Τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών και πώς λειτουργούν;

Το δικαίωμα προαίρεσης δείκτη είναι ένα χρηματοπιστωτικό παράγωγο που παρέχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσετε ή να πωλήσετε την αξία ενός υποκείμενου δείκτη. Τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών έχουν πάντα τιμή άσκησης, ημερομηνία λήξης και υποκείμενο δείκτη τον οποίο ακολουθούν. Όλα τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών διακανονίζονται σε μετρητά.

Τιμή άσκησης

Η τιμή άσκησης, που είναι επίσης γνωστή ως τιμή εκτέλεσης, ενός δικαιώματος προαίρεσης δείκτη είναι η τιμή που συγκρίνεται με την τιμή διακανονισμού, προκειμένου να υπολογιστεί ο διακανονισμός σε μετρητά που θα λάβει ο επενδυτής

Ημερομηνία λήξης

Τα παράγωγα όπως τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών έχουν ημερομηνία λήξης. Πρόκειται για την τελευταία ημέρα που η σύμβαση του δικαιώματος προαίρεσης τίθεται υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει να κλείσει τη θέση ή να αφήσει τη σύμβαση να λήξει. Δεδομένου ότι τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών διακανονίζονται σε μετρητά, ο επενδυτής λαμβάνει ή καταβάλλει μετρητά, ανάλογα με το κατά πόσον το δικαίωμα προαίρεσης εξακολουθεί να έχει αξία όταν λήξει. Κατά τη λήξη, το χρηματιστήριο έκδοσης καθορίζει κατά πόσον υφίσταται υπολειπόμενη αξία. Εάν υφίσταται, καταβάλλεται στον επενδυτή.

Υποκείμενος δείκτης

Στα χρηματοοικονομικά, τα παράγωγα έχουν υποκείμενη αξία. Μπορεί να είναι ένας δείκτης, περιουσιακά στοιχεία (ή καλάθι στοιχείων) ή ακόμη και κάποιο άλλο παράγωγο. Εξυπακούεται ότι το υποκείμενο στοιχείο ενός δικαιώματος προαίρεσης δείκτη είναι ένας δείκτης.

Κόστος δικαιώματος προαίρεσης δείκτη

Η τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης επηρεάζεται από αρκετές μεταβλητές. Πρόκειται για την τρέχουσα τιμή της μετοχής, την εσωτερική αξία, την τεκμαρτή μεταβλητότητα, τα επιτόκια, τα καταβληθέντα μερίσματα σε μετρητά, το είδος του δικαιώματος προαίρεσης και τον χρόνο έως τη λήξη ή τη διαχρονική αξία. Όσο περισσότερο ένα δικαίωμα προαίρεσης πλησιάζει στη λήξη, τόσο χαμηλότερη θα είναι η διαχρονική αξία.

Όταν αγοράζετε ένα δικαίωμα προαίρεσης, ανοίγετε μια θέση αγοράς. Για τη θέση αυτή, καταβάλλετε ένα ασφάλιστρο. Ο αριθμός των μονάδων του υποκείμενου στοιχείου το οποίο καλύπτεται από μία μεμονωμένη σύμβαση δικαιωμάτων προαίρεσης συνήθως ορίζεται από έναν πολλαπλασιαστή. Ανάλογα με τη σειρά των δικαιωμάτων προαίρεσης, αυτά μπορούν να είναι ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία. Το μέγεθος της σύμβασης είναι η αξία με την οποία πολλαπλασιάζεται το υποκείμενο στοιχείο προκειμένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο.

Εκτός από το ασφάλιστρο, είναι επίσης πιθανόν να πρέπει να καταβάλετε αμοιβές χρηματιστή. Αυτές εξαρτώνται από τον χρηματιστή και συνήθως αναφέρονται στον πίνακα χρεώσεων ή στο website του χρηματιστή. Συνήθως, ο χρηματιστής χρεώνει επίσης έξοδα συναλλαγών για τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών, τα οποία αναφέρονται αντίστοιχα στον πίνακα χρεώσεων του χρηματιστή.

Πώς λειτουργεί ο διακανονισμός;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών διακανονίζονται σε μετρητά εφόσον δεν μπορεί να γίνει φυσική παράδοση του υποκείμενου στοιχείου (του δείκτη). Οι επενδυτές που διατηρούν θέσεις αγοράς σε ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς επί δείκτη, το οποίο εξακολουθεί να έχει αξία κατά την ημερομηνία λήξης, θα λάβουν αυτόματα διακανονισμό σε μετρητά. Οι επενδυτές που διατηρούν θέσεις πώλησης σε ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς επί δείκτη, το οποίο εξακολουθεί να έχει αξία κατά την ημερομηνία λήξης, πρέπει στη συνέχεια να καταβάλουν αυτό το ποσό σε μετρητά.

Όταν το δικαίωμα προαίρεσης δείκτη δεν έχει καμία αξία στη λήξη, αφαιρείται αυτομάτως από το χαρτοφυλάκιό σας έναντι μηδενικής αξίας. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα υπάρξει διακανονισμός σε μετρητά.

Ποια είναι η ομάδα-στόχος για τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών;

Τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών κατά κανόνα χρησιμοποιούνται από επενδυτές οι οποίοι μπορούν να υποστούν την απώλεια κεφαλαίου και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με (παρεμφερή) χρηματοπιστωτικά μέσα. Γενικά, οι επενδυτές που επενδύουν στα προϊόντα διαθέτουν σχετικά βραχύ επενδυτικό ορίζοντα (μικρότερο των πέντε ετών). Ορισμένα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με άλλα. Μπορείτε να βρείτε τον δείκτη κινδύνου κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος στο Βασικό Έγγραφο των Επενδυτών (Key Investor Document – KID). Όλα τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών θα πρέπει να διαθέτουν έγγραφο KID. Πρόκειται για ένα 3σέλιδο έγγραφο το οποίο περιγράφει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους κινδύνους που συνδέονται με το προϊόν. Εκτός από το KID,πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της σύμβασης και το υποκείμενο στοιχείο συνήθως παρέχονται στο website του χρηματιστηρίου. Το σύμβολο ενός δικαιώματος προαίρεσης αναφέρεται στο υποκείμενο στοιχείο του δικαιώματος προαίρεσης.

Κίνδυνος και ανταμοιβή

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Όπως όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, οι επενδύσεις σε δικαιώματα προαίρεσης δεικτών εμπεριέχουν επίσης κινδύνους απώλειας. Με μια θέση αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης ή αγοράς, η μέγιστη απώλεια είναι το ασφάλιστρο που καταβάλατε. Εάν έχετε μια θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης, το μέγιστο κέρδος είναι το ασφάλιστρο που λάβατε όταν πωλήσατε (εκδώσατε) το δικαίωμα προαίρεσης. Είτε πρόκειται για δικαίωμα προαίρεσης αγοράς είτε για δικαίωμα προαίρεσης πώλησης. Από την άλλη πλευρά, η μέγιστη απώλεια έχει όντως διαφορά. Μια θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς έχει απεριόριστη δυνητική ζημία. Για μια θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης, η μέγιστη ζημία είναι η τιμή εκτέλεσης μείον το ασφάλιστρο που εισπράχθηκε.

Στην DEGIRO διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα ταιριάζουν στις γνώσεις σας. Επιπρόσθετα, δεν συνιστάται η επένδυση χρησιμοποιώντας χρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα πάντα ξεκινούν από την απόφαση του τι είδους επενδυτής θέλετε να είστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στα έγγραφα Πληροφοριών για τις υπηρεσίες επενδυτών ή στην ειδική ιστοσελίδα για τους κινδύνους .

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.