Δομημένα προϊόντα

Τα δομημένα προϊόντα είναι μια ευρεία κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επενδυτές προκειμένου να επωφελούνται από τις κινήσεις των τιμών σε ορισμένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, συνήθως με μια μικρή σχετικά επένδυση. Παραδείγματα των δομημένων προϊόντων είναι τα turbos (πιστοποιητικά επένδυσης στην επίδοση υποκείμενων μέσων), τα warrants (τίτλοι επιλογής), τα πιστοποιητικά (παράγοντα) και άλλα. Με αυτά τα προϊόντα, είναι δυνατή η επίτευξη υψηλής απόδοσης, η οποία όμως συχνά συνοδεύεται από υψηλό κόστος και υψηλό κίνδυνο. Τα δομημένα προϊόντα εκδίδονται γενικά από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας μας, έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε turbos, πιστοποιητικά, warrants και άλλα δομημένα προϊόντα.

Χαρακτηριστικά των δομημένων προϊόντων

Διαφορετικά δομημένα προϊόντα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παρότι τα warrants έχουν περισσότερες ομοιότητες με τα δικαιώματα προαίρεσης, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα turbos και τα πιστοποιητικά. Τα δομημένα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απάντηση στην αύξηση ή στη μείωση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Δημοφιλείς υποκείμενες αξίες είναι, για παράδειγμα, οι μεμονωμένες μετοχές, οι δείκτες, τα εμπορεύματα ή τα ζεύγη νομισμάτων. Αναμένετε κάποια αύξηση της τιμής; Μπορείτε να αγοράσετε ένα επονομαζόμενο προϊόν αγοράς. Με μια θέση πώλησης, αντιθέτως, επωφελείστε από τη μείωση της τιμής. Πολλά δομημένα προϊόντα διαθέτουν ενσωματωμένη μόχλευση. Η μόχλευση ενός δομημένου προϊόντος υποδεικνύει το ποσοστό κατά το οποίο θα μεταβληθεί η αξία του προϊόντος, εάν το υποκείμενο στοιχείο μεταβληθεί κατά 1%. Για παράδειγμα, το επίπεδο μόχλευσης 5 σημαίνει ότι, εάν το υποκείμενο στοιχείο μεταβληθεί κατά 1%, το προϊόν θα μεταβληθεί κατά 5%.

Όπως αναφέρθηκε, τα δομημένα προϊόντα όπως τα turbos και τα warrants εκδίδονται από τρίτους, που συνήθως είναι τράπεζα. Η τράπεζα παράγει εισόδημα από τα προϊόντα αυτά χρεώνοντας, μεταξύ άλλων εξόδων, τα έξοδα χρηματοδότησης με τη μορφή τόκων. Εκτός από αυτά, οι χρηματιστές πολλές φορές χρεώνουν αμοιβές συναλλαγών για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Ημερομηνία λήξης

Τα δομημένα προϊόντα είναι δυνατόν να έχουν ημερομηνίες λήξης. Τα δομημένα προϊόντα συνήθως διακανονίζονται με φυσική παράδοση και ορισμένα διακανονίζονται σε μετρητά κατά την ημερομηνία λήξης. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνετε είτε μετρητά είτε το ή τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με το κατά πόσο το προϊόν εξακολουθεί να έχει αξία όταν λήγει. Κατά τη λήξη, ο εκδότης καθορίζει κατά πόσον υφίσταται υπολειπόμενη αξία. Εάν υπάρχει, καταβάλλεται στον επενδυτή.

Ένα προϊόν μπορεί να αποσυρθεί από την αγορά πριν από την ημερομηνία λήξης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αγορά (δεν υπάρχουν αγοραστές και πωλητές) για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Στην περίπτωση ενός πιστοποιητικού turbo, παραδείγματος χάριν, αυτό είναι επίσης πιθανό να συμβεί εάν έχει επιτευχθεί το επίπεδο απενεργοποίησης (knock-out level) του προϊόντος.

Το επίπεδο απενεργοποίησης

Ορισμένα δομημένα προϊόντα, όπως τα turbos ή τα πιστοποιητικά, διαθέτουν επίπεδο απενεργοποίησης (knock-out level). Όταν η τιμή του υποκείμενου στοιχείου υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο χρηματοδότησης, το οποίο είναι το ποσό του υποκείμενου στοιχείου που χρηματοδοτείται από τον εκδότη, ο εκδότης δεν μπορεί πλέον να ανακτήσει πλήρως την επένδυση. Ως εκ τούτου, αυτά τα δομημένα προϊόντα διαθέτουν ενσωματωμένο μηχανισμό ελαχιστοποίησης ζημιών (stop-loss), ο οποίος αναφέρεται επίσης ως επίπεδο απενεργοποίησης. Μόλις επιτευχθεί αυτό το προκαθορισμένο όριο, το προϊόν τερματίζεται αυτομάτως. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αποσύρεται από την αγορά και η διαπραγμάτευσή του σταματά. Ο εκδότης θα αποφασίσει στη συνέχεια εάν υφίσταται υπολειπόμενη αξία, η οποία θα καταβληθεί στον επενδυτή. Είναι επίσης πιθανόν, τη στιγμή που επιτυγχάνεται το επίπεδο απενεργοποίησης, η αξία να είναι μηδέν. Με ένα πιστοποιητικό turbo, για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν το επίπεδο απενεργοποίησης και το επίπεδο χρηματοδότησης είναι ίσα. Όσο περισσότερο το επίπεδο χρηματοδότησης προσεγγίζει την τιμή του υποκείμενου στοιχείου, τόσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση.

