Τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας;

Στην DEGIRO, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επενδύετε έχοντας επαρκείς γνώσεις του θέματος. Επίσης, θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι πραγματοποιείτε συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους σας. Αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας και πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε αυτά.

Τι είναι η τεκμαρτή μεταβλητότητα στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης;

Μία από τις μεταβλητές που καθορίζει την τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης είναι η μεταβλητότητα. Η μεταβλητότητα περιγράφεται ως μια στατιστική μέτρηση του βαθμού διακύμανσης της τιμής μιας αγοράς ή ενός τίτλου. Αυτός ο παράγοντας είναι αβέβαιος και δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά την αγορά ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Στον χώρο των επενδύσεων υπάρχουν δύο τύποι μεταβλητότητας, η ιστορική και η τεκμαρτή. Η δεύτερη είναι το επίπεδο μεταβλητότητας του υποκείμενου στοιχείου, το οποίο τεκμαίρεται από την τρέχουσα τιμή του δικαιώματος προαίρεσης. Μπορούμε να περιγράψουμε την τεκμαρτή μεταβλητότητα ως μια πρόβλεψη που κάνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά για τον βαθμό στον οποίο οι υποκείμενοι τίτλοι θα κινηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στο μέλλον. Αυτού του είδους η μεταβλητότητα βασίζεται στη μέτρηση της τιμής σε πραγματικό χρόνο. Η μεταβλητότητα μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τύπους που μετρούν τις προσδοκίες της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης.

Τι είναι η ιστορική μεταβλητότητα στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης;

Η ιστορική μεταβλητότητα, η οποία είναι επίσης γνωστή ως στατιστική μεταβλητότητα, μετρά πόσο γρήγορα αλλάζει η τιμή του υποκείμενου προϊόντος στη διάρκεια δεδομένης χρονικής περιόδου. Το υψηλότερο ποσοστό ιστορικής μεταβλητότητας θα οδηγήσει σε υψηλότερη αξία του δικαιώματος προαίρεσης. Η ιστορική μεταβλητότητα συνήθως υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Παρόλα αυτά, λόγω του ότι οι τιμές μεταβάλλονται διαρκώς, η ιστορική μεταβλητότητα μπορεί να υπολογιστεί σε καθημερινή βάση για τα δικαιώματα προαίρεσης που διακρατούνται για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Η χρονική περίοδος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους επενδυτές. Ο χρόνος έως τη λήξη, για παράδειγμα, είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του δικαιώματος προαίρεσης μεταβλητότητας. Επίσης, η αξία του υποκείμενου δείκτη μεταβλητότητας επηρεάζει την τιμή του δικαιώματος προαίρεσης.

Τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας;

Τα δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας είναι ένας τύπος δικαιώματος προαίρεσης με έναν δείκτη μεταβλητότητας ως υποκείμενο παράγοντα. Ο δείκτης μεταβλητότητας αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες της αγοράς σε σχέση με τη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές (για παράδειγμα, στη χρηματιστηριακή αγορά) κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου στο μέλλον. Οι δείκτες VIX και VSTOXX αποτελούν παραδείγματα δεικτών μεταβλητότητας.

Τα δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας θεωρούνται γενικά κατάλληλα για επενδυτές οι οποίοι μπορούν να υποστούν την απώλεια κεφαλαίου και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα. Μπορείτε να βρείτε τον δείκτη κινδύνου κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος στο Βασικό Έγγραφο των Επενδυτών (Key Investor Document – KID). Πρόκειται για ένα 3σέλιδο έγγραφο το οποίο περιγράφει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους κινδύνους που συνδέονται με το προϊόν. Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της σύμβασης και το υποκείμενο στοιχείο συνήθως παρέχονται επίσης στο website του χρηματιστηρίου.

