν την κατάταξη, το ένα είναι το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου και το επτά είναι το υψηλότερο. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη κινδύνου

Επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς

Εκτός από τους προαναφερθέντες κινδύνους, υπάρχουν σίγουρα και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των επενδυτικών κεφαλαίων. Ακολουθούν ορισμένοι από αυτούς:

Κίνδυνος αγοράς: μπορεί να συμβεί να επενδύσετε σε μια αγορά που μπορεί να μειώσει την αξία της. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που εκθέτετε το αμοιβαίο κεφάλαιο σε μία μόνο αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβλητότητα μπορεί επίσης να είναι υψηλότερη.

Κίνδυνοι αναδυόμενων αγορών: όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μια αναδυόμενη αγορά, παράγοντες όπως η πολιτική ή οικονομική κατάσταση μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του, είτε θετικά είτε αρνητικά.

Κίνδυνος διαφοροποίησης: όπως γνωρίζουμε, η διαφοροποίηση είναι το κλειδί για κάθε υγιές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Αν επενδύσετε σε ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο, κινδυνεύετε ότι αν αυτό δεν αποδώσει καλά, θα έχετε μεγαλύτερες απώλειες.

Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αυτός αφορά το γεγονός ότι ορισμένες θέσεις ενδέχεται να μην ρευστοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σχετίζεται κυρίως με δύο παράγοντες:

 • Η ικανότητα του διαχειριστή επενδύσεων να πωλεί ή να αγοράζει θέσεις για το αμοιβαίο κεφάλαιο.
 • Η δυνατότητα του ιδιώτη επενδυτή να πωλεί ή να αγοράζει μερίδια του ίδιου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ποια επενδυτικά κεφάλαια προσφέρει η DEGIRO;

Η DEGIRO προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια από πολλούς και διαφορετικούς οίκους αμοιβαίων κεφαλαίων. Ορισμένοι φημισμένοι οίκοι αμοιβαίων κεφαλαίων είναι οι εξής:

 • Aberdeen standard
 • BNP Paribas
 • Blackrock
 • Fidelity
 • Goldman Sachs
 • Kempen
 • NN (former ING investment funds)
 • SNS investment funds

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Έχετε υπ’ όψιν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή σύνταξης του αρχικού άρθρου. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.