Τα προϊόντα που έχουν επίπεδο απενεργοποίησης διαθέτουν συνήθως και αριθμοδείκτη (ratio). Ο αριθμοδείκτης υποδεικνύει πόσα προϊόντα πρέπει να αγοράσετε για να ακολουθήσετε ένα μέρος του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν στο χαρτοφυλάκιό σας της Royal Dutch Shell έχετε 1 πιστοποιητικό turbo με αριθμοδείκτη 10, έχετε επενδύσει 0,1 φορά στην υποκείμενη μετοχή (Royal Dutch Shell).

Γνωρίστε τα προϊόντα στα οποία επενδύετε

Όλα τα δομημένα προϊόντα διαθέτουν Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (Key Information Document – KID). Αυτό το τρισέλιδο έγγραφο περιγράφει τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος του προϊόντος. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πιθανό να διαφέρουν ανά προϊόν. Το κόστος μια θέσης αγοράς, για παράδειγμα, είναι ο συνδυασμός των αμοιβών συναλλαγών που χρεώνει ο χρηματιστής και του κόστους χρηματοδότησης του εκδότη. Τα έσοδα και τα έξοδα χρηματοδότησης υπολογίζονται από τον εκδότη για την παροχή χρηματοδότησης (έσοδα για προϊόντα πώλησης και έξοδα για προϊόντα αγοράς). Το κόστος χρηματοδότησης παρατίθεται στο έγγραφο KID. Οι αμοιβές συναλλαγών που χρεώνει ο χρηματιστής προκειμένου να διαπραγματευτεί το προϊόν παρατίθενται στον πίνακα χρεώσεων του χρηματιστή.

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι τα δομημένα προϊόντα τίθενται υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Ενδέχεται να υπάρξει κάποιο χάσμα στο άνοιγμα τιμής προσφοράς-ζήτησης (η τιμή στην οποία αγοράζετε ή πωλείτε το δομημένο προϊόν) στο χρηματιστήριο. Εφόσον δεν μπορείτε να χάσετε περισσότερα χρήματα από αυτά που επενδύσατε στα εν λόγω προϊόντα, ο εκδότης μπορεί να κάνει μια επιπλέον κράτηση, σε περίπτωση που το προϊόν διακανονιστεί κάτω από το επίπεδο χρηματοδότησης. Αυτό ονομάζεται «πριμ κινδύνου χάσματος» (gap risk premium) και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ενός προϊόντος.

Κίνδυνοι των επενδύσεων σε δομημένα προϊόντα

Η επένδυση σε αυτού του είδους τα προϊόντα δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Με τα δομημένα προϊόντα, η μέγιστη ζημία που μπορεί να προκύψει είναι το αρχικό ποσό της επένδυσης. Αυτοί είναι ορισμένοι τύποι κινδύνων που εμπλέκονται κατά την επένδυση σε δομημένα προϊόντα:

  • Κίνδυνος ρευστότητας: Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει εάν το προϊόν δεν αποτελεί αντικείμενο συχνής διαπραγμάτευσης, γεγονός που σας δυσκολεύει να κλείσετε τη θέση σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε ή να πωλήσετε ένα προϊόν σε υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή από αυτή που περιμένατε.
  • Κίνδυνος αγοράς: Πρόκειται για τον κίνδυνο που προκύπτει όταν οι γενικές συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται. Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται η μεταβολή των επιτοκίων, η μεταβολή των τιμών των εμπορευμάτων, ο κίνδυνος κεφαλαίου, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κλπ.
  • Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Ο κίνδυνος αυτός αφορά την χρεωκοπία του αντισυμβαλλομένου. Μπορεί να συμβεί να μην τηρηθούν πλήρως οι όροι, ο χρόνος και/ή ο τρόπος που ορίζονται αρχικά στη σύμβαση.
  • Κίνδυνος συναλλάγματος: Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να επηρεάσουν την αξία της επένδυσής σας. Ακόμα και αν το προϊόν έχει θετικές επιδόσεις, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί ενδεχομένως να υποτιμήσουν την επένδυσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους κινδύνους, ανατρέξτε εδώ.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.