Δεδομένου ότι τα δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας είναι παράγωγα, για οποιοδήποτε δικαίωμα προαίρεσης θα βρείτε πληροφορίες στο website του χρηματιστηρίου παραγώγων στο οποίο είναι εισηγμένο το συγκεκριμένο δικαίωμα προαίρεσης. Για τους πελάτες της DEGIRO μπορεί να είναι, παραδείγματος χάριν, τα χρηματιστήρια Euronext Derivatives Amsterdam, Eurex, CBOE ή CME.

Πότε τα δικαιώματα προαίρεσης έχουν θετική εσωτερική αξία;

Όταν ένα δικαίωμα προαίρεσης έχει εσωτερική αξία, τότε ονομάζεται «με θετική εσωτερική αξία». Αυτό είναι εξίσου πιθανό για τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης.. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς έχουν θετική εσωτερική αξία όταν η τιμή εκτέλεσης είναι χαμηλότερη από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η έκφραση «με θετική εσωτερική αξία» χρησιμοποιείται όταν η τιμή άσκησης είναι χαμηλότερη από την αγοραία τιμή. Ένα δικαίωμα προαίρεσης πώλησης έχει θετική εσωτερική αξία όταν η τιμή εκτέλεσης είναι υψηλότερη από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, το δικαίωμα προαίρεσης έχει «µηδενική εσωτερική αξία».

Προτού επενδύσει σε δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας, ο επενδυτής πρέπει να έχει υπ’ όψιν ότι διακανονίζονται σε μετρητά, επομένως ως αγοραστής δικαιώματος προαίρεσης μεταβλητότητας λαμβάνετε διακανονισμό σε μετρητά, εφόσον το δικαίωμα προαίρεσης έχει θετική εσωτερική αξία στη λήξη. Στην DEGIRO αυτός ο διακανονισμός σε μετρητά θα καταχωριστεί αυτομάτως στον επενδυτικό λογαριασμό σας.

Κίνδυνος και ανταμοιβή

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Όπως όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, οι επενδύσεις σε δικαιώματα προαίρεσης μεταβλητότητας εμπεριέχουν τον κίνδυνο απώλειας. Εάν έχετε μια θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης μεταβλητότητας, το μέγιστο κέρδος είναι το ασφάλιστρο που λάβατε όταν πωλήσατε το δικαίωμα προαίρεσης. Η πώληση ενός δικαιώματος προαίρεσης ονομάζεται επίσης «έκδοση δικαιώματος προαίρεσης» (writing an option). Εάν έχετε μια θέση αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, το μέγιστο κέρδος είναι θεωρητικά απεριόριστο. Στην περίπτωση της θέσης αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, το κέρδος είναι πάντα απεριόριστο, επειδή η τιμή του υποκείμενου στοιχείου μπορεί θεωρητικά να αυξηθεί εκτός ορίων. Εάν κατά τη λήξη ο δείκτης μεταβλητότητας είναι υψηλότερος από την τιμή άσκησης ενός δικαιώματος προαίρεσης πώλησης επί του συγκεκριμένου δείκτη μεταβλητότητας, το δικαίωμα προαίρεσης θα λήξει χωρίς καμία αξία. Τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς επί μεταβλητότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιστάθμιση για την πτώση των τιμών στην αγορά. Χαρακτηριστικό των περισσότερων μειώσεων τιμών της αγοράς συνολικά ήταν η υψηλή μεταβλητότητα.

Επενδύσεις στην DEGIRO

Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα ταιριάζουν στις γνώσεις σας. Επιπρόσθετα, δεν συνιστάται η επένδυση χρησιμοποιώντας χρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα πάντα ξεκινούν από την απόφαση του τι είδους επενδυτής θέλετε να είστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στα έγγραφα Πληροφοριών για τις υπηρεσίες επενδυτών ή στην ειδική ιστοσελίδα για τους κινδύνους .

Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο σάς βοήθησε να κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων προαίρεσης μεταβλητότητας. Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν δωρεάν λογαριασμό και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Ας ξεκινήσουμε

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 90+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.