Τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος;

Όταν αγοράζετε ένα δικαίωμα προαίρεσης, αγοράζετε το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης ορισμένου αριθμού τίτλων στο μέλλον σε προκαθορισμένη τιμή. Για παράδειγμα, κάνετε τη συμφωνία να έχετε το δικαίωμα αγοράς 100 μετοχών της εταιρείας Χ έξι μήνες από σήμερα με τιμή $7 ανά μετοχή.

Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι ένα είδος παραγώγου. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αντλεί την αξία του από την τιμή ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι δείκτης, μετοχή ή ακόμη και εμπόρευμα. Σε αυτό το άρθρο εξηγούμε τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης γενικότερα σε αυτό το άρθρο.

Δικαιώματα προαίρεσης αμερικανικού τύπου

Τα δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος ταξινομούνται ως δικαιώματα προαίρεσης αμερικανικού τύπου. Κατά κανόνα μπορούν να ασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή, σε αντίθεση με τα δικαιώματα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου που μπορούν να ασκηθούν μόνο στη λήξη τους και συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα θέσεις αγοράς ή πώλησης στο υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος. Πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο στοιχείο και την τιμή άσκησης ενός δικαιώματος προαίρεσης περιλαμβάνονται στην ονομασία του δικαιώματος προαίρεσης. Το σύμβολο του δικαιώματος προαίρεσης δίνει πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο στοιχείο και η τιμή άσκησης αποτελεί επίσης μέρος της ονομασίας.

Τα δικαιώματα προαίρεσης επί σταθερού εισοδήματος έχουν πάντα τιμή άσκησης, ημερομηνία λήξης και υποκείμενη αξία. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνουν αυτά:

Τιμή άσκησης

Η τιμή άσκησης, που είναι επίσης γνωστή ως τιμή εκτέλεσης, ενός δικαιώματος προαίρεσης σταθερού εισοδήματος είναι η τιμή που συγκρίνεται με την τιμή διακανονισμού, προκειμένου να υπολογιστεί η αξία του δικαιώματος προαίρεσης και του διακανονισμού που θα λάβει ο επενδυτής.

Ημερομηνία λήξης

Τα παράγωγα όπως τα δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος έχουν ημερομηνία λήξης. Πρόκειται για την τελευταία ημέρα που η σύμβαση του δικαιώματος προαίρεσης τίθεται υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει να κλείσει τη θέση ή να αφήσει τη σύμβαση να λήξει. Δεδομένου ότι ο διακανονισμός των δικαιωμάτων προαίρεσης σταθερού εισοδήματος γίνεται με φυσική παράδοση τίτλων, ο επενδυτής λαμβάνει ή παραδίδει το υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος στη λήξη. Κατά τη λήξη, το χρηματιστήριο έκδοσης καθορίζει κατά πόσον υφίσταται υπολειπόμενη αξία..

Υποκείμενη αξία

Στα χρηματοοικονομικά, τα παράγωγα έχουν υποκείμενη αξία. Μπορεί να είναι ένας δείκτης, περιουσιακά στοιχεία (ή καλάθι στοιχείων) ή ακόμη και κάποιο άλλο παράγωγο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος χρησιμεύουν ως υποκείμενη αξία για τα δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος

Ο διακανονισμός των δικαιωμάτων προαίρεσης σταθερού εισοδήματος γίνεται με φυσική παράδοση τίτλων, το οποίο σημαίνει ότι ο επενδυτής λαμβάνει ή παραδίδει το υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος στη λήξη. Ως εκ τούτου, όταν ασκήσετε τη θέση αγοράς σας, θα λάβετε το υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Από την άλλη πλευρά, όταν ασκήσετε τη θέση πώλησης, πρέπει να παραδώσετε τα υποκείμενα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Όπως και τα δικαιώματα προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αντλούν την αξία τους από ένα υποκείμενο προϊόν. Για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού εισοδήματος, το υποκείμενο στοιχείο είναι συνήθως ομόλογο. Αλλά η σειρά δεν σταματά εδώ. Οι τιμές των ομολόγων και τα επιτόκια είναι αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται, τα επιτόκια μειώνονται και το αντίστροφο. Συνεπώς, οι επενδυτές μπορούν να επιλέγουν μια θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος όταν αναμένουν μείωση των επιτοκίων. Το μειούμενο επιτόκιο θα σημαίνει, σε αυτήν την περίπτωση, ότι η τιμή του δικαιώματος προαίρεσης αυξάνεται λόγω αυτής της αντίστροφης σχέσης. Η OGBL αποτελεί παράδειγμα μιας σειράς δικαιωμάτων προαίρεσης για δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος. Το υποκείμενο στοιχείο είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης γερμανικών κρατικών ομολόγων (Bund). Αυτό το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης διαθέτει επίσης ένα υποκείμενο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για τα γερμανικά κρατικά ομόλογα.

Πώς μπορούν τα δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος να είναι επικερδή;

Με μια θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος, το μέγιστο κέρδος είναι το ασφάλιστρο που εισπράχθηκε κατά την ανάληψη της θέσης. Με μια θέση αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς σταθερού εισοδήματος, το μέγιστο κέρδος είναι απεριόριστο εφόσον η τιμή ενός ομολόγου μπορεί θεωρητικά να αυξάνεται χωρίς όριο.

Όταν ένα δικαίωμα προαίρεσης έχει εσωτερική αξία, τότε πρόκειται για δικαίωμα προαίρεσης «με θετική εσωτερική αξία». Αυτό είναι πιθανό τόσο για τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς όσο και για τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς έχουν θετική εσωτερική αξία όταν η τιμή εκτέλεσης είναι χαμηλότερη από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Ένα δικαίωμα προαίρεσης πώλησης έχει θετική εσωτερική αξία όταν η τιμή εκτέλεσης είναι υψηλότερη από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, το δικαίωμα προαίρεσης έχει «µηδενική εσωτερική αξία».

Εάν διατηρείτε θέση αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς σταθερού εισοδήματος το οποίο έχει µηδενική εσωτερική αξία κατά τη λήξη, τότε το δικαίωμα προαίρεσης θα λήξει χωρίς καμία αξία. Όλες οι θέσεις που έχουν µηδενική εσωτερική αξία λήγουν χωρίς καμία αξία, το οποίο σημαίνει ότι με μια θέση αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να χάσετε το σύνολο της επένδυσής σας, δηλαδή το ασφάλιστρο που καταβάλατε όταν αγοράσατε το δικαίωμα προαίρεσης.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της επένδυσης σε δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος;

Οι επενδύσεις σε δικαιώματα προαίρεσης σταθερού εισοδήματος μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις.

Συνιστάται να διαβάζετε προσεκτικά το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (Key Information Document – KID), ώστε να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε το προϊόν στο οποίο επενδύετε. Αυτό το τρισέλιδο έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες στους επενδυτές για το συγκεκριμένο δικαίωμα προαίρεσης, όπως το κόστος και τους κινδύνους που συνεπάγεται, καθώς και τους επενδυτικούς στόχους. Δεν θα αναφέρει τα αναμενόμενα κέρδη (ή τις ζημίες) της επένδυσης. Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της σύμβασης συνήθως παρέχονται στο website του χρηματιστηρίου στο οποίο είναι εισηγμένο το δικαίωμα προαίρεσης.

Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους σημαντικούς παράγοντες. Είναι χρήσιμο να καθορίσετε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα είναι τα καλύτερα για εσάς. Επίσης, δεν συνιστάται η επένδυση χρημάτων τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.